Pintsu ja Tutsiku lugemik. Kirjandusõpik 5. klassile

Ilmub 2018, poolkõva köide, värviline.

Pintsu ja Tutsiku lugemik on loodud eesmärgiga rääkida ilukirjanduse kaudu hoolimisest, pere ja lemmikloomade hoidmisest ja üldisemalt loodushoiust. Selle keskmes on 2008. ja 2009. aastal ilmunud kahest lasteraamatust tuttav perekond Maikelluke ja nende väikesed sõbrad – kass Pints ja koer Tutsik. Õpiku materjal koondub suuremateks teemaplokkideks. Igas teemas on ülevaade mõnest Eesti õppekeskusest, õppekeskuse sisuga seonduvad ka lugemistekstid. Nii on lugemikus arvestatud võimalusega lõimida eri ainevaldkondi ja luua nende vahel seoseid ilukirjanduslike tekstidega. Õpikus on mõistete selgitusi, aga ka lugemiskontrolliks või niisama lugemiseks sobivate raamatute tutvustusi.

Õpiku iga teemaplokk

 • algab sissejuhatava looga;
 • sisaldab luuletusi ja eri tüüpi lugemistekste;
 • tutvustab ja kinnistab kirjandusega seotud mõisteid;
 • kajastab üht õppekäiku mõnda muuseumi või õppekeskusesse;
 • tutvustab üht lasteraamatut.

AUTORIST

Aidi Vallik on lastekirjanik, kolumnist, toimetaja ja stsenarist. Tema teostest on kõige tuntum olnud Anni-raamatute sari, mille põhjal on valminud ka teatrietendus ja mängufilm. Aidi on töötanud eesti keele ja kirjanduse õpetajana Haapsalu Wiedemanni gümnaasiumis ning on Eesti emakeeleõpetajate seltsi liige.

Kunstiajalugu gümnaasiumile

Kõva köide, värviline

Ilmunud 2017

Gümnaasiumi kunstiajaloo esimese kursuse õpiku abil saavad noored teha põneva ringkäigu kunstiajaloo radadel alates esiaja kunstist kuni realismini. Iga õpikus toodud illustratsiooni kohta on lisaks põhiinfole (nimetus, autor, aeg) ka teavet, miks see tehti või miks on teos oluline, mida seal lähemalt vaadata (nii sisu kui ka kunstiline külg), millist rolli on see teos mänginud omal ajal või hiljem, jne. Teadlikult on loobutud kunstnike teiste tähtsate tööde nimekirjadest juhul, kui neist õpikus rohkem juttu ei ole. Õpikus toodud materjal seostub ka teiste õppeainetega – eeskätt ajalooga, aga ka ühiskonnaõpetuse, kirjanduse ja muusikaajalooga, samuti valikainetega nagu filosoofia ajalugu, religioonilugu ja kultuurilugu. Õpiku iga peatüki lõpus on rubriik „Mõtle!“, mis kutsub arutlema erinevate kunstiteoste vaheliste seoste ja paralleelide üle.

 

AUTORITEST

Heie Treier on kunstiajaloolane, kellel on kunstiteaduse doktorikraad Eesti kunstiakadeemiast. Heie töötab Tallinna ülikooli Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituudis. Ta peab oluliseks kunsti vahendamist erinevatele sihtgruppidele – Heie tegutseb ka kunstikriitikuna ning on välja andnud erialast ajakirja.

Sigrid Abiline on pikaajalise töökogemusega ajaloo-, ühiskonnaõpetuse ja kunstiajaloo õpetaja. Sigridil on kunstiteaduse magistrikraad Eesti kunstiakadeemiast ning ta on töötanud erinevat tüüpi koolides. Praegu töötab Sigrid õpetajana Tallinna täiskasvanute gümnaasiumis. 

Füüsika õpik 8. klassile

Ilmunud 2016; formaat 176 x 250 mm, 104 lk, pehme köide, värviline

Õpik on jagatud kaheks osaks: valgusõpetus ja mehaanika. Materjali jaotus vastab kehtivale õppekavale – valgusõpetuse osa algab valgusallikate ja valguse levimise käsitlusest ning lõpeb optiliste riistade kirjeldustega, mehaanika osa defineerib esmalt liikumise mõiste ning lõpetab võnkumiste ja lainete uurimisega.

Iga teema juures on näiteid ja lugusid loodusest ja tehnikast. Puudutatakse ka kõige uuemaid tehnoloogiaid ja võimalusel antakse viiteid parajasti teaduses toimuvale. Õpik sisaldab erineva tasemega küsimusi, ülesandeid ja teemasid iseseisvaks uurimiseks, samuti soovitusi praktiliste tööde läbiviimiseks.

Õpikuga käib kaasas e-õpik aadressil õpik.füüsika.ee, mis pakub ohtralt lisamaterjale.

Lisaks sellele võimaldab e-õpiku õpikeskkond efektiivselt tunde ette valmistada, pakkudes lisaks õpiku materjalile ka tehnilisi vahendeid interaktiivsete tundide läbiviimiseks, testide ja koduste tööde koostamiseks ning nende õpilastele mobiiltelefonidesse esitamiseks.

 

AUTORIST

Erkki Tempel on Tartu Miina Härma Gümnaasiumi füüsika ja keemia õpetaja. Õpik valmib koostöös Eesti Füüsika Seltsiga. 

 

Füüsika töövihik 8. klassile

Ilmub 2018, pehme köide, värviline

Füüsika õpiku kõrval ilmub tervet 8. klassi materjali hõlmav töövihik, mis aitab erinevat tüüpi ülesannete abil kinnistada õpiku teadmisi. Materjali jaotus vastab kehtivale õppekavale – valgusõpetuse osa algab valgusallikate ja valguse levimise käsitlusest ning lõpeb optiliste riistade kirjeldustega, mehaanika osa defineerib esmalt liikumise mõiste ning lõpetab võnkumiste ja lainete uurimisega. 

 

AUTORIST

Erkki Tempel on Tartu Miina Härma Gümnaasiumi füüsika- ja keemiaõpetaja.

Füüsika õpik 9. klassile

Formaat pehme köide, värviline

Ilmub 2018

9. klassi füüsika õpiku autoriteks on Jaan Paaver (elektriõpetuse osa) ja Erkki Tempel (soojusõpetuse osa) ning õpik valmib koostöös Eesti füüsika seltsiga.

Õpik on paljuski sarnane Mauruse ja Eesti füüsika seltsi kirjastatud 8. klassi füüsikaõpikuga. 9. klassi õpikus esitatakse materjal kompaktsel ja ülevaatlikul kujul, kuid ruumi on ka teaduse, tehnoloogia ja igapäevaelu viidetele. Õpiku kasutajatel on vaba juurdepääs ka lisamaterjalide kogule, kuhu koondatakse õpiku teemadega seotud elulised näited, videod, simulatsioonid, praktilised tööd, lisaküsimused, näidiskontrolltööd jms.

 

AUTORITEST

Jaan Paaver lõpetas Tartu ülikooli 1981. aastal keemikuna ning töötab praegu Hugo Treffneri gümnaasiumis füüsikaõpetajana.

Erkki Tempel on Tartu Miina Härma gümnaasiumi füüsika- ja keemiaõpetaja ning Mauruse ja Eesti füüsika seltsi välja antud 8. klassi õpiku autor.

Mehaanika

Ilmunud 2017, pehme köide, värviline

Ümbertöötatud mehaanika õpik arvestab gümnaasiumi uuendatud ainekava õppesisu, eesmärke ja õpitulemusi ning on loogiliseks järjeks gümnaasiumi esimese kursuse õpikule „Sissejuhatus füüsikasse. Kulgliikumise kinemaatika“. Õpik on jagatud kolmeks põhiosaks:

 • dünaamika;
 • töö ja energia;
 • perioodilised liikumised.

Sarnaselt teiste gümnaasiumiõpikutega valmib ka uuendatud „Mehaanikast“ paberõpikuga paralleelselt e-õpik, kuhu on koondatud lisaks põhisisule ka teemakohane interaktiivne materjal.

AUTORIST

Indrek Peil on Saaremaa ühisgümnaasiumi õpetaja-metoodik ning mitmete füüsikaõpikute ja õppematerjalide autor. 

 

Sissejuhatus füüsikasse. Kulgliikumise kinemaatika

Ilmunud 2017, pehme köide, värviline

Gümnaasiumi uuendatud ainekava esimesele kursusele vastav õpik on jagatud neljaks põhiteemaks:

 • sissejuhatus füüsikasse;
 • füüsika uurimismeetod;
 • füüsika üldmudelid ja printsiibid;
 • kinemaatika.

Õpikus leidub lisaks teooriale materjali avavaid näiteid loodusest ja tavaelust ning küsimusi, harjutusi, ülesandeid ja praktiliste tööde soovitusi teemade kinnistamiseks. Iga teema lõpetavad kontrollküsimused ning raamatu lõpust leiab kasutajaindeksi, arvutusülesannete vastused ja valemitelehe.

Uus õpik valmistatakse ette ka e-õpikuna, kuhu lisaks tekstidele ja illustratsioonidele on koondatud kursuse sisuga haakuvad eksperimendivideod, animatsioonid ja simulatsioonid.

AUTORIST

Indrek Peil on Saaremaa ühisgümnaasiumi õpetaja-metoodik ning mitmete füüsikaõpikute ja õppematerjalide autor. 

 

Aabits


Pehme köide, värviline, A4, 184 lk, 2015


Aabits pakub algusest peale lugemisõõmu ja põnevust kõigile: nii neile, kel lugemine kooli minnes juba selge, aga ka neile, kes esimesse klassi astudes veel kõiki tähti ei tunnegi. Paralleelselt leidub nii lihtsamaid kui ka keerukamaid tekste; kasutatud on nii suur- kui ka väiketähti. Peaaegu iga lehekülg pakub lisavõimalusi nutikatele ja loovatele lastele.

 

 • Erineva raskusastmega tekstid.
 • Suur- ja väiketähed.
 • Meeleolukad ja lastepärased illustratsioonid. 

 

 

Aabitsa töövihik


Pehme köide, kahevärviline, A4, 104 lk, 2015

 

Töövihiku harjutused lähtuvad 1. klassi lapse eakohasest loomulikust huvist mängu ja õppimise vastu. Õpitahet toetab soov samastuda tuttavate tegelastega. Näiteks on töövihiku tegelastel erinev lugemisoskus: Albert oskab lugeda, Lottel on tähed selged ja Brunol lähevad mõned tähed veel sassi. See aitab lastel mõista, et kõik need variandid on aktsepteeritavad, enamik lapsi saab end samastada Lotte või Albertiga või määratleda end kuskil nende kahe vahel.


 

 • Mängulised eri raskusastmega ülesanded.
 • Tuttavad tegelased.


 

 

Lugemik. Eesti keele õpik 1. klassile


Pehme köide, värviline, A4, 144 lk, 2015

 

Teise poolaasta eesti keele lugemikus on kasutatud eripalgelisi tekste eri aegadest: rahvaluulest ja ennemuistsetest juttudest naljakate Leiutajateküla lugude ja tänapäeva lastekirjanduse nüüdisklassikuteni (Andrus Kivirähk, Leelo Tungal, Ilmar Tomusk, Piret Raud jt). Ilukirjanduse kõrval leidub ka tarbetekste. Ilmekust ja rollimängu arendavad lisaks lühinäidendeile ka dialoogil põhinevad lugemispalad. Väga suures osas on lugemispalad seotud loodusega. Oluline teema on eesti kultuurilugu, rõhutatud on rahvaluulet: nii rahvalaule ja -jutte kui ka lühivorme.


 

 • Tekstid rahvaluulest kuni tänapäeva lastekirjanduseni.
 • Tarbetekstid.
 • Lühinäidendid, dialoogid.