Pintsu ja Tutsiku lugemik. Kirjandusõpik 5. klassile. I osa


Poolkõva köide, värviline, 210 × 250 mm, 120 lk, 2018

 

Pintsu ja Tutsiku lugemik on loodud eesmärgiga rääkida ilukirjanduse kaudu hoolimisest, pere ja lemmikloomade hoidmisest ja üldisemalt loodushoiust. Selle keskmes on 2008. ja 2009. aastal ilmunud kahest lasteraamatust tuttav perekond Maikelluke ja nende väikesed sõbrad – kass Pints ja koer Tutsik. Autor tunneb oma valdkonda hästi ja mitmest aspektist. Lisaks ilukirjanduslikele lugemispaladele leidub õpikus ka tarbetekste.


 • Õpiku materjal on jaotatud teemade kaupa – kokku on kaheksa teemat.
 • Igas teemaplokis:
  • sissejuhatav lugu;
  • luuletused ja eri tüüpi lugemistekstid;
  • kirjandusega seotud mõisted;
  • õppekäik muuseumi või teemakeskusesse; 
  • ühe lasteraamatu tutvustus.
 • Mõistete selgitused.
 • Eri raskusastmega ülesanded.
 • Iga lugemispala lõpus üks kirjanduspähkel suuremaks tööks või lisaülesandeks.


 


 

 

 

 

 

Pintsu ja Tutsiku lugemik. Kirjandusõpik 5. klassile. II osa

 
Poolkõva köide, värviline, 210 × 250 mm, 240 lk, 2019

 

Pintsu ja Tutsiku lugemik on loodud eesmärgiga rääkida ilukirjanduse kaudu hoolimisest, pere ja lemmikloomade hoidmisest ja üldisemalt loodushoiust. Selle keskmes on 2008. ja 2009. aastal ilmunud kahest lasteraamatust tuttav perekond Maikelluke ja nende väikesed sõbrad – kass Pints ja koer Tutsik. Autor tunneb oma valdkonda hästi ja mitmest aspektist. Lisaks ilukirjanduslikele lugemispaladele leidub õpikus ka tarbetekste.

 

 • Õpiku materjal on jaotatud teemade kaupa – kokku on kaheksa teemat.
 • Igas teemaplokis:
  • sissejuhatav lugu;
  • luuletused ja eri tüüpi lugemistekstid;
  • kirjandusega seotud mõisted;
  • õppekäik muuseumi või teemakeskusesse; 
  • ühe lasteraamatu tutvustus.
 • Mõistete selgitused.
 • Eri raskusastmega ülesanded.
 • Iga lugemispala lõpus üks kirjanduspähkel suuremaks tööks või lisaülesandeks.

 

 

 

 

 

 

Kunstiajalugu gümnaasiumile, I osa


Kõva köide, värviline, 195 x 240 mm, 216 lk, 2017


Gümnaasiumi kunstiajaloo esimese kursuse õpiku „Kunstiajalugu esiajast realismini“ abil saavad noored teha põneva ringkäigu kunstiajaloo radadel alates esiaja kunstist kuni realismini. Iga õpikus toodud illustratsiooni kohta on lisaks põhiinfole (nimetus, autor, aeg) ka teavet, miks teos tehti või miks on see oluline, mida seal lähemalt vaadata (nii sisu kui ka kunstiline külg), millist rolli on see mänginud omal ajal või hiljem, jne. Teadlikult on loobutud kunstnike teiste tähtsate tööde nimekirjadest juhul, kui neist õpikus rohkem juttu ei ole. Õpikus toodud materjal seostub ka teiste õppeainetega – eeskätt ajalooga, aga ka ühiskonnaõpetuse, kirjanduse ja muusikaajalooga, samuti valikainetega, nagu filosoofia ajalugu, religioonilugu ja kultuurilugu. Õpiku iga peatüki lõpus on rubriik „Mõtle!“, mis kutsub arutlema erinevate kunstiteoste vaheliste seoste ja paralleelide üle.


 • Esimene kehtivale ainekavale vastav kunstiajaloo õpik.
 • Kogenud ja tunnustatud autorid.
 • Väga põhjalik kunstiteose analüüsi osa.
 • Rubriik „Mõtle“ aitab õpilasel teksti üle arutleda ning uut ja vana kunsti seostada.
 • Kunstiteoseid seostatakse ühiskondliku, filosoofilise ja kultuuriloolise taustaga.
 • Lisaks Euroopa kunstile kajastab põhjalikult ka Eesti kunsti. 

 

Kunstiajalugu gümnaasiumile, II osa


Kõva köide, värviline, 2019

Teise kursuse õpik „Kunst ja visuaalkultuur 20. ja 21. sajandil“ kajastab kunsti alates 19. sajandi lõpust kuni nüüdiskunstini. II osa on õpiku I osa jätk ning selle koostamisel on lähtutud sarnastest põhimõtetest. Õpikus toodud materjal seostub ka teiste õppeainetega – eeskätt ajalooga, aga ka ühiskonnaõpetuse, kirjanduse ja muusikaajalooga, samuti valikainetega, nagu filosoofia ajalugu, religioonilugu ja kultuurilugu. Õpiku iga peatüki lõpus on rubriik „Mõtle!“, mis kutsub arutlema erinevate kunstiteoste vaheliste seoste ja paralleelide üle.


 • Esimene kehtivale ainekavale vastav kunstiajaloo õpik.
 • Kogenud ja tunnustatud autorid.
 • Väga põhjalik kunstiteose analüüsi osa.
 • Kunstiteoseid seostatakse ühiskondliku, filosoofilise ja kultuuriloolise taustaga.
 • Lisaks Euroopa kunstile kajastab põhjalikult ka Eesti kunsti.


Füüsika õpik 8. klassile


Pehme köide, värviline, 210 x 250 mm, 104 lk, 2016, parandatud trükk 2019


Ladusalt ja muhedalt kirjutatud 8. klassi füüsikaõpiku materjal on vastavalt ainekavale jagatud kaheks suuremaks teemaks: valgusõpetus ja mehaanika.

Valgusõpetuse osa algab valgusallikate ja valguse levimise käsitlusest ning lõpeb optiliste riistade kirjeldustega. Mehaanika osa defineerib esmalt liikumise mõiste ning lõpetab võnkumiste ja lainete uurimisega.


 • Iga teema puhul välja toodud ainult oluline ja paigutatud ühele topeltleheküljele.
 • Teoreetilisele osale järgnevad erineva raskusastmega küsimused ja ülesanded.
 • Teemad iseseisvaks uurimiseks. 

 

 

Füüsika töövihik 8. klassile


Klamberköide, kahevärviline, A4, 2019


Õpiku kõrval on kogu kaheksanda klassi materjali hõlmav töövihik, mis aitab kinnistada õpiku teadmisi. Töövihiku harjutusi koostades on rõhutatud praktilisi ülesandeid.


 • Eri tüüpi ülesanded teadmiste kinnistamiseks.
 • Praktiliste tööde juhised.
 • Töölehed praktiliste tööde läbiviimiseks
 • Katsete kirjeldused.


Füüsika õpik 9. klassile

Pehme köide, värviline, 210 x 250 mm, 2018

Õpiku autoriteks on Jaan Paaver (elektriõpetuse osa) ja Erkki Tempel (soojusõpetuse osa) ning õpik valmib koostöös Eesti füüsika seltsiga. 9. klassi õpikus esitatakse materjal kompaktsel ja ülevaatlikul kujul, kuid ruumi on ka teaduse, tehnoloogia ja igapäevaelu viidetele.


Miks on vaja uut 9. klassi füüsika õpikut?

 1. Soojusõpetuses ja elektriõpetuses on laialt kasutatavaid elulisi teemasid. Teaduse ja tehnoloogiaga siduvate näidete baasi tuleb uuendada. Näiteks on hõõglamp küll hea abivahend Oehmi seaduse uurimiseks, aga reaalses elus kasutatakse valdavalt LED-lampe. 
 2. Rohkem tuleb arvestada teistes loodusainetes õpetatavate teemadega. Füüsika on teadus, mis suudab ära seletada geograafias juba õpitud teemasid nagu õhumasside liikumine või kasvuhooneefekt. Füüsika õpetajale on see tänuväärne näidete pagas, geograafia õpetajale abi aine õpetamisel. 
 3. Uuele õpikule lisandub palju elektroonilisi materjale: õpikuga tuleb kaasa komplekt arvutisimulatsioone koos füüsikale spetsiifiliste lisavõimalustega. 
 4. Soojusõpetus ja elektriõpetus on ühtede kaante vahel.

 

 

 

 

 

 

Mehaanika: dünaamika, perioodilised liikumised

Pehme köide, värviline, 100 lk, 2017

Ümbertootatud mehaanika õpik arvestab gümnaasiumi uuendatud ainekava õppesisu, eesmärke ja õpitulemusi ning on loogiliseks järjeks gümnaasiumi esimese kursuse õpikule „Sissejuhatus füüsikasse. Kulgliikumise kinemaatika“. Õpik on jagatud kolmeks põhiosaks: dünaamika; töö ja energia; perioodilised liikumised.

Õpetajatel on mehaanika õpetamiseks välja kujunenud oma metoodika ja nipid, mida aastast aastasse kasutatakse. Teaduse ja tehnoloogia areng nõuavad siiski oma ja 20. sajandi näidetega on 21. sajandi õpilasi keeruline kaasa haarata. Lainete levimist saab ka praegu illustreerida kivi vette viskamisel tekkivate lainetega. Kui jätta aga sinna juurde rääkimata näiteks gravitatsioonilainetest, siis võibki õpilastele tunduda, et mehaanika on pärit kusagilt kiviajast.

Oleme õpiku koostamisel esile tõstnud füüsikateadmiste rakendamist kaasaegse teaduse ja tehnoloogia saavutuste mõistmiseks, tuues gümnasistidele jõukohaseid ja arusaadavaid näiteid. Tähtsaks oleme pidanud ka füüsika lõimimist igapäevaelu ja teiste loodusainetega. Küsime näiteks, kuidas teatakse, mis on Maa või Kuu sees, st räägime maavärinatest, nii looduslikest kui ka tehislikest.


 

 

 

Sissejuhatus füüsikasse. Kulgliikumise kinemaatika


Pehme köide, värviline, 160 lk, 2017


Gümnaasiumi uuendatud ainekava esimesele kursusele vastav õpik on jagatud neljaks põhiteemaks: sissejuhatus füüsikasse; füüsika uurimismeetod; füüsika üldmudelid ja printsiibid; kinemaatika.

Füüsika gümnaasiumi esimene kursus on olnud õpetajatele väljakutseks, kuna selle materjal on teistest füüsika kursustest abstraktsem ning pakub vähem võimalusi praktiliste tööde, arvutusülesannete või näitlike katsete tegemiseks.

Õpiku autor Indrek Peil lähtus õpiku koostamisel oma praktilisest kogemusest selle kursuse õpetamisel. Välditud on õpilastele üle jõu käivaid või materjali liiga mahukaks paisutavaid teemasid.

Füüsikat kui teadust sissejuhatavate peatükkide järel alustatakse mehaanikaga.


 

 • Teemat avavad näited loodusest ja igapäevaelust.
 • Eri tüüpi ülesanded.
 • Praktiliste tööde soovitused. 
 • Kokkuvõte ja kontrollküsimused teemade lõpus. 
 • Kasutajaindeks, arvutusülesannete vastused ja valemiteleht õpiku lõpus. 

 

 

Aabits


Pehme köide, värviline, A4, 184 lk, 2015


Aabits pakub algusest peale lugemisõõmu ja põnevust kõigile: nii neile, kel lugemine kooli minnes juba selge, aga ka neile, kes esimesse klassi astudes veel kõiki tähti ei tunnegi. Paralleelselt leidub nii lihtsamaid kui ka keerukamaid tekste; kasutatud on nii suur- kui ka väiketähti. Peaaegu iga lehekülg pakub lisavõimalusi nutikatele ja loovatele lastele.

 

 • Erineva raskusastmega tekstid.
 • Suur- ja väiketähed.
 • Meeleolukad ja lastepärased illustratsioonid. 

 

 

Aabitsa töövihik


Pehme köide, kahevärviline, A4, 104 lk, 2015


Töövihiku harjutused lähtuvad 1. klassi lapse eakohasest loomulikust huvist mängu ja õppimise vastu. Õpitahet toetab soov samastuda tuttavate tegelastega. Näiteks on töövihiku tegelastel erinev lugemisoskus: Albert oskab lugeda, Lottel on tähed selged ja Brunol lähevad mõned tähed veel sassi. See aitab lastel mõista, et kõik need variandid on aktsepteeritavad, enamik lapsi saab end samastada Lotte või Albertiga või määratleda end kuskil nende kahe vahel.


 

 • Mängulised eri raskusastmega ülesanded.
 • Tuttavad tegelased. 

 

 

Lugemik. Eesti keele õpik 1. klassile


Pehme köide, värviline, A4, 144 lk, 2015, parandatud trükk 2018


Teise poolaasta eesti keele lugemikus on kasutatud eripalgelisi tekste eri aegadest: rahvaluulest ja ennemuistsetest juttudest naljakate Leiutajateküla lugude ja tänapäeva lastekirjanduse nüüdisklassikuteni (Andrus Kivirähk, Leelo Tungal, Ilmar Tomusk, Piret Raud jt). Ilukirjanduse kõrval leidub ka tarbetekste. Ilmekust ja rollimängu arendavad lisaks lühinäidendeile ka dialoogil põhinevad lugemispalad. Väga suures osas on lugemispalad seotud loodusega. Oluline teema on eesti kultuurilugu, rõhutatud on rahvaluulet: nii rahvalaule ja -jutte kui ka lühivorme.

 

 

 • Tekstid rahvaluulest kuni tänapäeva lastekirjanduseni.
 • Tarbetekstid.
 • Lühinäidendid, dialoogid. 

 

 

 

Lugemiku töövihik 1. klassile


Pehme köide, kahevärviline, A4, 120 lk, 2015


Lugemiku töövihik toetab kõigi keeleliste osaoskuste arengut. Lugemispaladega rööpselt arendatakse lapse sõnavara, sõnade tähenduste ja omaduste tundmist, sarnas- ja vastandsõnade omandamist ning asjade ja nähtuste seoseid. Muu hulgas omandatakse lühikese ja pika hääliku, mitmuse tunnuse, ainsuse ning mitmuse pöördetunnuste, koha- ja isikunimede esisuurtähtede õigekirja jm. Laps õpib täitma tabeleid ja koostama mõistekaarte, kirjutama kirja ja kutset.

 

 

 • Sõnavara arendamine. 
 • Grammatikaülesanded.
 • Tabelite ja mõistekaartide koostamine.
 • Kirja ja kutse kirjutamine. 

 

 

Kirjatehnika vihik


Pehme köide, kahevärviline, 168 × 239 mm, 88 lk, 2015


Kirjatehnika vihikus õpetatakse lapsi kirjutama traditsioonilisel viisil. See tähendab, et esmaseid kirjutamisega seotud oskusi õpetatakse jäljendamise ja kopeerimise meetodil: tähe kirjutamine üksikult ja sõna koosseisus. Kirjutamise harjutamiseks mõeldud tekstid on igati eakohased ning toetavad aabitsa ja selle töövihiku sisu.


 

 • Tähe kirjutamine üksikult ja sõna koosseisus.
 • Aabitsa ja töövihiku tekste toetavad harjutused. 

 

 

Matemaatika tööraamat 1. klassile, I osa


Pehme köide, värviline, A4, 112 lk, 2015


Vastavalt õppekavale teeme matemaatika tööraamatutes tutvust arvude maailma, mõõtmisülesannete ning geomeetriliste kujunditega. Tööraamatute eesmärk on koolieluga kohanevat last mängulise õppematerjaliga toetada ning tekitada huvi matemaatika vastu. Õppida aitavad ja seda suunavad Lottemaalt juba tuttavad tegelased; rõhk on seoste loomisel igapäevaelu ja raamatutarkuse vahel, loovusel ning lõimingul teiste õppeainetega. Tähtis osa on peastarvutamisel ja loogilist mõtlemist ning probleemide lahendamist vajavatel ülesannetel. Oluline on ka koos tegutsemise kogemus: mängime, meisterdame, katsetame ja nuputame.


 

 • Seosed igapäevaeluga.
 • Peastarvutamine.
 • Loogika- ja probleemülesanded.
 • Mängimine, meisterdamine, katsetamine, nuputamine. 

 

 

Matemaatika tööraamat 1. klassile, II osa


Pehme köide, värviline, A4, 140 lk, 2015


Vastavalt õppekavale teeme matemaatika tööraamatutes tutvust arvude maailma, mõõtmisülesannete ning geomeetriliste kujunditega. Tööraamatute eesmärk on koolieluga kohanevat last mängulise õppematerjaliga toetada ning tekitada huvi matemaatika vastu. Õppida aitavad ja seda suunavad Lottemaalt juba tuttavad tegelased; rõhk on seoste loomisel igapäevaelu ja raamatutarkuse vahel, loovusel ning lõimingul teiste õppeainetega. Tähtis osa on peastarvutamisel ja loogilist mõtlemist ning probleemide lahendamist vajavatel ülesannetel. Oluline on ka koos tegutsemise kogemus: mängime, meisterdame, katsetame ja nuputame.


 

 • Seosed igapäevaeluga.
 • Peastarvutamine.
 • Loogika- ja probleemülesanded.
 • Mängimine, meisterdamine, katsetamine, nuputamine. 

 

 

Loodusõpetuse tööraamat 1. klassile


Pehme köide, värviline, A4, 88 lk, 2015


Loodusõpetuse tööraamat on mõeldud kasutamiseks terve õppeaasta vältel ja see katab kogu 1. klassi õppekava temaatika. Vastavalt õppekavale lähtub temaatika aastaaegadest ja inimese meeltest ning looduses toimuvatest muutustest. Tööraamatu eesmärk on õpetada last loodust armastama ja hoidma, luua tugev põhiteadmiste vundament ning tekitada huvi looduse objektide, nähtuste ja muutuste vastu. Tööraamat toetab õuesõpet, sest loodust ei saa õppida ainult asju ette kujutades ja pildi järgi – laps peab õpikus kujutatud asju ja nähtusi reaalselt kogema. 


 

 • Põhiteadmised loodusest.
 • Looduse objektid, nähtused ja looduses toimuvad muutused.
 • Kujutatud asjade ja nähtuste kogemine reaalsuses. 

 

 

Esimese klassi komplekt

Esimese klassi materjale on võimalik tellida ka komplektina. Komplekti kuuluvad seitse õppematerjali:

 • Aabits
 • Aabitsa töövihik
 • Kirjatehnika töövihik
 • Lugemiku töövihik
 • Matemaatika tööraamatu I osa
 • Matemaatika tööraamatu II osa
 • Loodusõpetuse tööraamat

 

Lugemik. Eesti keele õpik 2. klassile I osa

Pehme köide, värviline, A4, 112 lk, 2016, parandatud trükk 2018


Lugemikus leidub mitmekesiseid lugemispalu nii eesti kui ka välismaa autoritelt. Õpikus on palju erinevaid tekstiliike: jutte, luuletusi, muinasjutte, valme, näidendeid, meediatekste, teabe- ja tarbetekste. Suurt rõhku on pandud eneseväljenduse ja loovuse arendamisele.


 • Mitmekesised tekstid ja lai ülesannete valik.
 • Vähemalt üks loovtegevuse lehekülg igal nädalal.
 • Lõbusad pildid õppesisu mõistmiseks ja jutustamisoskuse arendamiseks. 

 

 

Lugemik. Eesti keele õpik 2. klassile II osa

Pehme köide, värviline, A4, 144 lk, 2016


Lugemikus leidub mitmekesiseid lugemispalu nii eesti kui ka välismaa autoritelt. Õpikus on palju erinevaid tekstiliike: jutte, luuletusi, muinasjutte, valme, näidendeid, meediatekste, teabe- ja tarbetekste. Suurt rõhku on pandud eneseväljenduse ja loovuse arendamisele.


 • Mitmekesised tekstid ja lai ülesannete valik.
 • Vähemalt üks loovtegevuse lehekülg igal nädalal.
 • Lõbusad pildid õppesisu mõistmiseks ja jutustamisoskuse arendamiseks. 

 

 

Eesti keele töövihik 2. klassile I osa

Klamberköide, kahevärviline, A4, 112 lk, 2016, parandatud trükk 2018


Eesti keele töövihikud on tihedalt seotud õpikutega – järje hoidmise hõlbustamiseks on kasutatud lugemikuga samasuguseid pealkirju. Keelereeglite õppimine on püütud teha lastele mänguliseks ning huvitavaks. Planeeritud on täita igas tunnis üks töövihiku lehekülg, kuid loomulikult saab õpetaja seda soovi korral muuta.

 

 • Harjutused kõigi õpiku lugemispalade kohta.
 • Grammatikareeglid.
 • Mitmekülgne ülesannete valik.
 • Jutulinna raadiost edastatavad kuulamisülesanded.
 • Kirjatehnika harjutamise leheküljed töövihiku lõpus. 

 

 

Eesti keele töövihik 2. klassile II osa

Klamberköide, kahevärviline, A4, 120 lk, 2016, parandatud trükk 2018


Eesti keele töövihikud on tihedalt seotud õpikutega – järje hoidmise hõlbustamiseks on kasutatud lugemikuga samasuguseid pealkirju. Keelereeglite õppimine on püütud teha lastele mänguliseks ning huvitavaks. Planeeritud on täita igas tunnis üks töövihiku lehekülg, kuid loomulikult saab õpetaja seda soovi korral muuta.


 • Harjutused kõigi õpiku lugemispalade kohta.
 • Grammatikareeglid.
 • Mitmekülgne ülesannete valik.
 • Jutulinna raadiost edastatavad kuulamisülesanded.
 • Kirjatehnika harjutamise leheküljed töövihiku lõpus. 

 

 

Eesti keele õpik 4. klassile I osa

Pehme köide, värviline, 210 × 250, 168 lk, 2016


Eesti keele õpiku läbiv teema on ühe kooli 4. klassi õpilased oma rõõmude, murede, suuremate ja väiksemate arusaamatustega. Koostajate üks suur eesmärk oli teha õpik, mida lapsel on lõbus avastada. Suur väärtus on nii Anti Saare lõbusad lood kui ka kunstnike Ulla Saare ja Jaan Rõõmuse koostöös valminud vembukad pildid. Õpik on lõimitud loodusõpetuse töökavaga ja tekstide kaudu toimub lõiming ka teiste õppeainetega.


 • Digiõppele suunatud ülesanded.
 • Teiste aineõpetajatega koostöös valmiva projektitöö juhend iga teema alguses.
 • Eri raskusastmega tekstid.
 • Lugemismaterjaliks kirjandusklassika ja ja ka uuem kirjandus. 

 

 

Eesti keele õpik 4. klassile II osa


Pehme köide, värviline, 210 × 250, 240 lk, 2017


Eesti keele õpiku läbiv teema on ühe kooli 4. klassi õpilased oma rõõmude, murede, suuremate ja väiksemate arusaamatustega. Koostajate üks suur eesmärk oli teha õpik, mida lapsel on lõbus avastada. Suur väärtus on nii Anti Saare lõbusad lood kui ka kunstnike Ulla Saare ja Jaan Rõõmuse koostöös valminud vembukad pildid. Õpik on lõimitud loodusõpetuse töökavaga ja tekstide kaudu toimub lõiming ka teiste õppeainetega.


 • Digiõppele suunatud ülesanded.
 • Teiste aineõpetajatega koostöös valmiva projektitöö juhend iga teema alguses.
 • Eri raskusastmega tekstid.
 • Lugemismaterjaliks kirjandusklassika ja ja ka uuem kirjandus. 

 

 

Eesti keele töövihik 4. klassile I osa


Klamberköide, värviline, A4, 80 lk, 2017


Kolme tegevõpetaja koostöös valminud töövihikus on palju ülesandeid, mis on tugevalt seotud õpikutekstidega. Nende ülesannete juures on märge „Õ“, mis tähendab, et ülesande lahendamiseks on vaja kasutada ka õpikut.


 • Tööülesanded on metoodiliselt hästi läbi mõeldud ja mitmekesised: pilt- ja tekstülesanded; ristsõnad; reebused; lugemispalade põhjal küsimustele vastamine; nuputamine; ortograafiaülesanded.
 • Tekstid arvestavad kuu teemade ja lõiminguga.
 • Eri raskusastmega tegevused. 

 

 

Eesti keele töövihik 4. klassile II osa


Klamberköide, värviline, A4, 80 lk, 2017


Kolme tegevõpetaja koostöös valminud töövihikus on palju ülesandeid, mis on tugevalt seotud õpikutekstidega. Nende ülesannete juures on märge „Õ“, mis tähendab, et ülesande lahendamiseks on vaja kasutada ka õpikut.


 • Tööülesanded on metoodiliselt hästi läbi mõeldud ja mitmekesised: pilt- ja tekstülesanded; ristsõnad; reebused; lugemispalade põhjal küsimustele vastamine; nuputamine; ortograafiaülesanded.
 • Tekstid arvestavad kuu teemade ja lõiminguga.
 • Eri raskusastmega tegevused. 

 

 

Eesti keele tööraamat 5. klassile I osa


Pehme köide, värviline, A4, 160 lk, 2018


Eesti keele õpik ja töövihik on ühiste kaante vahel ja ilmub kaheosalise tööraamatuna, milles on nii teoreetiline kui ka praktiline osa. Tööraamatutesse on koondatud seitse suuremat eesti keele teemat: keelest üldiselt, häälikuõpetus ja õigekiri, sõnamoodustus, algustäheõigekiri, vormiõpetus, sõnavaraõpetus ja lauseõpetus. Ülesannete alustekstid on seotud igapäevaeluga või on kultuuriloos olulised: kuulutus, uudis, juhend, graafikud, katkendid ilukirjandusest, luuletused jne. Mõlemad tööraamatute autorid on praktikud, kes töötavad eesti keele ja kirjanduse õpetajana.


 

 • Materjal jaguneb seitsmeks suuremaks teemaks ja alateemadeks.
 • Iga teema algab teooriaga, järgnevad tööülesanded ja teemat lõpetav tekstiõpetuse osa.
 • Palju funktsionaalse lugemise ülesandeid.
 • Töö sõnavaraga.
 • Haruldaste sõnade ja murdesõnade näited.
 • Sõnastik tööraamatu lõpus.
 • Osa tekste on originaalmaterjal.
 • Kõik tekstid lähtuvad Eesti teemadest.
 • Digiõpet toetavad ülesanded. 

 

 

Eesti keele tööraamat 5. klassile II osa

 
Pehme köide, värviline, A4, 2019


Eesti keele õpik ja töövihik on ühiste kaante vahel ja ilmub kaheosalise tööraamatuna, milles on nii teoreetiline kui ka praktiline osa. Tööraamatutesse on koondatud seitse suuremat eesti keele teemat: keelest üldiselt, häälikuõpetus ja õigekiri, sõnamoodustus, algustäheõigekiri, vormiõpetus, sõnavaraõpetus ja lauseõpetus. Ülesannete alustekstid on seotud igapäevaeluga või on kultuuriloos olulised: kuulutus, uudis, juhend, graafikud, katkendid ilukirjandusest, luuletused jne. Mõlemad tööraamatute autorid on praktikud, kes töötavad eesti keele ja kirjanduse õpetajana.

 

 

 • Materjal jaguneb seitsmeks suuremaks teemaks ja alateemadeks.
 • Iga teema algab teooriaga, järgnevad tööülesanded ja teemat lõpetav tekstiõpetuse osa.
 • Palju funktsionaalse lugemise ülesandeid.
 • Töö sõnavaraga.
 • Haruldaste sõnade ja murdesõnade näited.
 • Sõnastik tööraamatu lõpus.
 • Osa tekste on originaalmaterjal.
 • Kõik tekstid lähtuvad Eesti teemadest.
 • Digiõpet toetavad ülesanded.

 

 

 

 

 

 

Keel ja ühiskond

Kõva köide, värviline, 170 × 240 mm, 192 lk, 2017


Õpik selgitab keeleteaduse erinevaid tahke ja rõhutab ühtlasi üksikasjalikult eesti keele struktuuri võrreldes teiste keeltega. Õpik on teoreetilist laadi, kuid iga peatüki lõpus on ka ülesanded, mis aitavad omandatud materjali kinnistada ja teha materjaliga iseseisvat tööd. Samuti leidub rühmatöid, mille käigus saavad õpilased keeleteaduse teemade üle arutleda. Eri teemasid on kirjeldatud erinevate keelte ja kultuuride kaudu – tervet õpikut läbib maailma rahvaste keelte ja ühiskondade mitmekülgsus. Nii õpib õpilane ka teisi kultuure ja keeli tundma ning oskab nende vahel seoseid leida.


 • Arvestab 21. sajandile omast mitmekultuursust ja -keelsust.
 • Kaasaegsed teemad (blogid, internetisuhtlus, keeleline etikett, mitmekeelsus jms)
 • Põnev lugemismaterjal ääretekstides.
 • Aineregister õpiku lõpus.
 • Lisamaterjal internetis.
 • Digiõpet toetavad ülesanded.
 • Abiks uurimistöö või referaadi tegemisel. 

AUTORITEST

Anna Verschik on keeleteadlane, Tallinna ülikooli üldkeeleteaduse professor. Anna on õppinud Tartu ülikoolis ja Oxfordi heebrea ja juudi uuringute keskuses.

Anastassia Zabrodskaja on Tallinna ülikooli eesti keele kui teise keele professor ning Tartu ülikooli sotsiolingvistika vanemteadur. Eesti terminoloogiaühingu, Eesti rakenduslingvistika ühingu, emakeele seltsi ja Eesti lugemisühingu liige.

Reet Igav (Varik) on eesti keele ja kirjanduse õpetaja. Ta on töötanud Saaremaa ühisgümnaasiumis, Kadrioru Saksa gümnaasiumis ja TTÜ Kuressaare kolledžis. Reet on ka emakeele seltsi liige.

Helin Kask on Tallinna ülikooli lingvistika doktorant. Ta töötab ka keeletoimetajana, toimetades peamiselt õigustekste.

Andra Kütt on Tallinna ülikooli lingvistika doktorant. Ta on Keeleilu Erahuvikooli asutaja ja direktor.

 

 

Korras keel, sobiv stiil, selge sõnum


Pehme köide, värviline, 170 × 240 mm 132 lk, 2014


Õpiku on kirjutanud üks oma ala tuntumaid praktikuid Katrin Kern ja see on mõeldud gümnaasiumikursusele „Teksti keel ja stiil”. Õpik katab ära ainekava põhilised punktid: keel suhtlemise vahendina, stiili elemendid ja funktsionaalstiilid, teadlik kirjutamine ja teadustekst. Raamat on koostatud gümnaasiumi riikliku õppekava alusel ja mõeldud eeskätt gümnaasiumile, kuid peaks huvitama kõiki, kes soovivad uurida elegantse ja arusaadava kirjutamise põhitõdesid ning nende rakendamist. Õpikust leiab huvitavaid ja ilmekaid näiteid suhtlussituatsiooni eripärast ja milliseid keelelisi valikuid nendest sõltuvalt teha. Teoreetilist osa toetab rikkalik valik harjutusi ja loovülesandeid.


 

 • Seni ainuke stilistikaõpik gümnaasiumile.
 • Sisukas ja hea stiilitunnetusega õpilasele jõukohane tekst.
 • Palju ilmekaid tekstinäiteid.
 • Hästi koostatud, asjakohased ülesanded.
 • Põhjalik ja ülevaatlik mõistesõnastik õpiku lõpus. 

 

 

Keelemeel


Kõva köide, mustvalge, 148 × 210 mm, 240 lk, 2012, täiendatud trükk 2019

 

„Keelemeel“ on käsiraamat igale keelekasutajale, kellel on vaja õigesti kõnelda, kirjutada ja tekste koostada. See koosneb neljast suuremast teemavaldkonnast: sõna, lause, tekst ja keeleabi, teemad jagunevad omakorda alapeatükkideks.

Raamat on lihtne ja selge, aitab õppida ning õpitut meelde tuletada. „Keelemeel“ on oluline õppevahend nii põhikooli- kui ka gümnaasiumiõpilasele, samuti saavad sellest raamatust abi eesti keele kursustel osalevad õppijad.


 • Põhjalik ülevaade eesti keele põhireeglitest, tekstide koostamisest ja keeleallikatest.
 • Hea ja lihtne liigendus hõlbustab info otsimist.
 • Sobib nii õpikuna kooli kui ka juhendmaterjaliks tavakasutajale.
 • Ülesanded iseseisvaks harjutamiseks.
 • Aineregister raamatu lõpus. 

 

 

Praktiline eesti keel (e-õpik)


Praktilise eesti keele õpikus on olemas kõik kolm praktilise eesti keele kursust ja selle on loonud oma valdkonna asjatundjad. Õpik arvestab tänapaevase ühiskonna vajadustega, e-formaat võimaldab õpilasel hõlpsasti otsida ja leida vajalikku materjali, õpitut saab kinnistada interaktiivsete testide abil ja õpik koondab teemakohast visuaalset ja auditiivset materjali.


 • Mugav ja lihtne kasutada.
 • Põhjalikud videojuhendid, kuidas e-õpikuga tööd teha.
 • Materjal stuktueeritud nii kursuse- kui ka osaoskusepõhiselt.
 • Kompaktsed ja hästi haaratavad peatükid.
 • Interaktiivsed testid.
 • Sobib hästi ka iseõppiijale.
 • Võimalus tunnitööd kontrollida: materjali saatmine õpetaja e-postkasti.
 • Pidevalt uuenev sisu. 
 • Kasutatav nii nutiseadmes kui ka arvutis. 

E-õpiku kasutuselevõtu lihtsustamiseks oleme loonud kahest videost koosneva juhendi. Esimeses videos teeme samm-sammult läbi kasutajaks registreerumise ja sisse logimise ning tutvume õpiku üldise struktuuriga. Teises videos vaatame õpiku postitustesse sisse ja katsetame keskkonna interaktiivseid võimalusi. Nõu annab kirjastuse Maurus digitoimetaja Marili Pärtel, kelle poole võib tehniliste murede või tagasisidega alati pöörduda.


 

Meedia ja mõjutamine

Poolkõva, värviline, 170 x 240 mm, ilmub 2019

Maailmas, kus info hulk on üüratu, interneti kaudu kõigile ja kõikjale kättesaadav, on pea igaüks meist meediatarbija ja seetõttu meedia kaudu mõjutatav. Mauruse kirjastuse uus õpik “Meedia ja mõjutamine” aitab õpilasel lugeda, mõista ja mõtestada sõnumeid, mida vahendatakse meediaväljaannete, sotsiaalmeedia või reklaamide kaudu.

Peal faktide arvamusest eraldamise on tänapäeval üha enam vaja mõista, kuidas on võimalik uudiseid kallutada lähtuvalt maailmavaatelistest või mõne organisatsiooniga seotud huvidest. Õpik annab ülevaate meediakanalitest ja -žanritest, sotsiaalmeedia eripäradest sõnumite edastamisel ja ajakirjanduse rollist ühiskonnas.

Draama ja teater


Poolkõva köide, värviline, 170 × 240 mm, 192 lk, 2016

 

Gümnaasiumi valikkursuse õpik „Draama ja teater“ tutvustab noortele teatrimaailma erinevaid tahke ning õpetab nägema erinevate kunstiliikide koostööd lavastuse sünni juures. Õpikus käsitletakse nii klassikalisi kui ka uudseid teatriga seonduvaid mõisteid (klassikaline teater, postdramaatiline teater, perfomance jms).


 • Ainus omataoline õppematerjal Eestis.
 • Analüüsitakse teatrielu kõiki tahke.
 • Põhjalik ülevaade teatri ajaloost ja teatriga seonduvatest ametitest.
 • Eesti suurimate teatrite ja tuntumate lavastajate tutvustus.
 • Valik kirjanditeemasid ja teatrietenduse analüüsi näiteid õpiku lõpus.
 • Arvukas fotomaterjal Eesti lavastustest.AUTORIST

Anu Tonts on lõpetanud Tartu ülikooli teatriteaduse eriala ning töötab Vanemuises kirjandusala juhatajana. 

 

Kirjandus ja ühiskond


Poolkõva köide, värviline, 170 × 240 mm, 96 lk, 2017


Õpiku autor Jan Kaus on tuntud kirjanik, endine õpetaja ning aktiivne kaasamõtleja haridus- ja kirjanduselus, kelle ladusas keeles kirjutatud tekste on mõnus lugeda. Õpiku „Kirjandus ja ühiskond“ eesmärk on mõtestada kirjanduse rolli ühiskonnas ja ühiskonna rolli kirjanduses ning vaadelda erinevate ühiskonnavormide seoseid kirjasõnaga. Iga peatükk avab ühe arutlusteema, kutsudes lugejat kaasa mõtlema ja nägema kirjandust kogu tema mitmekesisuses.

Käsitletakse ühiskondlikke teemasid, ärgitades kaasa mõtlema ning oma seisukohti ja väärtushinnanguid kujundama.


 • Lühikesed ja kompaktsed peatükid
 • Teemad seovad eri ajastute kirjanduse teoreetiliseks tervikuks.
 • Iga teema lõpus on arutlemiseks või kirjutamiseks mõeldud teemad.
 • Ülesannetes palju viiteid teemakohastele saadetele, artiklitele ja tekstidele.
 • Teemad on lõimitud teiste õppeainetega (ühiskonnaõpetus, võõrkeeled, ajalugu, muusika). 

 

20. sajandi kirjandus


Pehme köide, värviline, 170 × 240 mm, 176 lk, 2015


Õpik annab ladusas jutustavas stiilis valikulise ülevaate 20. sajandit mõjutanud ja kujundanud kirjanikest, tutvustades neid ja nende ajastut mõne kindla teose kaudu. Õpikud loovad põnevaid ja inspireerivaid seoseid tuntud kirjandusteoste vahele, valgustades maailmakirjanduse paremikku uue ja huvitava lähenemisnurga alt. Autori ladus jutustamislaad muudab mõlemad õpikud lihtsasti loetavaks ja on üldhariv materjal ka juba koolipingist lahkunud kirjandushuvilisele.


 • Tuntud ja tunnustatud autori isikupärane kirjelduslaad.
 • Kompaktsed, hõlpsasti haaratavad peatükid.
 • Koolis töötava praktiku koostatud ülesanded.
 • Võimalus teemade vahel valida.
 • Palju viiteid lisamaterjalidele.
 • Põhjalik ajajoon ja mõisteregister õpikute lõpus.AUTORIST

Jan Kaus on kirjanik, õppinud pedagoogikat ja filosoofiat. Ta on Eesti kirjanike liidu juhatuse liige, Tallinna rahvusvahelise kirjandusfestivali HeadRead üks eestvedajaid ning töötanud muu hulgas kultuurilehe Sirp toimetajana.

 

 

 

Uuem kirjandus


Pehme köide, värviline, 170 × 240 mm, 192 lk, 2015


Õpik annab ladusas jutustavas stiilis valikulise ülevaate 20. sajandit mõjutanud ja kujundanud kirjanikest, tutvustades neid ja nende ajastut mõne kindla teose kaudu. Õpikud loovad põnevaid ja inspireerivaid seoseid tuntud kirjandusteoste vahele, valgustades maailmakirjanduse paremikku uue ja huvitava lähenemisnurga alt. Autori ladus jutustamislaad muudab mõlemad õpikud lihtsasti loetavaks ja on üldhariv materjal ka juba koolipingist lahkunud kirjandushuvilisele.


 • Tuntud ja tunnustatud autori isikupärane kirjelduslaad.
 • Kompaktsed, hõlpsasti haaratavad peatükid.
 • Koolis töötava praktiku koostatud ülesanded.
 • Võimalus teemade vahel valida.
 • Palju viiteid lisamaterjalidele.
 • Põhjalik ajajoon ja mõisteregister õpikute lõpus. AUTORIST

Jan Kaus on kirjanik, Eesti Kirjanike Liidu juhatuse liige. Õppinud pedagoogikat ja filosoofiat. Olnud kultuurilehe Sirp toimetaja. Tallinna rahvusvahelise kirjandusfestivali HeadRead üks korraldajaid. 

 

Maailmakirjandus


Poolkõva köide, värviline, 170 × 240 mm, 208 lk, 2017


Õpik sisaldab gümnaasiumi kohustusliku kursuse „Kirjandus antiigist 19. sajandini“ materjali, kuid lisaks Euroopa kirjandusloole tutvustab ka idamaade kultuurilugu. Autor Rein Raud on oma valdkonda hästi tundev autor, kirjandusprofessor, kultuuriteoreetik, kirjanik ja esseist.

Tutvustatakse kirjandusvoolude ajastuomaseid eripärasid ja kirjanduslooliselt tähtsaid ühiskondlikke muutusi. Eesmärk on selgitada õpilasele kirjandusliku mõtte kujunemise seaduspärasusi ning ärgitada mõtlema, kuidas 21. sajandil hinnata kirjanduslikku pärandit. Õpik toetub riiklikule õppekavale, kuid leidub ka õppekavaväliseid teemasid, et õpetajal oleks kirjanduse tutvustamisel suurem valikuvabadus, kirjandushuviline õpilane leiab aga endale põnevat lisalugemist.


 • Esmakordselt kasutatakse Euroopa kirjandusele lisaks ka Aasia tekste ja autoreid. 
 • Iga peatükk käsitleb üht murdepunkti Euroopa või Aasia kirjanduses.
 • Õpetaja saab rikkaliku materjali hulgast sobiva valida.
 • Ilmekad näited aja- ja kirjandusloost.
 • Viited lisamaterjalidele.
 • Ajajoon ja mõisteregister õpiku lõpus. 

 

 

Maailm veetilgas


Pehme köide, värviline, 170 × 240 mm, 152 lk, 2014, täiendatud trükk 2015


„Maailm veetilgas“ on kohustusliku gümnaasiumikursuse „Kirjandusteose analüüs ja tõlgendamine“ õpik. Õpik aitab tajuda lugemist loomingulise tegevusena ja teadvustada lugeja rolli teksti kaasloojana. Õpiku autorite lähenemine on uudne – kirjandusteadust uuriva semiootikuna läheneb Eva Lepik kirjandusele värske pilguga, Edward Keissi kogemus nii õppematerjalide koostajana kui ka õpetajana väljaspool Eestit annab tekstile lisaväärtuse.


 • Olulisemate kirjandusterminite ja -žanrite selgitused.
 • Avar vaade kirjanduslukku.
 • Palju lugemistekste.
 • Rohkelt illustratiivset materjali: fotod, maalid, raamatute esikaaned lugemissoovitustena.  

 

 

Kirjandus ja selle liigid


Poolkõva köide, värviline, 170 × 240 mm, 164 lk, 2014


„Kirjandus ja selle liigid“ on kohustusliku gümnaasiumikursuse „Kirjanduse põhiliigid ja -žanrid“ õpik. Õpiku eesmärk on tutvustada erinevaid kirjandusžanre ja muid liigitusi, näidata, kuidas žanr mõjutab autori loometegevust ja seda, milliste ootustega lugeja teosele läheneb.


 • Autor on suure lugemusega tuntud keele- ja kirjandusuurija.
 • Gümnaasiumiõpilasele jõukohane tekst, mis ei alahinda lugejat.
 • Ilmekad ja huvitavad tekstinäited.
 • Põnevad ülesanded.
 • Põhjalikud servatekstid.
 • Mõisteregister õpiku lõpus.