Ajalugu gümnaasiumile

Allpool saad olemasolevaid paberõppematerjale lehitseda.


Eesti ajalugu gümnaasiumile, I ja II osa

Kogenud õpikuautorite Mart Laari ja Lauri Vahtre kirjutatud kaheosaline gümnaasiumiõpik viib õppija ja õpetaja, aga miks mitte ka juba koolitee läbinu lihtsas ning selges keeles Eesti ajaloo radadele. Autorid käsitlevad Eesti ajalugu jutustusena, loobudes ülemäärasest faktikesksusest ning rõhutades ajaloosündmusi tinginud mõjutegureid. Seejuures tehakse kõrvalepõikeid ka Eestist välja.

 • Kogenud autorid.
 • Kirjutatud selges, lihtsas ja ilusas eesti keeles.
 • Rõhutatakse ajaloosündmuste mõjutegureid.
 • Viited iseseisva uurimustöö tegemiseks.
 • Avardab silmaringi.
 • Kaasaegselt kujundatud ja illustreeritud.

Autoritest

Mart Laar on ajaloolane, kogenud õpikuautor ja poliitik, kes on valitud kuuel korral riigikogu liikmeks ning nimetatud kahel korral peaministriks. Mart Laari peamised uurimisvaldkonnad ajaloolasena on Eesti 19. sajandi rahvuslik liikumine ja Teine maailmasõda.

Lauri Vahtre on ajaloolane, poliitik ja kogenud õpikuautor. Sealjuures on ta silmapaistvalt tegutsenud ajaloo populariseerijana. Lauri sulest on ilmunud ka mitu luulekogu, ta on kogenud tõlkija ning mitme filmi stsenarist.


Lähiajalugu gümnaasiumile, I, II ja III osa

Ajaloo periodiseerimine on alati veidi meelevaldne ning seetõttu on see pelgalt abivahend, et mõista ajaloo kulgemist. Gümnaasiumi lähiajaloo kursustest esimesele vastav õpik piiritleb maailma ajaloo etappe läbi sõdade ja neid lõpetanud rahukonverentside – viimastel fikseeritakse teatavasti sõja tulemusel tekkinud uued piirid ja määratletakse riikidevahelised suhted. Lähiajaloo esimese osa õpikus käsitletakse mõlemat maailmasõda.

Tunnustatud ajaloolase ja kogenud õpetaja koostöös sündinud õpik on äärmiselt põhjalik ja kaasahaarav, kus lisaks faktiteadmistele esitatakse sissevaateid eri ajastute inimeste maailma, nende ellu ja olustikku.

 • Palju kaarte.
 • Arendab analüüsivõimet.
 • Käsitleb maailma ajalugu.
 • Käsitleb Eesti ajalugu.
 • Palju huvitavat lisamaterjali.
 • Suunab iseseisvale uurimistööle.
 • Avardab silmaringi.

Lähiajaloo õpiku II osa käsitleb Eesti ja maailma sündmusi 20. sajandil. See on üles ehitatud kronoloogilis-temaatilisel printsiibil ning läheb edasi 20. sajandi teise poolega. Näiteks suunatakse õpilasi analüüsima ja hindama külma sõja tekkimise põhjusi ja kujunemist. Ka selles õpikus on palju ülesandeid kaartide ja allikate kohta ning asjakohaseid viiteid kirjandusele ja (dokumentaal)filmidele.

Gümnaasiumi lähiajaloo kursustest viimasele vastav õpik annab ladusalt esitatud ülevaate 20. sajandi tähtsamatest arengutest ning murrangutest, eeskätt kultuurivaldkonnas. Õpikus käsitletakse muutusi eluolus, ideede ja ideoloogiate arengut, sõja ja rahu problemaatikat, inimõigusi ja inimsusevastaseid kuritegusid jpm. Õpikukirjutajate lai silmaring tuleb siinses õpikus kenasti välja, sest ajalugu on esitatud põnevate seoste kaudu ja avardab nõnda õppijagi silmaringi.

 • Vastab uuenenud õppekavale.
 • Kaasahaaravalt kirjutatud.
 • Lisaks muudele teemadele käsitleb ka eluolu.
 • Selgitab ideoloogilist tausta.
 • Olulisel kohal inimõigusete teema.
 • Viited filmidele, aime- ja ilukirjandusele.
 • Suunab iseseisvale uurimistööle.

Autoritest

Toomas Hiio on ajaloolane, kelle peamised uurimissuunad on Eesti, Tartu Ülikooli ja üliõpilaskonna ajalugu 19. sajandi algusest kuni 20. sajandi lõpuni ning Eesti 20. sajandi sõjaajalugu. Ta on Eesti Mäluinstituudi uurimisjuht, Eesti Sõjamuuseumi – kindral Laidoneri muuseumi direktori asetäitja uurimistöö alal ning Euroopa Mälu ja Süüme Koostöökogu (PEMC) juhatuse liige.

Karin Lippus on lõpetanud Tartu Ülikooli ajaloo osakonna. Alates 1995. aastast on ta töötanud Tallinna Prantsuse Lütseumis, kus on praegu gümnaasiumiastme ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja.

Lauri Vahtre on ajaloolane, poliitik ja kogenud õpikuautor. Sealjuures on ta silmapaistvalt tegutsenud ajaloo populariseerijana. Lauri sulest on ilmunud ka mitu luulekogu, ta on kogenud tõlkija ning mitme filmi stsenarist.

Mart Nutt on Riigikogu koosseisude liige alates 1992. aastast. Ta on olnud korduvalt rassismi ja sallimatuse vastase komisjoni raportöör ning osalenud valimiste vaatlejana paljudes riikides. Ta on avaldanud artiklite kogumiku nüüdis-Eestist ja poliitilistest süsteemidest ning kirjutanud artikleid ka Eesti Entsüklopeediale ja TEA Entsüklopeediale.


Üldajaloo lugemik

Mauruse üldajaloo lugemikus pööratakse esmajärjekorras tähelepanu Euroopast väljapoole jäävale maailmale ja kultuuriloolisele arengule. Valitud tekstid kajastavad maailma ajaloo tähtsamaid käänukohti ning suuremate muudatuste ilminguid.

 • Kogenud ja tunnustatud autorid.
 • Sisaldab kroonikakatkeid, päevikumärkmeid, uurimusi ja ilukirjandust.
 • Allikakogumik.
 • Aitab täiendada üldajaloo teadmisi.
 • Tähelepanu on pööratud ka Euroopast väljapoole jäävale maailmale.
 • Kajastab kultuuriloolist arengut.

Autoritest

Mart Laar on ajaloolane, kogenud õpikuautor ja poliitik, kes on valitud kuuel korral riigikogu liikmeks ning nimetatud kahel korral peaministriks. Mart Laari peamised uurimisvaldkonnad ajaloolasena on Eesti 19. sajandi rahvuslik liikumine ja Teine maailmasõda.

Lauri Vahtre on ajaloolane, poliitik ja kogenud õpikuautor. Sealjuures on ta silmapaistvalt tegutsenud ajaloo populariseerijana. Lauri sulest on ilmunud ka mitu luulekogu, ta on kogenud tõlkija ning mitme filmi stsenarist.

Ardi Siilaberg on Tartu Ülikooli ajaloo ja arheoloogia instituudi doktorant. Tema teadustöö põhisuunaks on lähiajalugu, täpsemalt Nõukogude võimu naasmine pärast Teist maailmasõda ja Eesti sovetiseerimine.


 Eesti ajalugu gümnaasiumile (e-õpik, 1-aastane kasutusõigus)

Õppeteksti autorid on Mart Laar ja Lauri Vahtre ning õpikuid on retsenseerinud ja toimetanud oma ala eksperdid: Toomas Hiio, Sigrid Abiline, Tiiu Laan, Mirjam Puumeister ja Tarvo Siilaberg. 

E-õppematerjali õppetekst põhineb Mart Laar ja Lauri Vahtre Eesti ajaloo õpikutel ja see koondab endas kahte gümnaasiumi ainekursust, mis käsitlevad Eesti ajalugu kuni 19. sajandi lõpuni. Õppetekst on liigendatud väiksemateks osadeks ning rikastatud lisamaterjalide, videote ja raadiosaadetega. Ajajoone abil on sündmused asetatud lineaarsesse järjestusse. Sündmusel klõpsates saab liikuda vastava peatüki juurde. Iga suurem üldpeatükk (mida on e-õpikus kuus) on kokku võetud kordamisrubriigis. Seal on kordamistestid, kordamisküsimused ja teemad arutlemiseks.

 • Juures lisamaterjal, sh videod ja raadiosaated.
 • Interaktiivne ajajoon.
 • Kordamisküsimused.
 • Viited iseseisva uurimistöö tegemiseks.

Haridusasutustel palume tellimuse esitada tellimiskeskkonnas: tellimine.kirjastusmaurus.ee
Eraisik saab tellida kodulehelt: kirjastusmaurus.ee/oppeaine/ajalugu/gumnaasium-ajalugu/