Vabandus

Kirjastus Maurus käis mõnda aega kohtus. Vaidlusteemaks oli väidetav autoriõiguste rikkumine meie Eesti ajaloo õpiku I köites. Soovist lõpetada pikaks venivat kohtuvaidlust, sõlmisime kompromisi ning avaldame selle osaks oleva vabanduse: 

“OÜ Maurus Kirjastus vabandab Aivar Kriiska ees, et rikkus tema autoriõigusi, kui avaldas õpikus „Eesti ajalugu I gümnaasiumile“ 2013.a esimeses trükis lk 18 ja 20 kaardid, mille autoriõigus kuulub hagejale. Samuti rikkus OÜ Maurus Kirjastus Aivar Kriiska autoriõigusi, kui avaldas õpikus „Eesti ajalugu I gümnaasiumile“ 2013.a esimeses trükis ja kordustrükis fotod: 1) Tulekivist kõõvitsad Pulli asulakohalt, 2) Tüüpilise kammkeraamika killud Villa asukohalt, 3) Luust inimkujulised ripatsid Tamula asukohalt, 4) Pronksist odaots Muhust, 5) Pronksis habemenuga Jõelähtme VII kiviristkalmest, 6) Kaelavõrud Mustmätta peitleiust, 7) Õõskirves Kärde tarandkalmest, 8) Ammunõela otsad Otepää linnuselt.”

Esimese klassi eesti keele õppekomplekt

Tartus toimud Lugemisühingu konverentsil “Alustame aabitsaga” kergitasime esimest korda saladuseloori oma ettevalmistamsiel olevalt esimese klassi eesti keele õppekomplektilt, mis valmib lõplikult 2015. aasta augustis. Autorid on Janno Põldma, Heiki Ernits, Heli Prii ja Loone Ots ning komplekt valmib koostöös Joonisfilmiga.

 

Mauruse esimese klassi õppekomplekt vastab põhikooli riiklikule õppekavale ja arvestab 21. sajandi Eesti lapsega. Eesmärk on ärata huvi emakeele ja lugemise vastu ning kinnistada õppekavas rõhutatud väärtusi ja pädevusi.

Õppekava peab tähtsaks nii eesti kultuuri traditsioone kui üleilmse kogukonna toimimiseks vajaliku avatuse, sallivuse ja erinevuste tunnustamist. Mauruse esimese klassi eesti keele õppekomplekt rõhutab loova, mitmekülgse ja eri rollides toimetuleva isiksuse arengut, lõimides emakeelt teiste õppeainetega

Autorid on valinud aabitsa keskkonnaks lastele tuntud ja omaks võetud Leiutajateküla Lotte maailma, kus tegutsevad väga erinevad, kuid üksteist austavad ja hoidvad ning ühiseid väärtusi edendavad elanikud. Aabitsas ja lugemikus kujutatud väärtushinnangud ja käitumismustrid on samad, mida ootame koolilastelt, tulevastelt kodanikelt. Neid ühendab loovus, optimism, huumorimeel ja aktiivne eluhoiak. Köitvad stseenid peaks suunama last lugema lisa ka väljaspool koolitunde ning kujundama positiive suhtumise lugemisse.

Õppekomplekti juurde kuulub õpetajaraamatu ülesannet täitev põhjalike selgitustega näidistöökava. Kogu emakeele komplekt on lõimitud nädalateemade kaupa ka matemaatika ja loodusõpetuse tööraamatutega, mis Maurusel samuti ettevalmistamisel.

2014/15 õppeaastal katsetatakse õppekomplekti 8 koolis ligi 500 õpilasega 20 õpetaja osavõtul.

Komplekti kuuluvad: aabits, aabitsa töövihik, kirjatehnikavihik, lugemik (õpik teiseks poolaastaks) ja lugemiku töövihik.

Head sõbrad!

TarvoMaurus on noor ja kiirelt arenev kirjastus, mis on keskendunud eelkõige kooliõpikute kirjastamisele ja levitamisele. Arengu ja kasvamise võtmesõnaks on õppimine, ning siinjuures on lisaks meie enda kogemusele oluline ka väljastpoolt tulev tagasiside. Meile on hindamatu väärtusega õppematerjalide kasutajate – õppijate ja õpetajate – vastukaja. Selle eest täname Teid juba ette! Mauruse eesmärgiks on luua kaasaegseid õppmaterjale, mis töötavad, ning seda nii õppija kui õpetaja jaoks, aidates levitada uusi teadmisi ja oskusi.

Läinud aasta oli Mauruse jaoks tegus. Lisaks keemia- ja füüsikamaterjalidele sai meie gümnaasiumiõpikute riiul jõudsat täiendust ka ajaloo valdkonnas. Ilmusid Eesti ja üldajaloo gümnaasiumiõpikud, autoriteks Lauri Vahtre ja Mart Laar. Seejuures avaldasime oma esimese e-õpiku, mis on muuseas üldse esimene gümnaasiumile mõeldud e-õpik Eestis.

E-õpik on abiks nii õpetajale tunni läbiviimisel, näiteks esitlusvahendina, kui ka õpilasele iseseisval õppimisel. Sisuliselt on Eesti ajaloo e-õpik traditsioonilise paberõpiku järgmine aste, mis loob põnevaid ja tähenduslikke seoseid Internetis leiduvate materjalidega: YouTube’i videoklipid, Vikipeedia artiklid, raadiosaated, Rahvusringhäälingu hindamatu arhiiv, Google’i kaardid jpm. Nimetatud tähenduslike seoste näol tekibki e-õpiku uus kvaliteet – info, mis on „kuskil olemas”, muutub kättesaadavaks ja mõistetavaks just õigel hetkel, luues õpilase jaoks interaktiivseid ja põnevaid seoseid. On oluline, et tekiks õpetamist ja õppimist toetav kontekst, selliselt on Eesti ajaloo e-õpik hea näide info mitmekülgsest kasutamisest, koondades enda alla olulisemad vastava ala infoallikad. Ühtlasi lähtub e-õpik tänapäeva õpilase jaoks nii tavapäraseks saanud infotarbimise harjumuse viisist: Internetis surfamisest. E-õpik on kasutajasõbralik, see töötab igas seadmes, alates nutitelefonist ja lõpetades tavalise lauaarvutiga, kasutamiseks piisab vaid netiühendusest ja veebilehitsejast.

2014. aasta alguses täienes Eesti ajaloo õpiku II osa e-õpik uute materjalide võrra. Ühtlasi lisandus juba olemasolevale mitmeid uusi funktsioone. Rõõm on näha, et meiega peavad sammu ka kasutajad, keda lisandub pidevalt tervete klasside kaupa.

Vaatame lootusrikkalt õppeaastasse 2014/2015. Laieneme uutesse valdkondadesse: kirjandus, emakeel, matemaatika ja ühiskonnaõpetus.

Matemaatika osa avab Regina Reinupi „Väikse protsendiraamat“, mis ilmub juba märtsis. Kibe töö käib esindusliku autorkonnaga, kellel on kirjutamisel ühiskonnaõpetuse õpikud gümnaasiumile. Samuti ilmub uueks õppeaastaks kauaoodatud ühiskonnaõpetuse õpik 6. klassile (autor Madis Somelar). Muide, gümnaasiumi ühiskonnaõpetus on aine, milles planeerime oma järgmist e-õpikut.

Ja veel, tänu uutele ja ärksatele autoritele on Mauruse plaanid nii sotsiaal- kui loodusainete vallas ühe enam seotud ka põhikooli II ja III kooliastmega. Aga sellest juba peatselt!

Indu õppimiseks ja õpetamiseks!

Tarvo Siilaberg, peatoimetaja