Anorgaanilised ained. Töövihik

€ 4.90

Martin Saar

LEHITSE
Õppeained: , . Märksõnad: , .

Ilmunud 2014; formaat A4, 88 lk, pehme köide, värviline

Töövihik järgib 2014/2015 õa uuendatud gümnaasiumi keemia ainekava ning moodustab ühtse õppekomplekti Lembi Tamme õpikuga. Töövihik käsitleb anorgaaniliste ainete põhiomadusi, metallide, mittemetallide ja nende ühenditega kulgevaid reaktsioone ja nende tähtsust tööstuses, tehnoloogias, looduses. Töövihik lähtub riiklikus ainekavas püstitatud eesmärkidest, õppesisust ja õpitulemustest. Töövihiku kasutamine aitab õpilastel kujundada terviklikku loodusteaduslikku maailmapilti ning ettekujutust peamistest metallide ja mittemetallide ning nende ühenditega kulgevatest keemilistest protsessidest.

Sarnaselt õpikuga on töövihik jaotatud kahte suuremasse osasse, mõlema osa lõpus on valik üldistavaid kordamisülesandeid. Iga peatükk algab ülesannetega põhivarast, millele järgnevad ülesanded erinevatest rakendusvõimalustest, õpilas- ja näitkatsed ning ülesanded IKT rakendamisega. Katsejuhendid on üles ehitatud erinevalt: osa sobib eelkõige põhimaterjali kinnistamiseks ja näitlikustamiseks, osa on püstitatud aga uurimuslike probleemülesannetena.

Töövihiku koostamisel on silmas peetud, et ülesanded oleksid silmaringi avardavad ning seostaksid õpitavat looduses toimuva ja tööstuses rakendatavaga. Mitmed ülesanded arendavad õpilaste funktsionaalse lugemise oskust ning suunavad infot leidma ja esitama graafiliselt. Muundumisi käsitletakse paralleelselt makro-, mikro- ning sümboltasandil. Ülesannete koostamisel on arvesse võetud nii läbivaid teemasid kui lõimingut teiste õppeainetega.

Töövihikus on esitatud erineva raskusastmega ülesandeid, mistõttu sobib see kasutamiseks ka koolides, kus on keemiakursuste arv mõnevõrra suurem minimaalsest või materjali käsitlus pisut sügavam.

 

AUTORIST

Martin Saar on Gustav Adolfi gümnaasiumi ja Tallinna Reaalkooli keemiaõpetaja ning Reaalkooli õppealajuhataja. Ta on ka gümnaasiumi keemia ainekava üks koostajaid, avaldanud metoodilisi materjale ning viinud läbi koolitusi. Martin tunneb erilist huvi keemia ja humanitaarainete lõimimise ning elektroonilise testimise vastu. Ta on ühe aasta jooksul õpetanud keemiat HMC projekti raames Suurbritannias.