Anorgaanilised ained. Õpik

€ 16.50

Lembi Tamm

LEHITSE
Õppeained: , . Märksõnad: , .

Ilmunud 2014; formaat 185 × 240 mm, 176 lk, pehme köide, värviline

Vastavalt 2014/2015 õa uuendatud gümnaasiumi keemia ainekavale antakse gümnaasiumi keemia teises kohustuslikus kursuses ülevaade anorgaaniliste ühendite põhiomadustest. Anorgaaniliste ainete õpik vastab uue ainekava põhimõtetele nii materjali valiku kui ka käsitluse sügavuse poolest. Õpik arvestab keemia ainekavas püstitatud eesmärke, õppesisu ja õpitulemusi ning lähtub riiklikus õppekavas esitatud üldpädevustest ning läbivatest teemadest.

Eesmärgiks on anda õpilastele ülevaade metallide ja mittemetallide ning nende ühendite põhiomadustest, seostades neid rakendusvõimalustega tehnoloogias ja igapäevaelus. Palju tähelepanu on pööratud õppematerjali näitlikustamisele ja seoste loomisele, vältides samas ülearust faktilise materjali kokkukuhjamist.

Õpiku esimene osa käsitleb metallide ja nende ühendite üldisi omadusi, toetudes metalliliste elementide aatomiehitusele ning metallide asukohale pingereas. Tutvustatakse metallide rakendusvõimalusi praktikas, pöörates tähelepanu probleemide mõistmisele ja seoste loomisele. Teises osas antakse ülevaade mittemetallide ja nende ühendite tähtsamatest omadustest, lähtudes elementide asukohast perioodilisustabelis. Kuna ainekava näeb ette võimaluse käsitleda vabal valikul mõne mittemetalli ja tema ühendite omadusi seostatult looduses ja/või tööstuses kulgevate protsessidega, siis pakub õpik võimaluse valida sellist käsitlust erinevate mittemetallide korral.

Õpiku lõpus on esitatud mitmesugused tabelid arvuliste andmete või muu teabega, mida õpilastel on võimalik kasutada aruteludes või probleemülesannete lahendamisel.

Õppematerjali võimaldab paremini mõista ning kinnistada töövihikus toodud harjutuste tegemine ja ülesannete lahendamine. Töövihikus antakse ka põhjalikumaid juhiseid laboratoorsete katsete ja uurimuslike tööde tegemiseks.

 

AUTORIST

Lembi Tamm on Tartu Ülikooli emeriit-dotsent, kelle peamised loengukursused on üldine keemia, anorgaaniline keemia, keemia ajalugu ja koolikeemia. Ta on juhendanud nii keemia kui ka keemiaõpetaja eriala tudengite bakalaureuse- ja magistritöid, on põhikooli ja gümnaasiumi keemiaõpikute autor ning keemia riigieksamitööde üks põhikoostajaid. Lembi huvialadeks on ka loodus ja ajalugu.