Elektromagnetism

€ 16.50

Õppeained: , . Märksõnad: , , .

Ilmunud 2013; formaat 170 × 250 mm, 152 lk, pehme köide, värviline

Valmis koostöös Eesti Füüsika Seltsiga.

Elektromagnetismi õpik arvestab füüsika ainekavas püstitatud eesmärke, õppesisu ja õpitulemusi ning lähtub riiklikus õppekavas esitatud üldpädevustest ning läbivatest teemadest

Õpik on jagatud osadeks: elektriväli ja magnetväli,  elektromagnetväli ning valguse ja aine vastastikmõju. Seega on ühte õpikusse koondatud varasemalt kahte kursusesse – „Elekter ja magnetism“ ning „Optika“ – jaotunud materjal. See võimaldab neid kaht väga tihedalt seotud valdkonda integreeritult käsitleda.

Teemad on illustreeritud rohkete näidetega loodusest ja tehnikast, iga käsitletava teema lõpetavad kontrollküsimused, raamatu lõpust leiab indeksi, arvutusülesannete vastused ja valemitelehe.

Õpikuga on võimalik tutvuda aadressil http://õpik.füüsika.ee. Lisaks tekstile ja illustratsioonidele on sinna koondatud ka kursuse sisuga sobivad eksperimendivideod, animatsioonid ja simulatsioonid ning kus on võimalik ka kontrollküsimustele vastata. 

 

AUTORITEST

Kalev Tarkpea on Tartu ülikooli füüsikaõppejõud alates 1985. aastast. Ta on paljude füüsikaõpikute ja õppematerjalide autor ning ka füüsika gümnaasiumi ainekava töörühma juht.

Henn Voolaid on alates 1968. aastast Tartu ülikooli füüsikaõppejõud ning olnud ka kateedrijuhataja, prodekaan ja dekaan. Henn on 1978. aastast olnud füüsikaõpikute, ülesannete kogude ja õppematerjalide autor või kaasautor nii põhi-, kesk-, kutse- kui ka kõrgkooli õpilastele. Ta on retsenseerinud enamiku Eesti üldhariduskoolide füüsika õppekirjandust.