Füüsikalise looduskäsitluse alused. Õpik

Indrek Peil, Kalev Tarkpea

Tutvu näidiskülgedega

 

Õpik on läbi müüdud. Järgmiseks õppeaastaks ilmub ainekava muudatusi arvestav ümbertöötatud õpik. 

Õppeained: , . Märksõnad: , , .

Ilmunud 2014; formaat 175 x 248 mm, 144 lk, pehme köide, värviline

Koostöös Eesti Füüsika Seltsiga ilmub järgmiseks õppeaastaks hiljutisi ainekava muudatusi arvestav ümbertöötatud õpik. 

Vastavalt riikliku ainekava liigendusele koosneb õpik neljast osast: sissejuhatus füüsikasse, füüsika uurimismeetod, füüsika üldmudelid ja füüsika üldprintsiibid. Esimeses osas selgitatakse füüsika rolli teiste loodusteaduste hulgas ning iga inimese isikliku maailmapildi kujunemisel. Teises osas on vaatluse all mõõtmised, mõõteseadus, mõõtühikud oma ajaloolises arengus, mõõtemääramatuse hindamine ning füüsikalise mudeli loomine. Kolmandas osas käsitletakse kogu füüsikas läbivalt kasutatavaid füüsikalisi suurusi – pikkus, kiirus, aeg, jõud, töö, energia, võimsus ja kasutegur – kui füüsika üldmudeleid, samuti avatakse füüsika olemus õpetusena ainest ja väljast. Neljandas osas on vaatluse all põhjuslikkus ja füüsikalised printsiibid. Detailsemalt käsitletakse atomistikat, energia minimiseerumist, tõrjutus- ja superpositsiooniprintsiipi ning absoluutkiiruse printsiipi.

Õpikus leidub näiteid loodusest ja tavaelust, küsimusi, harjutusi, ülesandeid ja praktiliste tööde soovitusi, raamatu lõpust leiab aineregistri ja valemitelehe.

Õpikut valmistatakse ette ka e-õpikuna, kuhu lisaks tekstile ja illustratsioonidele on koondatud ka kursuse sisuga sobivad eksperimendivideod, animatsioonid ja simulatsioonid.

„Füüsikalise looduskäsitluse aluste” õpik arvestab ainekavas püstitatud eesmärke, õppesisu ja õpitulemusi ning lähtub riiklikus õppekavas esitatud üldpädevustest ning läbivatest teemadest. 

Õpikuga on võimalik tutvuda aadressil http://õpik.füüsika.ee

 

AUTORITEST

Indrek Peil on Saaremaa ühisgümnaasiumi õpetaja-metoodik ning tunnustatud füüsika õpikute ja õppematerjalide autor. 2014. aastal pälvis Indrek hariduspreemiate jagamisel reaalteaduste eripreemia.

Kalev Tarkpea on Tartu ülikooli füüsikaõppejõud alates 1985. aastast. Ta on paljude füüsikaõpikute ja õppematerjalide autor ning ka füüsika gümnaasiumi ainekava töörühma juht.