Keemia töövihik gümnaasiumile, III osa

Martin Saar

LÄBI MÜÜDUD

Töövihik on jaotatud kolme suuremasse peatükki, iga peatüki lõpus on valik üldistavaid kordamisülesandeid.

Iga peatükk algab ülesannetega põhivarast, millele järgnevad ülesanded erinevatest rakendusvõimaliustest, õpilas- ja näitkatsed ning ülesanded IKT rakendamisega. Katsejuhendid on üles ehitatud erinevalt: osa sobib eelkõige põhimaterjali kinnistamiseks ja näitlikustamiseks, osa on püstitatud aga uurimuslike probleemülesannetena.

Õppeained: , . Märksõna: .

Töövihiku koostamisel on silmas peetud, et ülesanded oleksid silmaringi avardavad ning seostaksid õpitavat looduses toimuva ja tööstuses rakendatavaga. Mitmed ülesanded arendavad õpilaste funktsionaalse lugemise oskust ning suunavad infot leidma ja esitama graafiliselt. Muundumisi käsitletakse paralleelselt makro-, mikro- ning sümboltasandil. Ülesannete koostamisel on arvesse võetud nii läbivaid teemasid kui ka lõimingut teiste õppeainetega.

Töövihikus on esitatud erineva raskusastmega ülesandeid, mistõttu sobib see kasutamiseks ka koolides, kus on keemiakursuste arv mõnevõrra suurem minimaalsest või materjali käsitlus pisut sügavam.

210×250 mm, pehmed kaaned, mustvalge, 116 lk

ilmunud august 2013

Lisaülesanded:

X_TV_IIIosa_lahendused_Web