Pehme köide, värviline, A4, 152 lk, 2016, juurdetrükk 2018


Mauruse ja Eesti füüsika seltsi koostöös valminud tööraamat on ainus 7. klassi loodusõpetuse õppematerjal, mis arvestab 2015. aastal tehtud riikliku ainekava muudatusi. Olulisim neist on, et õpitavat seostatakse läbivalt ümbritseva eluga ning loodusteadusi käsitletakse ühtse tervikuna, näidates õpilastele füüsika-, keemia-, bioloogia- ja geograafiateadmiste ning loodusteaduste ja tehnoloogia vahelisi seoseid.

Tööraamat on piisav õppematerjal terve 7. klassi loodusõpetuse ainekava läbimiseks.


 • Palju praktilisi töid.
 • Ülesanded ärgitavad laiemalt mõtlema.
 • Uurimistöö läbiviimise etappide omandamine:
  • uurimisküsimuse püstitamine;
  • uurimistöö planeerimine;
  • andmete kogumine;
  • andmete usaldusväärsuse hindamine;
  • järelduste tegemine.AUTORITEST

Riina Murulaid on Miina Härma Gümnaasiumi füüsikaõpetaja. Riina on kuulunud Tartu ülikooli ja Eesti Füüsika Seltsi juures mitmesse füüsikahariduse korraldamisega seotud töörühma. Ühtlasi on ta osalenud nii põhikooli kui ka gümnaasiumi füüsika ainekava töörühmas ning oli uue loodusõpetuse 7. klassi ainekava koostanud töörühma liige.

Evi Piirsalu on Nõo põhikooli bioloogia- ja keemiaõpetaja ning on koostanud 5. klassi loodusõpetuse õppematerjale. Evi on üldhariduse tunnustussüsteemi “Eestimaa õpib ja tänab” 2011. aasta laureaat loodus- ja täppisteaduste valdkonnas ning kuulus ka uue loodusõpetuse 7. klassi ainekava koostanud töörühma.

Katrin Vaino on töötanud keemiaõpetajana alates 1992. aastast ning alates 2013. aastast töötab ta teadurina Tartu ülikooli loodusteadusliku hariduse keskuses. Aastatel 2007 – 2014 on ta koostanud mitmeid põhikooli ja gümnaasiumi loodusteaduste õppematerjale, mida on finantseerinud erinevad Eesti organisatsioonid (Keskkonnainvesteeringute Keskus, SA Archimedes, SA Eesti Teadusagentuur, Tiigrihüpe). Katrin on mitme rahvusvahelise organisatsiooni (IOSTE, ESERA, NARST) liige ning Eesti Keemiaõpetajate Liidu asepresident alates 2013. aastast. 

 

Viited lisamaterjalidele

I osa. Inimene uurib loodust

II osa. Ainete ja kehade mitmekesisus

III osa. Loodusnähtused

IV osa. Elusa ja eluta looduse seosed

Lisaks