Loodusõpetuse tööraamat 7. klassile

Riina Murulaid, Evi Piirsalu, Katrin Vaino

Kordustrükk on ettevalmistamisel!

LEHITSE

Ilmunud 2016; formaat 210 x 250 mm, 152 lk, pehme köide, värviline

7. klassi loodusõpetuse tööraamat võtab arvesse 2015. aastal kehtima hakanud riiklike ainekavade muudatusi.

Ühtlasi pööratakse senisest suuremat tähelepanu uurimuslikule lähenemisele, sest ainekavas on kasvanud uurimuslike tööde osakaal praktiliste tööde hulgas. Eraldi pööratakse tähelepanu selliste uurimuslike oskuste arendamisele nagu uurimisküsimuse/hüpoteesi püstitamine, uurimistöö planeerimine, andmete kogumine, andmete usaldusväärsuse hindamine ja järelduste tuletamine andmete põhjal.

Samuti püütakse käsitleda loodusteadusi ühtse tervikuna, näidates õpilastele füüsika-, keemia-, bioloogia- ja geograafiateadmiste ning loodusteaduste ja tehnoloogia vahelisi seoseid. Õppeülesanded, sh praktilised tööd, motiveerivad õpilasi – erinevaid probleeme seostatakse ümbritseva eluga.

 

AUTORITEST

Riina Murulaid on Miina Härma Gümnaasiumi füüsikaõpetaja. Riina on kuulunud Tartu ülikooli ja Eesti Füüsika Seltsi juures mitmesse füüsikahariduse korraldamisega seotud töörühma. Ühtlasi on ta osalenud nii põhikooli kui ka gümnaasiumi füüsika ainekava töörühmas ning oli uue loodusõpetuse 7. klassi ainekava koostanud töörühma liige.

Evi Piirsalu on Nõo põhikooli bioloogia- ja keemiaõpetaja ning on koostanud 5. klassi loodusõpetuse õppematerjale. Evi on üldhariduse tunnustussüsteemi “Eestimaa õpib ja tänab” 2011. aasta laureaat loodus- ja täppisteaduste valdkonnas ning kuulus ka uue loodusõpetuse 7. klassi ainekava koostanud töörühma.

Katrin Vaino on töötanud keemiaõpetajana alates 1992. aastast ning alates 2013. aastast töötab ta teadurina Tartu ülikooli loodusteadusliku hariduse keskuses. Aastatel 2007 – 2014 on ta koostanud mitmeid põhikooli ja gümnaasiumi loodusteaduste õppematerjale, mida on finantseerinud erinevad Eesti organisatsioonid (Keskkonnainvesteeringute Keskus, SA Archimedes, SA Eesti Teadusagentuur, Tiigrihüpe). Katrin on mitme rahvusvahelise organisatsiooni (IOSTE, ESERA, NARST) liige ning Eesti Keemiaõpetajate Liidu asepresident alates 2013. aastast. 

 

Viited lisamaterjalidele

I osa. Inimene uurib loodust

II osa. Ainete ja kehade mitmekesisus

III osa. Loodusnähtused

IV osa. Elusa ja eluta looduse seosed

Lisaks