Orgaanilised ained. Töövihik gümnaasiumile

€ 4.90

Martin Saar

Tutvu näidiskülgedega

 

Õppeained: , . Märksõnad: , .

Ilmunud 2015; formaat A4, 72 lk, pehme köide, värviline

Töövihik käsitleb orgaaniliste ainete põhiklasse ning orgaaniliste ühendite nomenklatuuri, füüsikalisi ja keemilisi omadusi ning leidumist ja rakendusi. Keskendutakse nii ühendite struktuuri ja omaduste vahelistele seostele kui ka orgaaniliste ainete ning nende muundumiste tähtsusele tööstuses ja organismides.

Töövihiku kasutamine aitab õpilastel saada põgusa ettekujutuse orgaanilise keemia alustest. Vastavaid teemasid õpitakse üldistavalt mõningate aineklasside kontekstis: nomenklatuuripõhimõtetega tutvutakse alkaanide näitel, füüsikaliste omadustega alkaane, halogeeniühendeid ja alkohole ning amiine võrreldes ning keemiliste omadustega alkaane, küllastumata ja aromaatseid ühendeid võrreldes. Lisaks käsitletakse karboksüülhappeid ning nende derivaate, samuti polükondensatsiooni. Sissejuhatavalt tutvutakse orgaaniliste ühenditega organismides – see loob omakorda baasi valikkursuse „Elu keemia“ läbimiseks. Kuna orgaaniliste ainete arv on tohutu, püütakse omandatud põhivara rakendamisel keskenduda võimalikult erinevatele ühenditele. Töövihik sisaldab lisaks ülesannetele ning tööjuhenditele ka keemia raudvara.

 

AUTORIST

Martin Saar on Gustav Adolfi gümnaasiumi ja Tallinna Reaalkooli keemiaõpetaja ning Reaalkooli õppealajuhataja. Ta on ka gümnaasiumi keemia ainekava üks koostajaid, avaldanud metoodilisi materjale ning viinud läbi koolitusi. Martin tunneb erilist huvi keemia ja humanitaarainete lõimimise ning elektroonilise testimise vastu. Ta on ühe aasta jooksul õpetanud keemiat HMC projekti raames Suurbritannias.