Lauamängude loomise võistlus I kooliastmele

Lotte aabitsa edukalt kulgenud pilootaasta hakkab läbi saama ja aabitsa ilmumiseni on jäänud vähem kui kuu. Pilootprojektist osa võtnud õpetajad on koos autoritega teinud ära suure ja tänuväärse töö aabitsa kujunemisel selliseks nagu ta varsti kõigi soovijate kätte jõuab. 

Lotte ja tema kaaslaste fantaasiarikas maailm on väga inspireeriv. Et see inspiratsioon käegakatsutavaks muuta, kuulutame välja lauamängude loomise võistluseVõistluse eesmärk on leida uusi huvitavaid võimalusi tähtede omandamiseks ja just sellest lauamängust võib saada laste lemmikõppevahend eesti keele tunnis. 

Võistlusest saavad osa võtta kõik I kooliastme klassid ja mängude loomisel võib Lotte maailmas hullata nii nagu fantaasia lubab. Kes veel ei tea, siis Lotte maailmas tegutsevad väga erinevad, kuid üksteist austavad ja hoidvad ning ühiseid väärtusi jagavad elanikud. Lisaks üllatusi täis keskkonnale ühendab neid ka loovus, optimism, huumorimeel ja aktiivne eluhoiak. 

Kõige lahedama ja põnevama mängu loojad sõidavad klassiga Lottemaale ning eriti nutikate lahenduste pakkujaid ootavad eriauhinnad. Lauamängude hindajate seas on ka Lotte loojad Janno Põldma ja Heiki Ernits.  

Tööde saatmise tähtaeg on 8.mai 2015

Juhendi PDF faili saad alla laadida siit

Lotte_Kutse_Lauamangule_R2a-0415pr (1)

 

 

 

Keelekümbluse TERE sari on täies mahus taas saadaval!

14.06.02 - Tere sari, final

Sari „Tere, kool, sõber ja maailm!“
Lõimitud aine- ja keeleõpet toetava õppekomplekti sihtrühmaks on kõik eesti keeles õppivad 1.-3. klassi õpilased, sealhulgas klassid, kus õpib teise kodukeele ja/või kultuuritaustaga lapsi.
Õpikud:
•    vastavad riiklikule õppekavale
•    on teemakesksed ja integreeritud;
•    on suunatud õppimiskesksusele ja aktiivõppele
•    hoiduvad stereotüüpidest
Õppekomplekt aitab õpilasel leida õpikutegelastega samastumise võimalusi, kujundada sallivust, harjutada seadma eesmärke, olema aktiivne õppija ja andma hinnanguid oma tööle ning tööprotsessile.
Õpetaja tööd toetavad õpikus toodud ideed ja näited õppetöö korraldamiseks, mille märksõnadeks on: turvaline õpikeskkond, ainete integratsioon, õpilaste huvide ja kogemuste arvestamine, positiivne enesehinnang ja iseseisvus, loovuse arendamine, tunnustav tagasiside, rühmatöö, õppe seos igapäevaeluga, uurimuslik lähenemine, nähtuste mõistmine jt.
Õppekomlekti loomisel on silmas peetud riiklikus õppekavas toodud ootusi õpipädevuse kujunemisele: lugemistekstide ja ülesannete kaudu kujundatakse õpilase suutlikkust a) organiseerida õpikeskkonda ja hankida õppimiseks vajaminevat teavet; b) planeerida õppimist ning seda plaani järgida; c) kasutada õpitut, sealhulgas õpioskusi ja -strateegiaid, erinevates kontekstides ning probleeme lahendades; d) analüüsida enda teadmisi ja oskusi, tugevusi ja nõrkusi ning selle põhjal edasiõppimise vajadust.
Õppekomplekti  sarja „Tere, kool!“, „Tere, sõber!“ ja „Tere, maailm!“ on välja andnud Keelekümbluskeskus Kanada Rahvusvahelise Arengu Agentuur (CIDA) toetusel. Väljaandmisel on silmas peetud õppekirjanduse koostamise kriteeriumeid http://www.kke.ee/index.php?lang=est&pages_ID=64&menus_ID=7&active_link_ID=45&mark=0