Klamberköide, kahevärviline, A4, 111 lk, täiendatud trükk 2014/2015

„Tere, …!“ õppekomplekti annab Maurus välja koostöös SA Innove Keelekümblusprogrammiga.

Esimese kooliastme komplekt „Tere, …!“ on loodud keelekümblusprogrammile, aga seda kasutatakse ka klassides, kus õpilaste keeletase varieerub või õpilaste kodune keel erineb.

Koostajate eesmärk on vastavalt riikliku õppekava ootustele lõimida aine- ja keeleõpet, toetades sealjuures erineva keeleoskusega õpilaste koostööd. Õppekomplektis pööratakse tähelepanu kõikidele esimese kooliastme õppeainetele, suurema rõhuga keeleõpetusele, loodusõpetusele ja inimeseõpetusele. Sari valmis õpetajate ja õpilaste koostöös.

 

  • Ülesanded kinnistavad õpitut ja lõimivad uusi teadmisi.
  • 1. kooliaasta teemad käsitlevad last ümbritsevat koolikeskkonda. 
  • 2. kooliaastal lisandub kodukoha ja Eesti ainestik.
  • 3. kooliaastal avastatakse maailma: Euroopat ja ka kaugemaid maid.
  • Teemade lõpus reflekteeritakse õpitu üle. 
  • Töövihikutes on õpitu kohta iseseisva töö lisalehed.