Privaatsustingimused

OÜ Maurus Kirjastus privaatsustingimused
Uuendatud 12.11.2019

Sissejuhatus

Privaatsustingimused reguleerivad OÜ Maurus Kirjastus (edaspidi: kirjastus) isikuandmete kogumise ja töötlemise korda. 

Maurus Kirjastuse õppematerjale tellides ja/või veebilehti www.kirjastusmaurus.ee, tellimine.kirjastusmaurus.ee ning www.eõpik.ee kasutades annab kasutaja nõusoleku oma andmete töötlemiseks kooskõlas käesolevate privaatsustingimustega.

Mõisted

Isikuandmed on eraisikuga konkreetselt või kaudselt seostatavad andmed, mida kirjastus kogub ja töötleb eraisikuga sõlmitud suulise või kirjaliku lepingu täitmiseks või temaga ühenduse võtmiseks ning seadustest tulenevate kohustuste täitmiseks.
Isikuandmete töötlemine on igasugune kirjastuse kliendi või veebilehe kasutaja isikuandmetega tehtav tegevus – andmete kogumine, töötlemine, talletamine, parandamine või kustutamine.
Isikustamata andmed on andmed, mida ei saa otseselt ühe kindla isikuga siduda.
Kasutajad on kõik isikud, kes külastavad kirjastuse veebilehti, tellivad kirjastuselt õppematerjale või kasutavad teisi kirjastuse teenuseid ning edastavad kirjastusele omalt poolt infot mistahes kujul või vormis (sealhulgas kodulehtede külastamine, teenuste tellimine, kirjastusega meili teel ühenduse võtmine, e-posti nimekirjaga liitumine ka telefonivestluse käigus ja koolitustel osaledes).
Teenused on kõik OÜ Maurus Kirjastuse poolt pakutavad tasuta ning tasulised tooted ja teenused, muuhulgas kirjastuse kliendipäevad, koolitused ja teised korraldatavad üritused.

Isikuandmete kogumine ja töötlemine

Kasutaja isikuandmete kogumine võib toimuda järgnevatel viisidel:

 • kontaktandmete (sh nimi, amet, postiaadress, telefoninumber, e-posti aadress jm) esitamisel kirjastuses kohapeal, meie veebilehe kaudu, koolitustel või teistel kirjastuse korraldatud üritustel;
 • veebilehtede kaudu saadav info (Google Analytics, FB Pixel, Traffic Travis)
 • tagasiside küsitluste või e-kirjade kaudu saadav info;
 • ostu või tellimuse tegemisel kirjastuse e-poe või tellimiskeskkonna kaudu, e-kirja teel või kirjastuses kohapeal;
 • koolituste ja teiste kirjastuse korraldatud ürituste ajal tekkiva foto- ja videomaterjali kaudu.

Isikustamata andmete kogumine

Kogume ka isikustamata andmeid kliendi tegevuste kohta meie veebilehel või tagasiside küsitlustele vastamisel. Need andmed koondatakse ja neid kasutatakse selleks, et saaksime kasutajatele edastada kasulikumat teavet ja teaksime, millised veebilehe, toodete ja teenuste osad on kõige huvipakkuvamad. Koondandmeid käsitletakse isikustamata andmetena ning neid ei ole võimalik siduda ühegi konkreetse kasutajaga.

Isikuandmete kasutamine

OÜ Maurus Kirjastus kasutab isikuandmeid

 • kasutajale sujuvalt toimiva teenuse osutamiseks; 
 • lepingute sõlmimiseks, tellimuste kinnitamiseks, arvete edastamiseks ja tellimuste täitmiseks;
 • kasutaja e-posti aadressile teavituste saatmiseks (sealhulgas valdkonna uudised, kampaaniad, koolitused, kliendipäevad, uuendused, meeldetuletused, tagasiside küsitlused jne);
 • üritustel salvestatud foto- ja videomaterjali avaldame oma materjalides ja veebilehtedel ainult salvestistel olevate isikute nõusolekul.

OÜ Maurus Kirjastus kasutab isikustamata andmeid

 • veebilehe külastatavuse statistikas kasutajakogemuse parendamiseks ja efektiivsemaks teavitustegevuseks;
 • kirjastuse pakutavate õppematerjalide ja teiste teenuste pidevaks parendamiseks; 
 • turundussõnumite ja -kampaaniate loomiseks.

Kasutajal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete töötlemine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude täitmiseks, sh teenuse osutamiseks. Nõusoleku tagasivõtmisel ei ole tagasiulatuvat jõudu.

Isikuandmete edastamine kolmandatele osapooltele

Kolmas isik on kirjastuse lepingupartner, kes töötleb isikuandmeid ja kelle toote või teenuse abil pakub kirjastus kasutajale teenuseid.

Oma igapäevases tegevuses kasutab OÜ Maurus Kirjastus kolmandaid osapooli, kes pakuvad

 • raamatupidamistarkvara ja -teenust;
 • tellimiskeskkondade ja e-poe kasutamist;
 • kohaletoimetamise teenust;
 • uudiskirjade edastamise ja haldamise süsteemi;
 • veebilehtede majutust;
 • veebilehtede kasutusstatistika analüüsi;
 • sotsiaalmeedia kasutamist ja kasutusstatistika analüüsi.

Kirjastus ei avalda kasutajate isikuandmeid kolmandatele osapooltele, kelle tegevus ei ole seotud kirjastuse pakutavate teenuste ja toimimisega.

Isikuandmete säilitamine ja turvalisus

Kirjastus säilitab isikuandmeid nii kaua kui see on eesmärgi täitmiseks vajalik või seadusest tulenevalt nõutud (näiteks raamatupidamisandmeid säilitatakse seitse aastat peale majandusaasta lõppu). Uudiskirjade listis olevaid e-maili aadresse hoiame seni kuni kasutaja avaldab soovi see sealt eemaldada.
Kirjastus rakendab töödeldavate isikuandmete kaitseks kõiki mõistlikke meetmeid. Juurdepääs isikuandmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel ning kõikide kasutajate isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset informatsiooni.

Kasutaja õigused

Kasutajal on alati õigus:

 • avaldada soovi juurdepääsuks oma andmetele;
 • nõuda isikuandmete parandamist, täiendamist või seaduses ettenähtud tingimustel kustutamist;
 • nõuda isikuandmete töötlemise piiramist;
 • nõuda isikuandmete ülekandmist.

Oma õiguste kasutamiseks tuleb kasutajal vastavasisuline sooviavaldus saata õppematerjalide tellimusi ja arveid puudutava info korral e-posti aadressile tellimine@kirjastusmaurus.ee.

Avaldusel ega nõusoleku tagasivõtmisel ei ole tagasiulatuvat jõudu. Kasutajate andmete ja õiguste väärkasutuse vältimiseks on taotlusi lubatud esitada üksnes vormis, kus taotleja isik on tuvastatav (saadetuna meie andmebaasis registreeritud e-posti aadressilt, digitaalselt allkirjastatult või isiklikult kirjastuses kohapeal). Kirjastusel on õigus sellistele taotlustele vastata 30 päeva jooksul.

Kui kasutaja kuulub kirjastuse uudiskirja listi, on tal võimalik kustutada end uudiskirja nimekirjast ja loobuda edasistest kirjadest e-kirja lõpus oleva lingi kaudu. Uudiskirjast eemaldamise linki ei ole kirjastuse ja kasutaja vahelisel eraviisilisel ja otsesel kirjavahetusel.
Kui kasutaja usub, et tema õigusi on isikuandmete töötlemisel rikutud, on tal õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole.

Privaatsustingimuste muutmine

OÜ Maurus Kirjastus jätab endale õiguse muuta privaatsustingimusi ühepoolselt ja ette teatamata. Privaatsustingimuste uusim versioon on alati saadaval www.kirjastusmaurus.ee/privaatsustingimused lingil.
Kõigi privaatsustingimuste ja andmetöötluse kohta tekkivate küsimustega võta meiega ühendust aadressil info@kirjastusmaurus.ee.