Parandatud, täiendatud trükk 2018; A4-formaat, 91 lk, pehme köide, värviline

Teemad: Mina ja Teave. Kultuur minu ümber.Muistendid, legendid, lossid ja kindlused. Jõulukombed meil ja mujal.

Töövihiku ülesehitus on seotud õpiku omaga nii sisus kui mahus, pakkudes järgimisvõimalust õpikulehekülgedele  vastavatel lehekülgedel. Mitmetüübilised harjutused ja ülesanded ning käelise tegevuse leheküljed töövihiku lõpus kinnistavad õpitut ning võimaldavad lõimimida eesti keele ja kirjanduse inimeseõpetuse, matemaatika jt. ainete ning läbivate teemadega.

Lisa: Töövihiku lisa, kogumik ISESEISEV TÖÖ (8 lk), koondab kokkuvõtte igas teemas õpitu kahele töölehele. Tööleht annab õpetajale tagasisidet õpitu omandamise ja õpetamise tõhususe kohta ning õpilasele võimaluse reflekteerida oma edusamme ning neid täiskasvanu toel kavandada, sobivad kujundava hindamise ühe võimaliku mudelina ÕPIMAPI materjaliks.

Tööleht VIHIKU TUNNUSED (1 lk)