Allar Veelmaa matemaatika õppevideod põhikoolile

Õppevideod on mõeldud kasutamiseks koos Mauruse matemaatika õppematerjalidega.

Soovitused eksamiks valmistujale

Arvutamine harilike- ja kümnendmurdudega

Korrutamise abivalemite kasutamine

Tehted algebraliste murdudega

Protsentarvutus

Lineaar- ja ruutvõrrandid. Lineaarvõrrandisüsteemi lahendamine

Tekstülesannete lahendamine

Funktsioonid ja nende graafikud

Pythagorase teoreemi kasutamine. Täisnurkse kolmnurga lahendamine. Trigonomeetria

Tasandilised kujundid. Kiirteteoreem

Ruumikujundid

Tõenäosusteooria ja statistika elemendid