Loodusõpetuse tööraamatud II ja III kooliastmele

Allpool saad olemasolevaid pabermaterjale lehitseda.


Loodusõpetuse tööraamat 4. klassile

4. klassi loodusõpetuse tööraamat käsitleb ainekava järgides nelja suurt teemat: maailmaruum, planeet Maa, elu Maal ja inimene. Tegemist on uurimusliku ja avastusõpet toetava ülesannetekogumikuga.

Tööraamatu peatükid sisaldavad ainekava teemade teoreetilist raudvara (sh kaardid, skeemid ja tabelid), millele järgnevad erinevat tüüpi ülesanded. Lisaks on tööraamatus mitmed lihtsate vahenditega sooritatavad praktilised tööd, kus on vaja katseid kirjeldada, tulemusi mõõta, esitada järeldusi, leida praktilisi seoseid jne. Tööraamat sisaldab hulgaliselt viiteid lisamaterjalidele, et huvilised saaksid käsitletavaid teemasid edasi uurida. Viited avanevad tööraamatus QR-koodi abil ning on eraldi välja toodud ka Mauruse koduleheküljel õppematerjali tutvustuse juures. Tööraamat on piisav õppematerjal 4. klassi loodusõpetuse ainekava läbimiseks.

 • Iga peatükk algab teoreetilise osaga 
 • Praktilised tööd (katsete kirjeldamine, mõõtmine, mudelite valmistamine, järelduste tegemine, seoste leidmine)
 • QR-koodi abil avatavad viited lisamaterjalidele
 • Iga suurema teema lõpus on kordamisülesanded

Autoritest

Ülle Liiber on Tartu Ülikooli geograafia osakonna lektor ja mitme geograafia õppematerjali autor.

Merike Kilk on Tartu Hansa Kooli bioloogiaõpetaja ja bioloogia õppematerjalide autor.

Vaike Rootsmaa on Rannu Kooli loodusõpetuse ja geograafiaõpetaja, Tartu Jaan Poska Gümnaasiumi geograafiaõpetaja ning geograafia õppematerjalide autor.

Urve Jõgi on kauaaegne bioloogiaõpetaja, kelle õpilased on väga edukalt esinenud erialaolümpiaadidel ning keda vabariigi president on tunnustanud riikliku teenetemärgiga.

Erkki Soikka on Tallinna Ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituudi dotsent.

Helina Reino on Gustav Adolfi Gümnaasiumi bioloogiaõpetaja ja mitmete bioloogia õppematerjalide autor.


Loodusõpetuse tööraamatud 5. klassile, I ja II osa

I osa: Pehme köide, värviline, A4, 106 lk, 2021
II osa: Pehme köide, värviline, A4, ilmub 2021

Loodusõpetuse 5. klassi kaheosaline tööraamat järgib riiklikku õppekava, teemad on järjestatud nii, et varemõpitu toetab uue osa omandamist ja aitab paremini mõista seoseid  nende vahel. Teemade reastamisel on arvestatud aastaajalisi võimalusi läbi viia õuesõpet. Õppematerjal aitab luua terviklikku arusaama keskkonnast ja mõista, et looduses on toimunud ja toimuvad pidevad muutused, mida saab vaadelda põhjus-tagajärg seostena. Õpitav materjal omandatakse aktiivselt tööraamatu materjale läbi töötades, et ise uut teadmist luua. Individuaalse töö kõrval on kesksel kohal koostöö arendamine kogemusõppe kaudu, mis eeldab õppekäike loodusesse, praktiliste tööde läbiviimist ja aega toimunu tagasisidestamiseks ja mõtestamiseks.

Tööraamatu I osa (21 peatükki)

 1. Pinnavormid ja pinnamood
 2. Jõgi ja järv. Vesi kui elukeskkond

Tööraamatu II osa (20 peatükki)

 1. Vesi kui aine, vee kasutamine
 2. Asula elukeskkonnana
 3. Soo elukeskkonnana

Autoritest

Elbe Metsatalu on geograaf, kauaaegne geograafia ja majanduse õpetaja, metoodik ja meisterõpetaja, kes on koostanud hulgaliselt õppematerjale, metoodilisi juhendeid ja ainekavu loodusõpetusest, geograafiast, ettevõtlus- ja majandusõppest. Ta on juhtinud loodusvaldkonna õpiprojekte ja läbi viinud õpetajate metoodilisi koolitusi. Eesti ettevõtlik haridustöötaja 2014, aasta ettevõtlik õpetaja 2018.

Maarika Männil on bioloog, kauaaegne loodusõpetuse, bioloogia, terviseõpetuse ja uurimistöö aluste õpetaja, kes on juhendanud vabariigi teaduspreemiaga auhinnatud õpilastöid ja rahvusvaheliste olümpiaadide laureaate. 2011. aastal tunnustati Maarikat Järvamaa aasta õpetaja tiitliga. Praegu töötab ta keskkonnahariduse spetsialistina, et ise praktiseerida ja teisi innustada õuesõpet kogemusõppena läbi viima.


Loodusõpetuse tööraamat 7. klassile

Mauruse ja Eesti Füüsika Seltsi koostöös valminud tööraamatus seostatakse õpitavat ümbritseva eluga ning loodusteadusi käsitletakse ühtse tervikuna, näidates õpilastele füüsika-, keemia-, bioloogia- ja geograafiateadmiste ning loodusteaduste ja tehnoloogia vahelisi seoseid.

Tööraamat on piisav õppematerjal terve 7. klassi loodusõpetuse ainekava läbimiseks.

 • Palju praktilisi töid.
 • Ülesanded ärgitavad laiemalt mõtlema.
 • Uurimistöö läbiviimise etappide omandamine:
  • uurimisküsimuse püstitamine;
  • uurimistöö planeerimine;
  • andmete kogumine;
  • andmete usaldusväärsuse hindamine;
  • järelduste tegemine.

Autoritest

Riina Murulaid on Miina Härma gümnaasiumi füüsikaõpetaja ja Eesti füüsika seltsi füüsikaõpetajate osakonna juhatuse liige, kes on osalenud nii praeguse põhikooli kui ka gümnaasiumi füüsika ainekava töörühmas.

Evi Piirsalu on Nõo põhikooli bioloogia-, keemia- ja füüsikaõpetaja, kes on osalenud loodusõpetuse riikliku ainekava töörühmas. Evi on „Eestimaa õpib ja tänab“ 2011. aasta laureaat loodus- ja täppisteaduste valdkonnas.

Katrin Vaino on töötanud pikalt keemiaõpetajana ning alates 2013. aastast töötab ta Tartu ülikooli loodusteadusliku hariduse keskuse teadurina. 

Piret Vacht on Tallinna ülikooli matemaatika ja loodusteaduste instituudi doktorant ning õpetaja Tallinna 32. keskkoolis. Tema teadustöö peamised valdkonnad on keskkonnakaitse, -seisund ja -tehnoloogia.


Haridusasutustel palume tellimuse esitada tellimiskeskkonnas: tellimine.kirjastusmaurus.ee
Eraisik saab tellida kodulehelt: kirjastusmaurus.ee/oppeaine/loodusopetus