Loodusõpetuse tööraamatud II ja III kooliastmele

TaskuTargast leiad ka Mauruse loodusainete digitööraamatud. Paljud tööraamatute ülesanded on TaskuTargas interaktiivsed. Kuid seal leidub ka palju lisamaterjale, mida pabermaterjalides ei ole: interaktiivsed lisaülesanded, prinditavad töölehed ja automaatkontrolliga testid. TaskuTarga veebikeskkonda oleme lisanud ka õpetajatele vaatamiseks tööraamatute vastustelehed, kust leiate vastuseid, põhjendusi, selgitusi ja muid lisamaterjale. Ka kolmanda kooliastme õpetajatele on nüüd 7. klassi geograafia ja bioloogia tööraamatute sisukad vastustelehed.

Õpetajat toetavate materjalide kasutamiseks TaskuTargas tuleb koolil soetada ÕPI platvormi sisaldav digimaterjal klassile või ÕPI litsents üheks õppeaastaks.

Allpool saad olemasolevaid pabermaterjale lehitseda.


Loodusõpetuse tööraamat 4. klassile

Merike Kilk, Ülle Liiber, Urve Jõgi, Erkki Soikka, Helina Reino, Vaike Rootsmaa
Pehme köide, värviline, A4, 124 lk, 2017, juurdetrükk 2019 ja 2021, uuendatud kordustrükk 2022

4. klassi loodusõpetuse tööraamat käsitleb ainekava järgides nelja suurt teemat: maailmaruum, planeet Maa, elu Maal ja inimene. Tegemist on uurimusliku ja avastusõpet toetava materjaliga. Tööraamat sisaldab hulgaliselt viiteid lisamaterjalidele, et huvilised saaksid käsitletavaid teemasid edasi uurida. Tööraamat on piisav õppematerjal 4. klassi loodusõpetuse ainekava läbimiseks.

 • Teoreetiline raudvara (sh kaardid, skeemid ja tabelid).
 • Kaasaegsed illustratsioonid.
 • Interaktiivsed ja õuesõpet rakendavad praktilised tööd.
 • Mitmekesised ülesanded, sh salakirjade lahendamine, sõnasegadikud ja ristsõnad.

TaskuTargas:

 • Digitööraamat interaktiivse sisuga.
 • Õpetajaraamatus lõiminguinfo, viited lisamaterjalidele, vastused.
 • Tunnijaotuskava ja vajalike töövahendite nimekiri.
 • Iga peatüki juures 1–3 interaktiivset lisaülesannet ja prinditav tööleht.

Autoritest

Ülle Liiber on Tartu Ülikooli geograafia osakonna lektor ja mitme geograafia õppematerjali autor.

Merike Kilk on Tartu Hansa Kooli bioloogiaõpetaja ja bioloogia õppematerjalide autor.

Vaike Rootsmaa on Rannu Kooli loodusõpetuse ja geograafiaõpetaja, Tartu Jaan Poska Gümnaasiumi geograafiaõpetaja ning geograafia õppematerjalide autor.

Urve Jõgi on kauaaegne bioloogiaõpetaja, kelle õpilased on väga edukalt esinenud erialaolümpiaadidel ning keda vabariigi president on tunnustanud riikliku teenetemärgiga.

Erkki Soikka on Tallinna Ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituudi dotsent.

Helina Reino on Gustav Adolfi Gümnaasiumi bioloogiaõpetaja ja mitmete bioloogia õppematerjalide autor.


Loodusõpetuse tööraamatud 5. klassile, I ja II osa

Maarika Männil, Elbe Metsatalu
I osa: pehme köide, värviline, A4, 112 lk, 2021
II osa: pehme köide, värviline, A4, 135 lk, 2021

Loodusõpetuse 5. klassi kaheosaline tööraamat järgib riiklikku õppekava, teemad on järjestatud nii, et varemõpitu toetab uue osa omandamist ja aitab paremini mõista seoseid nende vahel. Teemade reastamisel on arvestatud aastaajalisi võimalusi läbi viia õuesõpet. Õppematerjal aitab luua terviklikku arusaama keskkonnast ja mõista, et looduses on toimunud ja toimuvad pidevad muutused, mida saab vaadelda põhjus-tagajärg seostena. Õpitav materjal omandatakse aktiivselt tööraamatu materjale läbi töötades, et ise uut teadmist luua. Individuaalse töö kõrval on kesksel kohal koostöö arendamine kogemusõppe kaudu, mis eeldab õppekäike loodusesse, praktiliste tööde läbiviimist ja aega toimunu tagasisidestamiseks ja mõtestamiseks.

Tööraamatu I osa (19 peatükki)

 1. Pinnavormid ja pinnamood
 2. Vesi elukeskkonnana
 3. Siseveekogud

Tööraamatu II osa (20 peatükki)

 1. Vesi kui aine
 2. Soo elukeskkonnana
 3. Asula elukeskkonnana
 • Detailsed ja tõetruud joonised.

TaskuTargas:

 • Digitööraamat interaktiivse sisuga.
 • Õpetajaraamatus lõiminguinfo, viited lisamaterjalidele, vaatamiseks vastused.
 • Tunnijaotuskava ja vajalike töövahendite nimekiri.
 • Iga peatüki juures 1–3 interaktiivset lisaülesannet ja prinditav tööleht.

Autoritest

Elbe Metsatalu on geograaf, kauaaegne geograafia ja majanduse õpetaja, metoodik ja meisterõpetaja, kes on koostanud hulgaliselt õppematerjale, metoodilisi juhendeid ja ainekavu loodusõpetusest, geograafiast, ettevõtlus- ja majandusõppest. Ta on juhtinud loodusvaldkonna õpiprojekte ja läbi viinud õpetajate metoodilisi koolitusi. Eesti ettevõtlik haridustöötaja 2014, aasta ettevõtlik õpetaja 2018.

Maarika Männil on bioloog, kauaaegne loodusõpetuse, bioloogia, terviseõpetuse ja uurimistöö aluste õpetaja, kes on juhendanud vabariigi teaduspreemiaga auhinnatud õpilastöid ja rahvusvaheliste olümpiaadide laureaate. 2011. aastal tunnustati Maarikat Järvamaa aasta õpetaja tiitliga. Praegu töötab ta keskkonnahariduse spetsialistina, et ise praktiseerida ja teisi innustada õuesõpet kogemusõppena läbi viima.


UUS! Loodusõpetuse tööraamatud 6. klassile (I ja II osa)

Linda Kask
I osa: pehme köide, värviline, A4, 128 lk, 2022
II osa: pehme köide, värviline, A4, 104 lk, 2022

 • Mitmekesised õpiülesanded, mis toetavad õuesõpet, koostööd ja loovust.
 • Rakendab uurimuslikku õpet.
 • Olulisel kohal on seoste loomine looduse eluta ja elusa osa vahel.
 • Õppematerjal sisaldab lugudele ja igapäevaelu probleemidele tuginevaid ülesandeid.

TaskuTargas:

 • Digitööraamatus mitmed ülesanded interaktiivsed.
 • Õpetajaraamat näpunäidete ja lisaviidetega, vaatamiseks vastused.
 • Iga peatüki juures 1–3 interaktiivset lisaülesannet ja prinditav tööleht.

Autorist

Linda Kask on lõpetanud Tallinna Ülikooli magistriõppe bioloogia ja keemia õpetaja erialal. Ta on 15 aastat töötanud loodusainete õpetajana ning koostanud ”DigiÕppeVaramu” projektis õppematerjale gümnaasiumi keemia kursustele.


Loodusõpetuse tööraamat 7. klassile

Riina Murulaid, Evi Piirsalu, Katrin Vaino, Piret Vacht
Pehme köide, värviline, A4, 152 lk, 2016, juurdetrükk 2020 ja 2021

Mauruse ja Eesti Füüsika Seltsi koostöös valminud tööraamatus seostatakse õpitavat ümbritseva eluga ning loodusteadusi käsitletakse ühtse tervikuna, näidates õpilastele füüsika-, keemia-, bioloogia- ja geograafiateadmiste ning loodusteaduste ja tehnoloogia vahelisi seoseid.

Tööraamat on piisav õppematerjal terve 7. klassi loodusõpetuse ainekava läbimiseks.

 • Kokkuvõttev praktiline töö iga suurema teema lõpus.
 • Valmistab õpilase ette füüsika ja keemia õppimiseks 8. klassis.
 • Uurimistöö läbiviimise etappide omandamine:
  • uurimisküsimuse püstitamine;
  • uurimistöö planeerimine;
  • andmete kogumine;
  • andmete usaldusväärsuse hindamine;
  • järelduste tegemine.

TaskuTargas:

 • Digitööraamat interaktiivse sisuga.
 • Õpetajaraamatus lõiminguinfo, viited lisamaterjalidele, vaatamiseks vastused.
 • Tunnijaotuskava ja vajalike töövahendite nimekiri.
 • Iga peatüki juures 1–3 interaktiivset lisaülesannet ja prinditav tööleht.

Autoritest

Riina Murulaid on Miina Härma gümnaasiumi füüsikaõpetaja ja Eesti füüsika seltsi füüsikaõpetajate osakonna juhatuse liige, kes on osalenud nii praeguse põhikooli kui ka gümnaasiumi füüsika ainekava töörühmas.

Evi Piirsalu on Nõo põhikooli bioloogia-, keemia- ja füüsikaõpetaja, kes on osalenud loodusõpetuse riikliku ainekava töörühmas. Evi on „Eestimaa õpib ja tänab“ 2011. aasta laureaat loodus- ja täppisteaduste valdkonnas.

Katrin Vaino on töötanud pikalt keemiaõpetajana ning alates 2013. aastast töötab ta Tartu ülikooli loodusteadusliku hariduse keskuse teadurina. 

Piret Vacht on Tallinna ülikooli matemaatika ja loodusteaduste instituudi doktorant ning õpetaja Tallinna 32. keskkoolis. Tema teadustöö peamised valdkonnad on keskkonnakaitse, -seisund ja -tehnoloogia.


Haridusasutustel palume tellimuse esitada tellimiskeskkonnas: tellimine.kirjastusmaurus.ee
Loodusõpetuse materjalid leiate kategooriast Loodusõpetus.

Eraisik saab tellida kodulehelt: kirjastusmaurus.ee/oppeaine/loodusopetus