Loodusõpetuse tööraamatud II ja III kooliastmele

Mauruse loodusainete materjale täiendab TaskuTarga digikeskkond ÕPI, mis pakub erinevaid õpetamist toetavaid võimalusi. Sealt leiad Mauruse loodusainete materjalide digiversioonid, interaktiivsed lisaülesanded, prinditavad töölehed ja digitaalsed testid. Õpetajale on töökavad, nipid, viited ja vihjed. Lisaks digimaterjalide kasutamisele saab õpetaja kujundada ise tunnikavad, koostada viktoriine ja jälgida õpilaste tehtud tööd. Samuti saab TaskuTargas anda tagasisidet nii õppematerjalide kui ka TaskuTarga keskkonna kohta, et saaksime õppematerjale ja õpikeskkonda veel paremaks muuta.

Allpool saad olemasolevaid pabermaterjale lehitseda.


Loodusõpetuse tööraamat 4. klassile

4. klassi loodusõpetuse tööraamat käsitleb ainekava järgides nelja suurt teemat: maailmaruum, planeet Maa, elu Maal ja inimene. Tegemist on uurimusliku ja avastusõpet toetava materjaliga. Tööraamat sisaldab hulgaliselt viiteid lisamaterjalidele, et huvilised saaksid käsitletavaid teemasid edasi uurida. Tööraamat on piisav õppematerjal 4. klassi loodusõpetuse ainekava läbimiseks.

 • Teoreetiline raudvara (sh kaardid, skeemid ja tabelid).
 • Kaasaegsed illustratsioonid.
 • Interaktiivsed ja õuesõpet rakendavad praktilised tööd.
 • Mitmekesised ülesanded, sh salakirjade lahendamine, sõnasegadikud ja ristsõnad.
 • Digiteeritud versioonis (TaskuTarga digikeskkonnas ÕPI) on automaatkontrolliga ülesanded, lisaülesanded ja prinditavad töölehed, õpetajale töökava.

Autoritest

Ülle Liiber on Tartu Ülikooli geograafia osakonna lektor ja mitme geograafia õppematerjali autor.

Merike Kilk on Tartu Hansa Kooli bioloogiaõpetaja ja bioloogia õppematerjalide autor.

Vaike Rootsmaa on Rannu Kooli loodusõpetuse ja geograafiaõpetaja, Tartu Jaan Poska Gümnaasiumi geograafiaõpetaja ning geograafia õppematerjalide autor.

Urve Jõgi on kauaaegne bioloogiaõpetaja, kelle õpilased on väga edukalt esinenud erialaolümpiaadidel ning keda vabariigi president on tunnustanud riikliku teenetemärgiga.

Erkki Soikka on Tallinna Ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituudi dotsent.

Helina Reino on Gustav Adolfi Gümnaasiumi bioloogiaõpetaja ja mitmete bioloogia õppematerjalide autor.


Loodusõpetuse tööraamatud 5. klassile, I ja II osa

Loodusõpetuse 5. klassi kaheosaline tööraamat järgib riiklikku õppekava, teemad on järjestatud nii, et varemõpitu toetab uue osa omandamist ja aitab paremini mõista seoseid nende vahel. Teemade reastamisel on arvestatud aastaajalisi võimalusi läbi viia õuesõpet. Õppematerjal aitab luua terviklikku arusaama keskkonnast ja mõista, et looduses on toimunud ja toimuvad pidevad muutused, mida saab vaadelda põhjus-tagajärg seostena. Õpitav materjal omandatakse aktiivselt tööraamatu materjale läbi töötades, et ise uut teadmist luua. Individuaalse töö kõrval on kesksel kohal koostöö arendamine kogemusõppe kaudu, mis eeldab õppekäike loodusesse, praktiliste tööde läbiviimist ja aega toimunu tagasisidestamiseks ja mõtestamiseks.

Tööraamatu I osa (19 peatükki)

 1. Pinnavormid ja pinnamood
 2. Vesi elukeskkonnana
 3. Siseveekogud

Tööraamatu II osa (20 peatükki)

 1. Vesi kui aine
 2. Soo elukeskkonnana
 3. Asula elukeskkonnana
 • Detailsed ja tõetruud joonised.
 • Digiteeritud versioonis (TaskuTarga digikeskkonnas ÕPI) on erinevad lisaülesanded, õpetaja töökava ning näpunäited.

Autoritest

Elbe Metsatalu on geograaf, kauaaegne geograafia ja majanduse õpetaja, metoodik ja meisterõpetaja, kes on koostanud hulgaliselt õppematerjale, metoodilisi juhendeid ja ainekavu loodusõpetusest, geograafiast, ettevõtlus- ja majandusõppest. Ta on juhtinud loodusvaldkonna õpiprojekte ja läbi viinud õpetajate metoodilisi koolitusi. Eesti ettevõtlik haridustöötaja 2014, aasta ettevõtlik õpetaja 2018.

Maarika Männil on bioloog, kauaaegne loodusõpetuse, bioloogia, terviseõpetuse ja uurimistöö aluste õpetaja, kes on juhendanud vabariigi teaduspreemiaga auhinnatud õpilastöid ja rahvusvaheliste olümpiaadide laureaate. 2011. aastal tunnustati Maarikat Järvamaa aasta õpetaja tiitliga. Praegu töötab ta keskkonnahariduse spetsialistina, et ise praktiseerida ja teisi innustada õuesõpet kogemusõppena läbi viima.


Loodusõpetuse tööraamat 7. klassile

Mauruse ja Eesti Füüsika Seltsi koostöös valminud tööraamatus seostatakse õpitavat ümbritseva eluga ning loodusteadusi käsitletakse ühtse tervikuna, näidates õpilastele füüsika-, keemia-, bioloogia- ja geograafiateadmiste ning loodusteaduste ja tehnoloogia vahelisi seoseid.

Tööraamat on piisav õppematerjal terve 7. klassi loodusõpetuse ainekava läbimiseks.

 • Kokkuvõttev praktiline töö iga suurema teema lõpus.
 • Valmistab õpilase ette füüsika ja keemia õppimiseks 8. klassis.
 • Uurimistöö läbiviimise etappide omandamine:
  • uurimisküsimuse püstitamine;
  • uurimistöö planeerimine;
  • andmete kogumine;
  • andmete usaldusväärsuse hindamine;
  • järelduste tegemine.
 • Digiteeritud versioonis (TaskuTarga digikeskkonnas ÕPI) on automaatkontrolliga ülesanded, lisaülesanded ning prinditavad töölehed, õpetajale töökava ja näpunäited.

Autoritest

Riina Murulaid on Miina Härma gümnaasiumi füüsikaõpetaja ja Eesti füüsika seltsi füüsikaõpetajate osakonna juhatuse liige, kes on osalenud nii praeguse põhikooli kui ka gümnaasiumi füüsika ainekava töörühmas.

Evi Piirsalu on Nõo põhikooli bioloogia-, keemia- ja füüsikaõpetaja, kes on osalenud loodusõpetuse riikliku ainekava töörühmas. Evi on „Eestimaa õpib ja tänab“ 2011. aasta laureaat loodus- ja täppisteaduste valdkonnas.

Katrin Vaino on töötanud pikalt keemiaõpetajana ning alates 2013. aastast töötab ta Tartu ülikooli loodusteadusliku hariduse keskuse teadurina. 

Piret Vacht on Tallinna ülikooli matemaatika ja loodusteaduste instituudi doktorant ning õpetaja Tallinna 32. keskkoolis. Tema teadustöö peamised valdkonnad on keskkonnakaitse, -seisund ja -tehnoloogia.


UUS! Loodusõpetuse tööraamatud 6. klassile (I ja II osa)

Pehme köide, värviline, A4, ilmuvad 2022

Autor Linda Kask

 • Mitmekesised õpiülesanded, mis toetavad õuesõpet, koostööd ja loovust.
 • Uurimusliku õppe rakendamine.
 • Olulisel kohal on seoste loomine looduse eluta ja elusa osa vahel.
 • Õppematerjal sisaldab lugudele ja igapäevaelu probleemidele tuginevaid ülesandeid.

Haridusasutustel palume tellimuse esitada tellimiskeskkonnas: tellimine.kirjastusmaurus.ee
Loodusõpetuse materjalid leiate kategooriast Loodus.

Eraisik saab tellida kodulehelt: kirjastusmaurus.ee/oppeaine/loodusopetus