Ühiskonnaõpetus II ja III kooliastmele

Allpool saad olemasolevaid paberõppematerjale lehitseda.


Ühiskonnaõpetuse õpik 6. klassile

Madis Somelar
Poolkõva köide, värviline, 188 x 235 mm, 108 lk, 2014, kaasajastatud kordustrükk 2021, juurdetrükk 2022; parandatud ja täiendatud trükk 2023

Autori jaoks on oluline, et õpik toetaks õpilase kujunemist ettevõtlikuks, ennast teostavaks, kaasinimesi arvestavaks, sotsiaalselt pädevaks ja toimetulevaks ühiskonnaliikmeks. Seepärast on oluline juba 6. klassis teha lähemat tutvust Eesti kultuurikonteksti ja oma kogukonna jaoks oluliste institutsioonidega. Neid teemasid peavad toetama metoodiliselt mitmekesised küsimused ja ülesanded ning kaasaegsed illustratiivsed lisamaterjalid. Peatükkide sisu toetavad küsimused on koostatud nii, et need kutsuksid õpilasi kaasa töötama. Nii mõnegi vastuse leidmiseks on vaja kasutada internetiallikaid, mis muudab küsimused veelgi huvitavamaks.

 • Annab võimaluse argumenteerida, arutleda ja mõtiskleda.
 • Arendab analüüsivõimet.
 • Toetab rühma- ja paaristöid.
 • Lõiming ajaloo ja geograafiaga.
 • Ülesanded toetavad IKT vahendite kasutamist.
 • Praktilised õigusalased näited.

TaskuTargas:

 • Digiõpik.
 • Töökava.
 • Iga peatüki juures kolm eri tasemega lisaülesannet.

Ühiskonnaõpetuse töövihik 6. klassile

Madis Somelar, Mirjam Puumeister
Klamberköide, kahevärviline, A4, 88 lk, 2014, uuendatud kordustrükk 2020, juurdetrükk 2022

Kuuendas klassis teevad õpilased teatavasti esimest korda tutvust ühiskonnaõpetuse kui õppeainega. Samas on see tihedalt seotud mitme teise õppeainega, nagu ajaloo ja geograafiaga. Erinevate õppeainete lõimimist peavadki ühiskonnaõpetuse töövihiku autorid väga oluliseks. Kui õpikus käsitletakse kõige üldisemal kujul ühiskonna toimimist, siis töövihikus seostatakse ja kinnistatakse õpikus käsitletud keskseid mõisteid erinevate ülesannete abil. Töövihikust leiab erinevaid õpetamise ja õppimisvorme: rühmatöö, mõistekaardi/ideekaardi koostamine, projektitöö, töö virtuaalsetes keskkondades, uuring, uurimus, õppekäigud jms.

 • Palju erinevat tüüpi ülesandeid.
 • Töö allikate, artiklite ja seadusetekstidega.
 • Annab võimaluse argumenteerida, arutleda ja mõtiskleda.
 • Põimuvad Eesti ühiskonna ajalooline areng ja tänapäev.
 • Arendab analüüsivõimet.
 • Toetab rühma- ja paaristöid.

Autoritest

Madis Somelar on lõpetanud Tallinna Ülikooli ajaloo instituudi ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja eriala ning töötanud õpetajana alates 2002. aastast. 2014. aastast on Madis Tallinna Reaalkooli õppealajuhataja. Õpetaja-metoodikuna on Madis erinevate õppematerjalide autor ning alates 2007. aastast tegelenud aktiivselt õpetajate täiendkoolituse lektorina.

Mirjam Puumeister on lõpetanud Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonnas semiootika- ja kultuuriteooria magistriõppe, keskendudes tõlke kui nähtuse analüüsimisele, ning on kirjutanud ka haridusteemadel. Mirjam on toimetanud õppematerjale, olnud ka kaasautor ning Mauruse peatoimetaja.


Ühiskonnaõpetuse õpik 9. klassile

Maarja Tinn, Ulla Herkel
Pehme köide, värviline, 190 x 235 mm, 356 lk, 2023

 • Diferentseeritud ülesanded, mille sisu ja raskusaste toetavad individuaalset lähenemist ning suurendavad õpimotivatsiooni.
 • Põhipeatükke toetavad lisapeatükid (nt peatüki „Õiguskord“ lisapeatükk on „Noored ja õigus“; „Ministeeriumite“ lisapeatükk on „Suhtlus riigiametitega“).
 • Läbivad liinid: märka demokraatiat, ennusta!
 • Rohkelt elulisi näiteid ja juhtnööre eluliste küsimuste lahendamisel.
 • Noore kunstniku Kaisi Pillarti mängulised illustratsioonid.
 • Õpiku juurde on koostamisel ka töövihik.

TaskuTargas:

 • Digiõpik.
 • 2024/2025. õppeaastaks lisanduvad töökava, diferentseeritud lisaülesanded ja peatükke kokku võtvad slaidiesitlused.

Autoritest

Ulla Herkel on ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja, kes teeb oma igapäevatööd Tallinna saksa gümnaasiumis ja Tallinna 32. keskkoolis. Ta on pühendunud õpetaja, otsides alati võimalusi tuua oma tundidesse sisse ühiskonnas aktuaalseid teemasid. Oma õpetajateel on ta saanud mitmeid tunnustusi nii kolleegidelt kui ka riigilt, ent mis kõige olulisem – ta on oma õpilaste hulgas kõrgelt hinnatud õpetaja.

Maarja Tinn on pikaaegse kogemusega ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja, alates 2020. aastast ka Eesti ajaloo- ja ühiskonnaõpetajate seltsi esinaine. Tema erialaste huvide fookusesse kuuluvad muuhulgas ka kodanikuhariduse teemad – ta on neid teemasid käsitlenud nii okupatsioonide ja vabaduse muuseumi Vabamu temaatilisi näitusi kureerides kui ka töötades nooremteadurina rahvusvahelise kodanikuhariduse uuringu (ICCS) Tallinna ülikooli uurimisrühmas.

Kaisi Pillart, kes 2022. aastal lõpetas Tallinna 32. keskkooli, on õpiku illustratsioonide autor. Ajaloohuviliselt noorelt kunstnikult on juba ilmunud kaks koomiksit, millest üks räägib Norra viikingikuningast Olav Tryggvasonist ja teine kunagisest islami valitsejast keiser Baburist. Kaisi soovib tekitada noortes huvi ajaloo vastu ning teha koomikseid, mis on ühtaegu nii harivad kui ka lihtsad ja humoorikad.


UUS! Ühiskonnaõpetuse töövihik 9. klassile (I ja II osa)

Maarja Tinn, Ulla Herkel
I osa: pehme köide, kahevärviline, A4, 68 lk, 2023
II osa: pehme köide, kahevärviline, A4, ilmub 2024

 • 9. klassi ühiskonnaõpetuse töövihik toetab tööd õpikuga, võimaldades õpiku teemadega lähemalt tegeleda.
 • Iga peatüki juures on märgitud õpiku peatükk, mis aitab lahendada ülesannet.
 • Ülesanded õpetavad töötama erinevate allikmaterjalidega ning tutvustavad allikakriitilist ja kontekstipõhist lähenemist.
 • Mitmed harjutused lõimuvad teiste õppeainetega (ajalugu, matemaatika, geograafia, inimeseõpetus, eesti keel, multimeedia) ning aitavad kujundada üldpädevusi.
 • Suurt tähelepanu on pööratud teksti loomise ja visuaalse kirjaoskuse arendamisele.
 • Töövihikust leiab tööriistakasti, mis toetab uurimusliku õppe läbiviimist ning pakub ideid rühmatöödeks.

 I osa näidislehed:


Haridusasutustel palume tellimuse esitada tellimiskeskkonnas: tellimine.kirjastusmaurus.ee
Ühiskonnaõpetuse materjalid leiate kategooriast Ühiskonnaõpetus.

Eraisik saab tellida kodulehelt: kirjastusmaurus.ee/oppeaine/uhiskonnaopetus

Gümnaasiumi ühiskonnaõpetuse materjalide tutvustuse leiad siit: kirjastusmaurus.ee/uhiskond-10-12