Ühiskonnaõpetus II ja III kooliastmele

Allpool saad olemasolevaid paberõppematerjale lehitseda.


Ühiskonnaõpetuse õpik 6. klassile

Autori jaoks on oluline, et õpik toetaks õpilase kujunemist ettevõtlikuks, ennast teostavaks, kaasinimesi arvestavaks, sotsiaalselt pädevaks ja toimetulevaks ühiskonnaliikmeks. Seepärast on oluline juba 6. klassis teha lähemat tutvust Eesti kultuurikonteksti ja oma kogukonna jaoks oluliste institutsioonidega. Neid teemasid peavad toetama metoodiliselt mitmekesised küsimused ja ülesanded ning kaasaegsed illustratiivsed lisamaterjalid. Peatükkide sisu toetavad küsimused on koostatud nii, et need kutsuksid õpilasi kaasa töötama. Nii mõnegi vastuse leidmiseks on vaja kasutada internetiallikaid, mis muudab küsimused veelgi huvitavamaks.

 • Annab võimaluse argumenteerida, arutleda ja mõtiskleda.
 • Arendab analüüsivõimet.
 • Toetab rühma- ja paaristöid.
 • Lõiming ajaloo ja geograafiaga.
 • Ülesanded toetavad IKT vahendite kasutamist.
 • Praktilised õigusalased näited.

Ühiskonnaõpetuse töövihik 6. klassile

Kuuendas klassis teevad õpilased teatavasti esimest korda tutvust ühiskonnaõpetuse kui õppeainega. Samas on see tihedalt seotud mitme teise õppeainega, nagu ajaloo ja geograafiaga. Erinevate õppeainete lõimimist peavadki ühiskonnaõpetuse töövihiku autorid väga oluliseks. Kui õpikus käsitletakse kõige üldisemal kujul ühiskonna toimimist, siis töövihikus seostatakse ja kinnistatakse õpikus käsitletud keskseid mõisteid erinevate ülesannete abil. Töövihikust leiab erinevaid õpetamise ja õppimisvorme: rühmatöö, mõistekaardi/ideekaardi koostamine, projektitöö, töö virtuaalsetes keskkondades, uuring, uurimus, õppekäigud jms.

 • Palju erinevat tüüpi ülesandeid.
 • Töö allikate, artiklite ja seadusetekstidega.
 • Annab võimaluse argumenteerida, arutleda ja mõtiskleda.
 • Põimuvad Eesti ühiskonna ajalooline areng ja tänapäev.
 • Arendab analüüsivõimet.
 • Toetab rühma- ja paaristöid.

Autoritest

Madis Somelar on lõpetanud Tallinna Ülikooli ajaloo instituudi ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja eriala ning töötanud õpetajana alates 2002. aastast. 2014. aastast on Madis Tallinna Reaalkooli õppealajuhataja. Õpetaja-metoodikuna on Madis erinevate õppematerjalide autor ning alates 2007. aastast tegelenud aktiivselt õpetajate täiendkoolituse lektorina.

Mirjam Puumeister on lõpetanud Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonnas semiootika- ja kultuuriteooria magistriõppe, keskendudes tõlke kui nähtuse analüüsimisele, ning on kirjutanud ka haridusteemadel. Mirjam on toimetanud õppematerjale, olnud ka kaasautor ning Mauruse peatoimetaja.


UUS! Ühiskonnaõpetuse õpik 9. klassile

Pehme köide, värviline, 188 x 235, ilmub 2022

 • Diferentseeritud ülesanded, mille sisu ja raskusaste toetavad individuaalset lähenemist ning suurendavad õpimotivatsiooni.
 • Põhipeatükke toetavad lisapeatükid (nt “Õiguskord” ja lisapeatükk “Noored ja õigus”; “Ministeeriumid”, lisapeatükk ”Suhtlus riigiametitega”)
 • Temaatilised viited põhiseaduse tekstile – hea võimalus teha tööd riigiloome aluspõhimõtetest lähtuvalt. 
 • Läbivad liinid: märka demokraatiat, ennusta!
 • Rohkelt elulisi näiteid ja juhtnööre eluliste küsimuste lahendamisel
 • Peatükkides kasutatud pildid toetavad sisu.
 • Lisaks õpikule on koostamisel ka töövihik (ilmub 2022)

Autoritest

Ulla Herkel on ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja, kes teeb oma igapäevatööd Tallinna saksa gümnaasiumis ja Tallinna 32. keskkoolis. Ta on pühendunud õpetaja, otsides alati võimalusi tuua oma tundidesse sisse ühiskonnas aktuaalseid teemakäsitlusi, et neid oma õpilastega arutada, pidades silmas õpieesmärke ja osates valida vajalikud toetavad vahendid ja struktuuri. Ta on saanud oma õpetajateel mitmeid tunnustusi nii kolleegidelt kui ka riigilt, ent mis kõige olulisem – ta on oma õpilaste hulgas kõrgelt hinnatud õpetaja.

Maarja Tinn on pikaaegse kogemusega ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja, alates 2020. aastast ka Eesti ajaloo- ja ühiskonnaõpetajate seltsi esinaine. Tema erialaste huvide fookusesse kuuluvad muuhulgas ka kodanikuhariduse teemad – ta on neid teemasid käsitlenud nii okupatsioonide ja vabaduse muuseumi Vabamu temaatilisi näitusi kureerides kui ka töötades nooremteadurina rahvusvahelise kodanikuhariduse uuringu (ICCS) Tallinna ülikooli uurimisrühmas.


UUS! Ühiskonnaõpetuse töövihik 9. klassile

Ilmub 2022


Haridusasutustel palume tellimuse esitada tellimiskeskkonnas: tellimine.kirjastusmaurus.ee
Ühiskonnaõpetuse materjalid leiate kategooriast Ühiskonnaõpetus.

Eraisik saab tellida kodulehelt: kirjastusmaurus.ee/oppeaine/uhiskonnaopetus

Gümnaasiumi ühiskonnaõpetuse materjalide tutvustuse leiad siit: kirjastusmaurus.ee/uhiskond-10-12