Täiendatud trükk 2017; A4-formaat, 92 lk, pehme köide, värviline

Teemad: Mina ja kool. Perekond ja kodu. Sügis. Jõulud.

Õppekomplekti esimese osa – aabitsa – toel õpitakse lugema ja kirjutama koos sarja peategelaste Mardi ja Liisa ning nende klassikaaslastega. Lugema õppimist toetab rohke pildimaterjal.

Õpiku paarislehekülg moodustab terviku koos töövihikuga, pakkudes teksti mitmes erinevas raskusastmes. Paarisleheküljed sisaldavad ümbritsevat keskkonda ja loodust puudutavaid alateemasid. Teemad pakuvad võimalusi lõimimiseks nii oma kui ka kaaslaste kogemuste ning teistes ainetes õpituga. Teemalehed loovad võimaluse saada ülevaade laste teadmistest ja kogemustest ning küsimustest ning teema lõppedes õpitut ja õpioskuste arengut reflekteerida. Koostatud küsimused eeldavad teemade lahtirääkimist ja oma arvamuse avaldamist, pakkudes materjali mõtlemis- ja väljendusoskuse arendamiseks ning ümbritseva keskkonnaga sidumiseks.