Eesti keel II ja III kooliastmele

Eesti keele tööraamatud annavad lühidalt ja selgelt edasi teooria ning pakuvad sealsamas juurde mitmekesise harjutusvara. Õpetaja näitab suuna kätte, edasi saab õpilane vajaduse korral juba ise astuda. TaskuTarga ÕPI keskkonnas on digiteeritud materjali juures õpetajale toeks töökava ja prinditavad kontrolltööd kolmes variandis, õpilastele automaatkontrolliga interaktiivsed lisaülesanded ja prinditavad töölehed.

Allpool saad olemasolevaid eesti keele paberõppematerjale lehitseda.


Eesti keele õpik 4. klassile, I ja II osa

Eesti keele õpiku läbiv teema on ühe kooli 4. klassi õpilased oma rõõmude, murede ning suuremate ja väiksemate arusaamatustega. Koostajate peamine eesmärk oli luua õpik, mida lapsel on lõbus avastada, mis lõimib eri valdkondade tekste ja õpetab hoidma nii ennast kui ka loodust meie ümber. 

 • Eri raskusastmega lustakad ja harivad tekstid, palju põnevat lugemismaterjali eri ajastutest.
 • Lihtsalt ja selgelt esitatud teooria.
 • Lõiming loodusõpetuse töökavaga õpetab hoidma nii ennast kui ka ümbritsevat keskkonda.
 • Juhendid projektitöö algteadmiste omandamiseks.
 

Eesti keele töövihik 4. klassile, I ja II osa

Kolme tegevõpetaja koostöös valminud töövihikus on metoodiliselt mitmekesised ülesanded, millest paljud on tihedalt seotud õpikutekstidega. Nende ülesannete juures on märge „Õ“, mis tähendab, et ülesande lahendamiseks on vaja kasutada ka õpikut.

 • Rohkelt pilt- ja tekstülesandeid, põnevad eakohased ristsõnad ja muud nuputamisülesanded, mis aitavad õpitut kinnistada.
 • Keerulisemate ülesannete puhul näidislahendused.

Autoritest

Anti Saar on kirjanik, tõlkija ja mängudisainer. Ta on pälvinud kirjandusauhindu lasteraamatute eest ja olnud kaks korda kultuurkapitali aastapreemia nominent ilukirjandustõlke eest.

Raina Tiidovee, Ene Riis ja Raina Rääp on Kuressaare gümnaasiumi klassiõpetajad.

Maarja Valk on töötanud keeletoimetajana, koolis eesti keele ja kirjanduse õpetajana ja Mauruses eesti keele ja kirjanduse valdkonna toimetajana. Maarja on Eesti keeletoimetajate liidu liige.

Ulla Saar on raamatukunstnik ja disainer. Alates 2013. aastast on ta illustreerinud lasteraamatuid.

Jaan Rõõmus on õppinud Tallinna kunstiakadeemias graafilist disaini. Tema käe all valmivad detailitäpsed tindi- ja tušijoonistused.


Eesti keele tööraamat 5. klassile, I ja II osa

Eesti keele õpik ja töövihik on ühiste kaante vahel kaheosalise tööraamatuna, koondades nii teoreetilist kui ka praktilist osa. Selles on seitse suuremat eesti keele teemat: keelest üldiselt, häälikuõpetus ja õigekiri, sõnamoodustus, algustäheõigekiri, vormiõpetus, sõnavaraõpetus ja lauseõpetus. Tekstiliikidest on esindatud eri tüüpi tekstid: kuulutus, uudis, juhend, graafikud, katkendid ilukirjandusest, luuletused jne. Mõlemad tööraamatute autorid on oma valdkonna praktikud, st töötavad eesti keele ja kirjanduse õpetajana.

 • Teoreetiline osa on esitatud lühidalt ja õppijasõbralikult koos mitmekesise harjutusvaraga.
 • Ülesannete alustekstid tutvustavad Eesti eri paiku.
 • Lugemis- ja kirjutamisülesanded; pilt- ja tekstülesanded; iseseisvad, paaris- ja rühmatööd.
 • Eraldi tekstiõpetuse peatükid koos eri tüüpi näidetega.

Vaata tutvustavat videot.

Autoritest

Reet Varik on eesti keele ja kirjanduse õpetaja Tallinna reaalkoolis. Reet on juhendanud paljusid õpilasi uurimistööde tegemisel. Reet on Emakeele Seltsi liige.

Kaja Männi on eesti keele ja kirjanduse õpetaja Jüri Gümnaasiumis.


Eesti keele tööraamat 6. klassile, I ja II osa

6. klassi tööraamat on kaheosaline ja sarnaneb ülesehituse poolest 5. klassi materjalidega. See võtab fookusesse eestluse laias maailmas ja tutvustab eestlasi erinevatel mandritel. Tutvustatakse eri tekstiliike ning grammatikapeatükid vahelduvad tekstiõpetusega. Ülesanded on koostatud nii, et õpetajal on neid võimalik lahendada eri raskusastmel. Tööraamat keskendub teise õppeastme kokkuvõtmisele, mistõttu on iga teema lõpus kordamisülesanded. Materjalist leiab liikuma kutsuvaid mänge.

 • Õpik ja töövihik mugavalt ühiste kaante vahel – koos teooria ja praktika.
 • Tööraamat seob eesti keele õppematerjalid II kooliastmes ühtseks tervikuks.
 • Lõimitud teiste valdkondadega, sealhulgas pakub vahvaid liikumismänge.
 • Ülesannete alustekstid tutvustavad maailma eri paiku.

Autoritest

Merle Pindmaa ja Hanna-Stina Vigel on Tartu Erakooli eesti keele ja kirjanduse õpetajad.


Maagiline keelemaailm. Eesti keele tööraamat 7. klassile, I ja II osa

Merle Pindmaa ja Hanna-Stina Vigel

 • Tegevõpetajate koostatud tööraamat seob III kooliastme algusest peale teooria ja praktika – õpilasel on põhikooli lõpetamisel kõik kordamiseks vajalik mugavalt olemas.
 • Suulised ja kirjalikud ülesanded; iseseisvad, paaris- ja rühmatööd; mitmekesine harjutusvara.
 • Materjal suunab õpilast ise edasi mõtlema, midagi tuletama, arutlema ja fantaseerima.
 • Lõiming nii ainesiseselt kui ka teiste valdkondadega, rohkelt liikumisülesandeid.


UUS! Eesti keele tööraamat 8. klassile (I ja II osa)

Merle Pindmaa, Hanna-Stina Vigel

I osa: pehme köide, värviline, 175 x 250 mm, 2022
II osa: pehme köide, värviline, 175 x 250 mm, 2022

 • Käepärases formaadis tööraamat esitab lühidalt ja lihtsalt vajalikud keelereeglid.
 • Mitmekesine harjutusvara, põnevad ülesanded ja liikumismängud aitavad teooriat kinnistada.
 • Tekstid on valitud lähtuvalt otstarbekusest ja tihedast seotusest päriseluga.
 • Rõhk on loovuse soodustamisel, silmaringi laiendamisel, isiksuse mitmekülgsel arendamisel.

Valmistu põhikooli eesti keele lõpueksamiks 2022

Maarja Valk

Klamberköide, mustvalge, A4, 96 lk, 2022

 • Ülesanded on esitatud teemade kaupa koos peamiste keelereeglitega.
 • Koondab nii ortograafiaharjutusi kui ka lugemisülesandeid.
 • Lugemisülesannetes on esindatud eri tüüpi tekstiliigid (tarbetekstid, ajakirjandus- ja ilukirjandustekstid).
 • Sobib ka iseõppijale, sisaldab ülesannete vastuseid.
 • Kogumiku abil saab valmistuda nii lõpu- kui ka gümnaasiumi sisseastumiseksamiks.

 


Haridusasutustel palume tellimuse esitada tellimiskeskkonnas: tellimine.kirjastusmaurus.ee
Eesti keele materjalid leiate kategooriast Emakeel.

Eraisik saab tellida kodulehelt: kirjastusmaurus.ee/oppeaine/emakeel