Jutulinna õppekomplekt 1. klassile

Jutulinna 1. klassi komplekti õppematerjalide kaanepildid.

Jutulinna 1. kooliastme õppekomplekti ühendab Jutulinna keskkond ja tegelased, mis on justkui pärismaailma mudel, kus tegutsevad sõbralikud ja ettevõtlikud inimesed. Jutulinnas on kool, raamatukogu, muuseum, kohvik, kauplus, vabrik, ajalehetoimetus jm. Jutulinna õppekomplekti peategelased on Kaisa ja Madis ning õpetaja Villem, kes armastab väga loodust ja mälumänge.

Jutulinna iga klassi õppekomplektid on eesti keele, matemaatika ja loodusõpetuse valdkondades tugevalt lõimitud ning koostatud üldõpetuse põhimõtteid järgides. Selline kontseptsioon toetab materjalide koos kasutamist läbi terve kooliastme. Samas on kõigi ainete õppematerjale võimalik kasutada ka eraldi, kuid parima tunnetuse terviklikust ja lõimitud õppest annab täiskomplektide kasutamine.

TaskuTargas lisamaterjalid õpilasele ja õpetajale! Õppematerjalid aitab tervikuks liita TaskuTarga veebikeskkond, kus on digiteeritud pabermaterjal, suur hulk lisaülesandeid, tunnikontrollid ja iseseisvad tööd, mida on hea kasutada kontrolltöödena. Õpetajale mõeldud veebipõhine töökava ja metoodiline juhend, mis sisaldavad soovitusi teemaarendusteks ja edasiseks lõiminguks, ideid meisterdamiseks jm. Digimaterjalide ja õpetajaraamatu kasutamiseks tuleb koolil soetada paberkomplekt kogu klassile.

Kõik Jutulinna materjalid on koostatud riikliku õppekava teemasid järgides. Õppekomplekti kuulub kümme põhimaterjali: aabits, aabitsa töövihik, kirjatehnika vihik, lugemik, lugemiku töövihik, matemaatika tööraamatu I, II ja III osa, loodusõpetuse tööraamat, muusika veebikeskkond koolile (Jutulinna muusikaaed).

Jutulinna kontseptsiooni ja paljude tekstide autor on tuntud lastekirjanik Kätlin Vainola.

 • Aabitsakomplekti saab kasutada täielikult üldõpetuse meetodit järgides, kuid seda on võimalik kasutada ka tavapärase tunniplaaniga, sest arvestab õppeainete nädala mahtu. Ka töökava on selle järgi üles ehitatud. Üldõpetuslikel päevadel saab õpetaja tegemisi ning teemasid enda soovi kohaselt paigutada.
 • Jutulinna aabitsakomplekt võimaldab luua kolm üldõpetuslikku teemapäeva nädalas: kaks teemat on aabitsateksti- ja/või loodusteema-põhised ja kolmas keskendub liiklusele. Üldõpetuslikke teemapäevi toetab ka matemaatika.
 • Loodusõpetuse, matemaatika ja aabitsa/lugemiku teemad on omavahel otseselt või kaudselt seotud. Nii võib aabitsa piltidelt avastada vihjeid loodusteema kohta või leida töövihikust lisaülesande, mis kinnistab loodusõpetuse teemasid.
 • Võimalus süveneda kahel järjestikusel üldõpetuslikul päeval samasse teemasse annab õpetajale aega keskenduda just sellele osale, mis lastele huvi pakub. Samas jätab see ruumi lisada sobivaid meisterdusi, lisalugemisi ja teemaarendusi.
 • Aabitsas on eraldi liikluslehed valminud koostöös Transpordiametiga – õppides Jutulinna aabitsaga, pole eraldi liiklusaabitsat enam vaja.
 • 2023. aastal lisanduvad komplektile ka aabitsa ja lugemiku töövihikud muukeelsele lapsele.

Allpool saad olemasolevaid paberõppematerjale lehitseda.
Veebipõhise muusikaõpiku kohta on rohkem infot siin:
 kirjastusmaurus.ee/muusika


Jutulinna aabits

Õnne Ints, Kätlin Vainola, Elina Sildre
Pehme köide, värviline, A4, 140 lk, 2021, uuendatud kordustrükk 2022

 • Väärtuskesksed lugemispalad.
 • Suulist kõnet arendavad pildid.
 • Dialoogid algajale lugejale.
 • Häälimisharjutused.
 • Mängud keeleteemade õppimiseks.
 • Koostöös Transpordiametiga valminud liikluslehed – eraldi liiklusaabitsat pole tarvis kasutada.

Jutulinna aabitsa töövihik

Õnne Ints, Elina Sildre
Pehme köide, kahevärviline, A4, 79 lk, 2021, uuendatud kordustrükk 2022

 • Peenmotoorikat toetavad eelharjutused koos täheridadega.
 • Lugemis- ja kirjutamisülesanded.
 • Vanasõnad ja mõistatused.
 • Tähesalmid.
 • Keskendumist ja lõõgastumist soodustavad värvitavad tähed.
 • Võimalus harjutada ka lahuskirja.

Lisaks

Aabitsa HEV-töölehed

Ingrit Talvist


UUS! Jutulinna aabitsa lisatöövihik 1. klassile. Õpime lugema ja kirjutama (HEV-töölehed)

Ingrit Talvist
Klamberköide, värviline, A4, 2022

 • Jutulinna aabitsa HEV-töölehed pabertöövihikuna.
 • Täheread abistavate märkidega.
 • Sõnade lugemine ja kirjutamine tähtede lisamise teel.
 • Lühikesed sõnad ja laused.

UUS! Jutulinna aabitsa lisatöövihik muukeelsele lapsele

UUS! Jutulinna lugemiku lisatöövihik muukeelsele lapsele

Marika Reili
Klamberköide, A4, kahevärviline, ilmuvad 2023

Töövihikud aitavad Jutulinna 1. klassi komplekti järgi õppida ka muukeelsel lapsel. Nende kõrval ei ole enam vaja kasutada n-ö tavalist aabitsa ja lugemiku töövihikut. Muukeelsele lapsele mõeldud pabertöövihikuid toetavad TaskuTargas leiduvad lisamaterjalid nii lapsele kui ka õpetajale. Metoodiline lisamaterjal tuleb ka Jutulinna 1. klassi matemaatika ja loodusõpetuse tööraamatute juurde, mis juhendab neid kasutama muukeelse lapse õpetamisel.

 • Tavapärased kirjatehnika ja õigekeele harjutused.
 • Sõnavara harjutused.
 • Sõnavara harjutamiseks pildikaardid.
 • Lühikesed dialoogid sõnavara kinnistamiseks.
 • Iga teksti juurde kuuluvad pildiseeriad.

Jutulinna lugemik 1. klassile

Õnne Ints, Kätlin Vainola, Elina Sildre
Pehme köide, värviline, A4, 2021

 • Teemakohased koomiksid nii lugemiseks kui ka jutustamiseks.
 • Rubriik „Õpi neid sõnu lugema“ enne tervikteksti lugemist.
 • Mängud keeleteemade õppimiseks.

Lugemiku töövihik 1. klassile

Õnne Ints, Elina Sildre
Pehme köide, kahevärviline, A4, 2021

 • Paaris- ja rühmatööd.
 • Mitmekülgne harjutuste valik.
 • Enese hindamise ülesanded.
 • Kuulamispalade helifailid TaskuTargas tasuta.

TaskuTargas aabitsal ja lugemikul:

 • Digiõpik.
 • Õpetaja töökava koos lisanõuannetega.
 • Iga peatüki juures vaatamiseks paberaabitsa ja töövihiku leheküljed.
 • Digitaalne ladumisaabits.
 • Printimiseks täringud, aabitsategelaste pildid, „head soovid“ aabitsast, liiklusmärgid, reeglid ja mõisted.
 • HEV-töölehed printimiseks.
 • Liikluskoomiks pilthaaval vaatamiseks.
 • Liiklusmärgid slaididena vaatamiseks.
 • Lugemiku töövihiku helindatud kuulamisülesanded.
 • Õpetajale vaatamiseks eeltäidetud töövihikud. UUS!

Villemi kirjavihik

Heli Prii, Mare Kabel
Klamberköide, kahevärviline, 168 × 239 mm, 88 lk, 2021, uuendatud kordustrükk 2022

 • Tähe kirjutamine üksikult ja sõna koosseisus.
 • Lause kirjutamise harjutused.
 • Aabitsa ja töövihikuga lõimitud harjutused.

Matemaatika tööraamat 1. klassile, I, II ja III osa

Regina Reinup
I osa. Sügis: klamberköide, värviline, A4, 88 lk, 2021
II osa. Talv: klamberköide, värviline, A4, 72 lk, 2021
III osa. Kevad: klamberköide, värviline, A4, 88 lk, 2022

 • Suur rõhk seoste loomisel igapäevaeluga.
 • Paaristöö ja aruteluküsimused.
 • Iga õppetund kuulub kaks lehekülge.
 • Lõimitud loodusõpetuse ja liikluse teemadega.

TaskuTargas:

 • Tööraamatu ülesanded digis interaktiivsed.
 • Arvudega ladumisaabits.
 • Pabertööraamatu leheküljed vaatamiseks.
 • Õpetajale vaatamiseks eeltäidetud tööraamatud. UUS!

Loodusõpetuse tööraamat 1. klassile

Õnne Ints
Klamberköide, värviline, A4, 72 lk, 2021, uuendatud kordustrükk 2022

 • Loodusõpetus on Jutulinna 1. klassi õppekomplekti keskne osa – loodusõpetuse teemad läbivad kõiki teisi aineid.
 • Iga peatüki alguses häälestavad küsimused, millele tunni lõpuks leitakse vastus.
 • Järgib looduse aastaringi.
 • Sisaldab lihtsasti läbiviidavaid katseid ja vaatlusi.
 • Tööraamatu vahel on lisakaardid, mis õpetavad tundma taimi, loomi, aastaaegu ning sorteerima prügi. Ühel küljel pilt ja teisel sõna.

TaskuTargas:

 • Digitööraamat. UUS!
 • Paljud ülesanded on veebis interaktiivsed.
 • Lisakaartide pildid slaididena ja ka printimiseks.
 • Pabertööraamatu leheküljed vaatamiseks.
 • Õpetajale vaatamiseks eeltäidetud tööraamat. UUS!
 • Lisamaterjaliks interaktiivsed videotunnid.

Kogu klassile tellitud õppekomplektide juurde kuuluvad õpetajale toetavad materjalid TaskuTargas:

Jutulinna 1. klassi üldõpetusliku komplekti töökava

 • Abiks õpetajale, et Jutulinna aabitsakomplekti ja „Jutulinna muusikaaia“ järgi viia läbi üldõpetuslikku õpet.
 • Sisaldab
  • eesti keele, liiklusõpetuse, loodusõpetuse, matemaatika ja muusika töökavasid;
  • aabitsa autori Õnne Intsu ideid, mida kasutada kunsti- ja tööõpetuses.
 • Materjal on organiseeritud ainete, nädalate ja tundide kaupa ning nende vahel on lihtne liikuda.

Jutulinna aabitsakomplekti metoodiline juhend

 • Põhjalik abivahend õpetajale.
 • Avab üldõpetuse põhimõtteid.
 • Selgitab komplekti kuuluvate materjalide koostamise lähtealuseid, nende ülesehitust ja kasutatud sümbolite tähendust.
 • Sisaldab palju ideid ja praktilisi nippe tundide läbiviimiseks.

Autoritest

Jutulinna kontseptsiooni looja ja põhiautor Õnne Ints on töötanud üle 20 aasta klassiõpetajana ja pälvinud Tartumaa aasta õpetaja tiitli. Ta on oma töös kasutanud pikalt üldõpetuslikku tööviisi. Praegu töötab Õnne Tartu luterliku Peetri koolis algklasside õpetajana.

Jutulinna materjalide teine autor on lastekirjanik Kätlin Vainola, kelle sulest on ilmunud kõik Jutulinna ilukirjanduslikud tekstid ja palad. Kätlin on kirjutanud ka Jutulinna 2. ja 3. klassi materjalide tekstid.

Kõik Jutulinna materjalid on illustreerinud armastatud kunstnik Elina Sildre.

Matemaatika materjalid on loonud kogenud autor Regina Reinup, kes on varem kirjutanud õppematerjale ka teisele kooliastmele.

1. klassi eesti keele HEV-materjalid on koostanud Ingrit Talvist, Paide Hillar Hanssoo põhikooli eripedagoog ja klassiõpetaja.

2. klassi eesti keele HEV-materjalid on koostanud Reesi Sirvi, Kadrina keskkooli eripedagoog-nõustaja ja HEV-koordinaator.

1. klassi töövihikud muukeelsele lapsele on koostanud Marika Reili, kes on rohkem kui 10 aastat õpetanud eesti keelt muukeelsetele lastele.

Jutulinna muusikaveebi autorid on Anne Ermast, Kaja Kaus ja Kristi Kiilu. Anne Ermast on Tallinna Kivimäe põhikooli muusikaõpetaja, koorijuht ja instrumendi ringi juhendaja, Eesti muusika- ja teatriakadeemia lektor ning kolme lastelaulude kogumiku autor. Kaja Kaus on Jakob Westholmi gümnaasiumi muusikaõpetaja ja EMTA rütmika lektor. Kristi Kiilu on muusikapedagoogika professor, kes on omandanud koorijuhi eriala Eesti muusikaakadeemias, teadusmagistrikraadi Tallinna ülikoolis ning doktorikraadi Helsingi ülikoolis.


Haridusasutustel palume tellimuse esitada tellimiskeskkonnas: tellimine.kirjastusmaurus.ee
Jutulinna komplekti ja sellesse kuuluvad õppematerjalid leiate kategooriast Jutulinn 1. klassile.

Eraisik saab tellida kodulehelt: kirjastusmaurus.ee/oppeaine/algopetus/jutulinn/i-klassi-komplekt-jutulinn