Jutulinna muusikaaed

Jutulinna muusikaaed on muusika digiõpik I kooliastmele, mis aitab tekitada lastes muusikahuvi, toetab aineoskuste õpetamist ning avardab õpilaste kultuurilist silmaringi. Keskkonda sisse logides saab tasuta tutvuda kolmanda õppenädala tegevustega.

 • Digiõpiku koostamisel on peetud oluliseks õppetöö sidumist suhtlus- ja väärtuspädevuste arendamisega.
 • Tähtsal kohal on ka Eesti rahvakultuur ning traditsioonid – nii on õpikus eraldi peatükid näiteks rahvakalendri tähtpäevade kohta.
 • Jutulinna muusikaaed ühendab endas nii muusika- kui ka üldõppe pädevusi.

Õpilase vaadet saab näidata nii klassis suurelt kui ka jagada lingiga õpilastele kasutamiseks. Iga õppenädala tegevuste juures on õpetaja vaates välja toodud nädala teemad, õpitulemused, lõiminguvõimalused, mängude kirjeldused ja lisaideed tegevuste läbiviimiseks. Muusikaõpikus leidub laule, rahvalaule, liikumismänge, prinditavaid töölehti, interaktiivseid ülesandeid, kuulamispalasid, materjali pillimänguks jm. 


Kuvatõmmised õpikust

5. õppenädalat sissejuhatav interaktiivne pilt:

4-nadal

5. õppenädala laul, mille juures korratakse varem õpitud mõistet:

5-nadal

8. õppenädala ülesanne õpitu kordamiseks (samast ülesandest on olemas ka prinditav tööleht):

8-nadal

12. õppenädala rahvalaul ja õpilasele pillisaate noot: 

12-nadal


Mida õpetaja Jutulinna muusikaaiast leiab?

 • Igal õppenädalal on oma teema, mille piltidel on samad tegelased, kes on Jutulinna teiste õppeainete õpikutes ja töövihikutes. Samas on digiõpikut võimalik edukalt kasutada ka teiste Jutulinna õppematerjalideta.
 • Õpetaja saab valida, kas järgida õppenädalaid, mis vastavad teistele Jutulinna materjalidele, või valida endale sobilikud osad, mida tunnis valikuliselt kasutada.
 • Jutulinna muusikaaed on kompaktne ja selles leidub palju tegevusi – see lihtsustab igapäevast tundide planeerimist ning aitab vähendada ettevalmistusaega.
 • Õpikus on olemas kõik osad, mida tunni läbiviimiseks vaja läheb:
  • laulmine,
  • liikumine,
  • muusika kuulamine ja sellega seotud ülesanded,
  • muusikalise kirjaoskuse harjutused nii veebis kui ka prinditavatel töölehtedel,
  • laulude juurde sobivad pillipalad õpilastele,
  • loovad ülesanded nii üksi kui ka paaris tegemiseks ning rühmatööks.

Autorid

Anne Ermast on Tallinna Kivimäe põhikooli muusikaõpetaja, koorijuht ja instrumendiringi juhendaja. Ta omandas muusikalise kõrghariduse Tallinna riiklikus konservatooriumis, praeguses Eesti muusika- ja teatriakadeemias, kus töötab ka lektorina. Anne peab oluliseks muusikaõpetuse rolli lapse sisemaailma ja minapildi avardajana, millest lähtuvalt saab kujuneda kultuuriliselt teadlik, kriitiliselt mõtlev loov isiksus. Tema arvates on muusikahariduses oluline siht elukestev õpe. Anne Ermast on kolme lastelaulude kogumiku autor ning ühtlasi valitud Tallinna aasta aineõpetajaks 2018.

Kaja Kaus on Jakob Westholmi gümnaasiumi muusikaõpetaja. Ta omandas muusikalise hariduse Eesti muusika- ja teatriakadeemias muusikapedagoogika erialal ning töötab seal ka rütmika lektorina. Kaja on õppinud vahetusõpilasena mitmes välisriigis. Rootsis õppides keskendus ta Dalcroze-rütmikale ning liikumisele, mis on nüüdseks saanud muusikaõpetuses tema spetsialiteediks. Muusikaõpetuses peab ta oluliseks äratada ja säilitada õpilastes huvi muusika vastu, anda võimalus avastada muusikamaailma, kasutades selleks kõiki meeli, ning väljendada ennast teadlikult, loovalt ning rõõmuga. Kaja Kaus oli 2010. aastal Heino Kaljuste nimelise stipendiumi laureaat ning 2015. aastal omistati talle Tallinna noore õpetaja tiitel.

Kristi Kiilu on muusikapedagoogika professor, kes on omandanud koorijuhi eriala Eesti muusikaakadeemias, teadusmagistrikraadi Tallinna ülikoolis ning doktorikraadi Helsingi ülikoolis. Kristi on töötanud õppejõuna Tallinna ülikooli pedagoogilises seminaris ja Rakvere kolledžis ning külalisprofessorina Läti muusikaakadeemias ja Hiinas Zhengzhou koolieelse kasvatuse kolledžis. Eesti muusika- ja teatriakadeemia muusikapedagoogika eriala õppejõuna peab ta oluliseks muusikahariduse tervikliku süsteemi toimimist – alusharidusest kuni gümnaasiumi lõpuni üldhariduse, sh klassivälise muusikategevuse ja kooride tegevuse ning huvihariduse mitmetahulises kombinatsioonis.


Haridusasutustel palume tellimuse esitada tellimiskeskkonnas: tellimine.kirjastusmaurus.ee
NB! Jutulinna 1. klassi õppekomplektide tellimine kogu klassile annab üheks õppeaastaks kaasa ka muusikaõpiku kasutusõiguse.

Toode on saadaval ainult haridusasutustele, eraisikuna pole võimalik kasutusõigust tellida.


Esimese kooliastme muusika digiõpiku prototüübi loomise projekti rahastas EASi innovatsiooniosaku programm 6000 euroga. Prototüübi valmimist toetas Euroopa Liit.