Jutulinna muusikaaed

Jutulinna muusikaaed valmib 2021/2022 õppeaastaks ja kuulub Jutulinna aabitsakomplekti juurde. Kasutusõigus on võimalik tellida ka siis, kui Jutulinna aabitsakomplekte ei kasutata.

muusikaaed-n1-minmuusikaaed-n3-min

 

 

 

 

 

 

Kuvatõmmised prototüübist. 


 See on veebipõhine muusikaõpik ja lisamaterjalide kogumik I kooliastmele, mis toetab õpetajat eesmärkide saavutamisel:

  • õpilastes muusikahuvi tekitamine;

  • õpilaste suhtlus- ja väärtuspädevuste (nt koostöö, suhtlemisoskus, kohusetunne, vastutustunne, empaatia) arendamine;

  • aineoskuste õpetamine;

  • õpilastele jõukohaste ülesannete pakkumine;

  • kultuurilise silmaringi avardamine;

  • Eesti rahvakultuuri ja traditsioonide tutvustamine.


Mida õpetaja Jutulinna muusikaaiast leiab?

  • Igal õppenädalal on oma teema, millest leiab samad tuttavad tegelased, kes on olemas ka teiste õppeainete õpikutes ja töövihikutes. Teemade kaudu pööratakse tähelepanu üksteise austamisele, keskkonnale ja loodushoiule, korrektsele ja kaunile eesti keelele ning kunstidele laiemalt.

  • Õpetaja saab valida, kas soovib järgida õppenädalaid, mis on vastavuses samal ajal õpitavate teadmistega teistes Jutulinna õppematerjalidega ainetes või valida ise talle sobilikud materjali osad, mida tunnis valikuliselt kasutada.

  • Õpikus on olemas kõik osad, mida õpetaja tunni läbiviimisel kasutada võiks tahta: laulmine, liikumine, muusika kuulamine ja sellega seotud ülesanded, muusikalise kirjaoskuse harjutused nii veebis kui ka prinditavatel töölehtedel, laulude juurde sobivad pillipalad õpilastele.


Autorid

Anne Ermast on Tallinna Kivimäe Põhikooli muusikaõpetaja, koorijuht ja instrumendi ringi juhendaja. Ta omandas muusikalise kõrghariduse Tallinna Riiklikus Konservatooriumis, praeguses Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias, kus töötab ka lektorina. Anne peab oluliseks muusikaõpetuse rolli lapse sisemaailma ja minapildi avardajana, millest lähtuvalt saab kujuneda kultuuriliselt teadlik, kriitiliselt mõtlev loov isiksus. Tema arvates on oluline siht muusikahariduses elukestev õpe. 

Anne Ermast on kolme lastelaulude kogumiku autor. Ta on valitud Tallinna Aasta aineõpetajaks 2018. 

Kaja Kaus on Jakob Westholmi Gümnaasiumi muusikaõpetaja. Ta omandas muusikalise hariduse Eesti Muusika-ja Teatriakadeemias muusikapedagoogika erialal ning töötab seal ka rütmika lektorina. Kaja on õppinud vahetusõpilasena mitmes välisriigis. Rootsis õppides keskendus ta Dalcroze-rütmikale ning liikumisele, mis on nüüdseks saanud muusikaõpetuses tema spetsialiteediks. 

Muusikaõpetuses peab ta oluliseks äratada ja säilitada õpilastes huvi muusika vastu, anda neile võimalus avastada muusikamaailma, kasutades selleks kõiki meeli ning väljendada ennast teadlikult, loovalt ning rõõmutundega. Kaja Kaus oli 2010. aastal Heino Kaljuste nimelise stipendiumi laureaat ning 2015. aastal omistati talle Tallinna Noore õpetaja tiitel. 

Kristi Kiilu on muusikapedagoogika professor, kes on omandanud koorijuhi eriala Eesti Muusikaakadeemias, teadusmagistrikraadi Tallinna Ülikoolis ning doktorikraadi Helsingi Ülikoolis. On töötanud õppejõuna Tallinna Ülikooli Pedagoogilises Seminaris ja Rakvere Kolledžis ja külalisprofessorina Läti Muusikaakadeemias ja Zhengzhou Koolieelse kasvatuse Kolledžis (Hiina). Töötades Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia muusikapedagoogika eriala õppejõuna peab ta oluliseks muusikahariduse tervikliku süsteemi toimimist – alusharidusest kuni gümnaasiumi lõpuni üldhariduse, sh klassivälise muusikategevuse ja kooride tegevuse ning huvihariduse mitmetahulises kombinatsioonis.

Haridusasutustel palume tellimuse esitada tellimiskeskkonnas: tellimine.kirjastusmaurus.ee