Keemia gümnaasiumile

Kõik keemiaõpikud on TaskuTargas ka digiõpikuna. 

Allpool saad olemasolevaid pabermaterjale lehitseda.


Keemia alused. Töövihik gümnaasiumile

Martin Saar
Klamberköide, kahevärviline, A4, 88 lk, 2014, juurdetrükk 2022

Töövihik “Keemia alused” käsitleb keemia üldisi aluseid. Töövihik aitab kujundada terviklikku loodusteaduslikku maailmapilti ning saada ettekujutuse põhilistest looduses valitsevatest seaduspärasustest.

 • Vastava teema reeglid ja näited iga peatüki alguses.
 • Kinnistavad kordamisülesanded.
 • Laboratoorsete katsete ja uurimuslike tööde põhjalikud juhised.
 • Õppekava läbivad teemad ja lõiming teiste ainetega.
 • Erineva raskusastmega ülesanded.
 • Õpitegevusi märkivad ikoonid.

Autorist

Martin Saar on tuntud ja tunnustatud noor õpetaja, meedias on teda nimetatud lausa imeõpetajaks, kes suudab oma kirglikkuse, pühendumise ja põhjalikkusega kõige passivsematki õpilast sütitada. Ta töötab Gustav Adolfi gümnaasiumis ja Tallinna reaalkoolis keemiaõpetajana ning on reaalkooli õppealajuhataja.


Anorgaanilised ained. Töövihik gümnaasiumile

Martin Saar
Klamberköide, värviline, A4, 88 lk, 2014, juurdetrükk 2021

Töövihik käsitleb anorgaanilisi aineid, nende omadusi ja rakendusi. Esimeses osas vaadeldakse metalle ja metalliliste elementide ühendeid, teises osas metallidega seotud protsesse praktikas ning kolmandas osas mittemetalle ja mittemetalliliste elementide omadusi.

 • Põhimaterjali kinnistavad ülesanded.
 • Erineva raskusastmega ülesanded.
 • Laboratoorsete ja uurimuslike tööde juhendid.
 • Ülesanded iseseisvaks tööks ja infootsinguks.
 • Lisamaterjal keemiast sügavamalt huvitatud õpilastele.
 • Mitme teema juures on ka raudvara põhimaterjali meelde tuletamiseks.
 • Õpitegevusi märkivad ikoonid.


Orgaanilised ained. Õpik gümnaasiumile

Martin Saar
Pehme köide, värviline, 220 x 240 mm, 104 lk, 2019, juurdetrükk 2020

Õpik „Orgaanilised ained“ järgib kehtivat gümnaasiumi riiklikku õppekava, mille kohaselt õpitakse orgaanilist keemiat gümnaasiumis ühe kursuse mahus. Õpik on kirjutatud eelkõige heaks abimeheks õpilasele iseseisval õppimisel. Eelistatud on konspektiivset esituslaadi ning silmas on peetud, et tekst oleks jõukohane, mõistetav ja selge ka neile, kes piirduvad gümnaasiumi kolme kohustusliku keemiakursusega. Samas on õpikusse lisatud täiendavat materjali, et kompenseerida valikkursuse „Keemiliste protsesside seaduspärasused“ õpiku puudumist.

Õpik käsitleb orgaaniliste ainete põhiklasse ning orgaaniliste ühendite nomenklatuuri, füüsikalisi ning keemilisi omadusi ning leidumist ja rakendusi. Keskendutakse nii ühendite struktuuri ja omaduste vahelistele seostele kui ka orgaaniliste ainete ning nende muundumiste tähtsusele tööstuses ja organismides.

Iga õppetükk sisaldab järgnevaid komponente:

 • ülevaade, miks vastava teema õppimine tarvilik on;
 • olulised mõisted ja seaduspärasused koos selgitustega;
 • illustreeriv lisamaterjal ja täiendavad selgitused;
 • kokkuvõte vastava teema tuuma kohta;
 • väljavõte vastavatest õpitulemustest ainekavas, et seada õppimisel selge fookus.


Orgaanilised ained. Töövihik gümnaasiumile

Martin Saar
Klamberköide, värviline, A4, 72 lk, 2015, juurdetrükk 2022

Töövihik käsitleb orgaaniliste ainete põhiklasse ning orgaaniliste ühendite nomenklatuuri, füüsikalisi ja keemilisi omadusi ning leidumist ja rakendusi. Keskendutakse nii ühendite struktuuri ja omaduste vahelistele seostele kui ka orgaaniliste ainete ning nende muundumiste tähtsusele tööstuses ja organismides.

Töövihikus esitatud orgaaniliste ühendite struktuurvalemid ei ole mõeldud pähe õppimiseks, vaid orgaanilise keemia kirjaoskuse omandamiseks. Võtmetähtsusega on funktsionaalrühmade tundmine ning molekuli ehituses oluliste tunnuste eristamine vähemtähtsatest.

 • Põhimaterjali kinnistavad erineva raskusastmega ülesanded.
 • Laboratoorsete katsete ja uurimuslike tööde põhjalikud juhised.
 • Ülesanded iseseisvaks tööks ja infootsinguks.
 • Õpitegevusi märkivad ikoonid.
 • Paljude teemade juures on ka raudvara põhimaterjali meelde tuletamiseks.
 • Lisamaterjal keemiast sügavamalt huvitatud õpilastele.
 • Seosed looduslike protsesside ja tööstusega.
 • Baas valikkursusele “Elu keemia”.


Keemia lühikursus gümnaasiumile

Neeme Katt
Pehme köide, kahevärviline, A4, 230 lk, 2021, juurdetrükk 2022

Õppevahend on mõeldud eelkõige gümnaasiumi keemiakursuste kordamiseks, kuid sobib kasutamiseks konspektina ja ülesannete koguna ka nende kursuste läbimisel. Õpikus on lühidalt ja süsteemipäraselt esitatud kogu koolikeemia materjal, välja arvatud konkreetsed elemendid ja nende ühendid. Iga suurema teema lõpus on ülesanded. Ülesannete lahendamiseks on tarvis materjali sisuliselt mõista ning osata teadmisi kasutada ja lõimida.

Õpik haarab gümnaasiumi kohustuslikke kursusi „Keemia alused“, „Anorgaanilised ained“ ja „Orgaanilised ained“ ning valikkursusi „Keemia alused II“ ja „Orgaanilised ained II“, samuti olulisemaid teemasid põhikooli keemiast.

Valikkursuste teemad on tähistatud sinaka taustaga.

Arvutuslike ülesannete puhul on sulgudes antud arvuline vastus.

2024 lisanduvad digiõpikusse gümnaasiumi kohustuslike kursuste ülesannete vastused, mille abil saab mugavalt enda teadmisi kontrollida ning valmistuda nii kontrolltöödeks kui ka sisseastumiseksamiteks kõrgkooli.


Новый! Краткий курс химии для гимназии

Неэме Катт

Этот учебник задуман прежде всего для повторения курсов химии в гимназии, но может быть использован в качестве конспекта или сборника заданий во время их изучения. В учебнике кратко и систематизировано представлен весь материал школьной химии, за исключением тем об отдельных элементах и их соединениях. В конце каждой большой темы есть задания. Чтобы выполнить эти задания, нужно хорошо разобрать материал темы, понять его и уметь применять и комбинировать полученные знания.

Материал учебника покрывает обязательные курсы по химии «Основы химии», «Неорганические вещества» и «Органические вещества», а также курсы по выбору «Основы химии II» и «Органические вещества II» и важнейшие темы материала по химии для основной школы.


Новый! Органические вещества. Учебник для гимназии

Мартин Саар
Pehme köide, värviline, 220 x 240 mm, 104 lk, 2019, juurdetrükk 2020


Haridusasutustel palume tellimuse esitada tellimiskeskkonnas: tellimine.kirjastusmaurus.ee
Keemia materjalid leiate kategooriast Keemia.

Eraisik saab tellida kodulehelt: kirjastusmaurus.ee/oppeaine/keemia/gumnaasium-keemia/

Põhikooli keemia materjale saad vaadata siin: kirjastusmaurus.ee/keemia