Keemia gümnaasiumile

Kõik keemiaõpikud on TaskuTargas ka digiõpikuna.

Allpool saad olemasolevaid pabermaterjale lehitseda.


Keemia alused. Õpik gümnaasiumile

Lembi Tamm
Pehme köide, värviline, 185 x 240 mm, 152 lk, 2014, juurdetrükk 2017

Õpiku eesmärk on tutvustada keemia põhilisi seaduspärasusi ning aidata neid tehnoloogias ja igapäevaelus rakendada. Lahustes toimuvaid protsesse kirjeldav osa süvendab teadmisi anorgaanilistest ainetest ning annab tänapäevasema ettekujutuse hapetest ja alustest.

Õpik algab sissejuhatava osaga keemia kujunemisest teaduseks, uurimismeetoditest ja ülevaatega valdkondadest, millega keemia seotud on. Materjal jaguneb vastavalt ainekavale kolmeks osaks: ainete ehitus, keemilised reaktsioonid ja keemilised reaktsioonid lahustes.

 • Selgitab keemia õppimise põhjuseid.
 • Seostab keemiat igapäevaelu ja teiste teadusvaldkondadega.
 • Tänapäevane ettekujutus hapetest ja alustest, kaasaegsed näited.
 • Lisalugemine, katsed, ülesanded.
 • Põhimõistete ja terminite seletused. 
 • Keemiliste elementide perioodilisuse tabel ja metallide elektrokeemilise aktiivsuse rida.

Autorist

Lembi Tamm on viimaste aastakümnete üks olulisemaid koolikeemia arendajaid Eestis, kes on kirjutanud ligi 30 keemia õpikut ja töövihikut. Ta on Tartu ülikooli emeriitdotsent ning tegelenud nii riigieksamite kui ka TÜ sisseastumiseksamite koostamisega. Mauruses on ilmunud tema keemia gümnaasiumiõpikud “Keemia alused” ja “Anorgaaniline keemia”.


Keemia alused. Töövihik gümnaasiumile

Martin Saar
Klamberköide, kahevärviline, A4, 88 lk, 2014, juurdetrükk 2022

Töövihik “Keemia alused” moodustab Lembi Tamme õpikuga komplekti ja käsitleb keemia üldisi aluseid. Töövihik aitab kujundada terviklikku loodusteaduslikku maailmapilti ning saada ettekujutuse põhilistest looduses valitsevatest seaduspärasustest.

 • Vastava teema reeglid ja näited iga peatüki alguses.
 • Kinnistavad kordamisülesanded.
 • Laboratoorsete katsete ja uurimuslike tööde põhjalikud juhised.
 • Õppekava läbivad teemad ja lõiming teiste ainetega.
 • Erineva raskusastmega ülesanded.
 • Õpitegevusi märkivad ikoonid.

Autorist

Martin Saar on tuntud ja tunnustatud noor õpetaja, meedias on teda nimetatud lausa imeõpetajaks, kes suudab oma kirglikkuse, pühendumise ja põhjalikkusega kõige passivsematki õpilast sütitada. Ta töötab Gustav Adolfi gümnaasiumis ja Tallinna reaalkoolis keemiaõpetajana ning on reaalkooli õppealajuhataja.


Anorgaanilised ained. Õpik gümnaasiumile

Lembi Tamm
Pehme köide, värviline, 185 x 240 mm, 176 lk, 2014, juurdetrükk 2015

Õpiku esimene osa käsitleb metallide ja nende ühendite üldisi omadusi, toetudes metalliliste elementide aatomiehitusele ning metallide asukohale pingereas. Ühtlasi tutvustab peatükk metallide rakendusvõimalusi praktikas. Õpiku teine osa annab ülevaate mittemetallide ja nende ühendite tähtsamatest omadustest, lähtudes elementide asukohast perioodilisustabelis.

Ainekava võimaldab käsitleda vabal valikul mõne mittemetalli ja tema ühendite omadusi ning seostada seda looduses või tööstuses kulgevate protsessidega. Nii on ka selle õpiku abil võimalik valida sellist käsitlust erinevate mittemetallide puhul.

 • Metallide, mittemetallide ning nende ühendite põhiomadused.
 • Seosed igapäevaelu ja tehnoloogiaga. 
 • Ohtralt näiteid ja huvitavaid seoseid.
 • Välditud on faktide ülekuhjamist.
 • Ülesanded, lisalugemine, katsed.
 • Keemiliste elementide perioodilisuse tabel, metallide elektrokeemilise aktiivsuse rida, hüdroksiidide ja soolade lahustuvus vees.


Anorgaanilised ained. Töövihik gümnaasiumile

Martin Saar
Klamberköide, värviline, A4, 88 lk, 2014, juurdetrükk 2021

Töövihik käsitleb anorgaanilisi aineid, nende omadusi ja rakendusi. Esimeses osas vaadeldakse metalle ja metalliliste elementide ühendeid, teises osas metallidega seotud protsesse praktikas ning kolmandas osas mittemetalle ja mittemetalliliste elementide omadusi.

 • Põhimaterjali kinnistavad ülesanded.
 • Erineva raskusastmega ülesanded.
 • Laboratoorsete ja uurimuslike tööde juhendid.
 • Ülesanded iseseisvaks tööks ja infootsinguks.
 • Lisamaterjal keemiast sügavamalt huvitatud õpilastele.
 • Mitme teema juures on ka raudvara põhimaterjali meelde tuletamiseks.
 • Õpitegevusi märkivad ikoonid.


Orgaanilised ained. Õpik gümnaasiumile

Martin Saar
Pehme köide, värviline, 220 x 240 mm, 104 lk, 2019, juurdetrükk 2020

Õpik „Orgaanilised ained“ järgib kehtivat gümnaasiumi riiklikku õppekava, mille kohaselt õpitakse orgaanilist keemiat gümnaasiumis ühe kursuse mahus. Õpik on kirjutatud eelkõige heaks abimeheks õpilasele iseseisval õppimisel. Eelistatud on konspektiivset esituslaadi ning silmas on peetud, et tekst oleks jõukohane, mõistetav ja selge ka neile, kes piirduvad gümnaasiumi kolme kohustusliku keemiakursusega. Samas on õpikusse lisatud täiendavat materjali, et kompenseerida valikkursuse „Keemiliste protsesside seaduspärasused“ õpiku puudumist.

Õpik käsitleb orgaaniliste ainete põhiklasse ning orgaaniliste ühendite nomenklatuuri, füüsikalisi ning keemilisi omadusi ning leidumist ja rakendusi. Keskendutakse nii ühendite struktuuri ja omaduste vahelistele seostele kui ka orgaaniliste ainete ning nende muundumiste tähtsusele tööstuses ja organismides.

Iga õppetükk sisaldab järgnevaid komponente:

 • ülevaade, miks vastava teema õppimine tarvilik on;
 • olulised mõisted ja seaduspärasused koos selgitustega;
 • illustreeriv lisamaterjal ja täiendavad selgitused;
 • kokkuvõte vastava teema tuuma kohta;
 • väljavõte vastavatest õpitulemustest ainekavas, et seada õppimisel selge fookus.


Orgaanilised ained. Töövihik gümnaasiumile

Martin Saar
Klamberköide, värviline, A4, 72 lk, 2015, juurdetrükk 2022

Töövihik käsitleb orgaaniliste ainete põhiklasse ning orgaaniliste ühendite nomenklatuuri, füüsikalisi ja keemilisi omadusi ning leidumist ja rakendusi. Keskendutakse nii ühendite struktuuri ja omaduste vahelistele seostele kui ka orgaaniliste ainete ning nende muundumiste tähtsusele tööstuses ja organismides.

Töövihikus esitatud orgaaniliste ühendite struktuurvalemid ei ole mõeldud pähe õppimiseks, vaid orgaanilise keemia kirjaoskuse omandamiseks. Võtmetähtsusega on funktsionaalrühmade tundmine ning molekuli ehituses oluliste tunnuste eristamine vähemtähtsatest.

 • Põhimaterjali kinnistavad erineva raskusastmega ülesanded.
 • Laboratoorsete katsete ja uurimuslike tööde põhjalikud juhised.
 • Ülesanded iseseisvaks tööks ja infootsinguks.
 • Õpitegevusi märkivad ikoonid.
 • Paljude teemade juures on ka raudvara põhimaterjali meelde tuletamiseks.
 • Lisamaterjal keemiast sügavamalt huvitatud õpilastele.
 • Seosed looduslike protsesside ja tööstusega.
 • Baas valikkursusele “Elu keemia”.


Keemia lühikursus gümnaasiumile

Neeme Katt
Pehme köide, kahevärviline, A4, 230 lk, 2021, juurdetrükk 2022

Õpik sisaldab gümnaasiumi kohustuslikke kursuseid „Keemia alused“, „Anorgaanilised ained“ ja „Orgaanilised ained“ ning valikkursuseid „Keemia alused II“ ja „Orgaanilised ained II“, samuti olulisemaid teemasid põhikooli keemiast. Õpik on mõeldud eelkõige gümnaasiumi keemiakursuste kordamiseks, kuid sobib kasutamiseks konspektina ja ülesannete koguna ka nende kursuste läbimisel. 

 • Sisaldab nii kolme kohustuslikku kui ka kahte valikkursust.
 • Kogu koolikeemia materjal on esitatud konspektiivselt ja süsteemselt, millele järgnevad ülesanded.
 • Enamik ülesandeid nõuab materjali sisulist mõistmist ja oskust teadmisi kasutada.
 • Õppevahendi lõpus on arvutusülesannete lahendamise õpetus ja hulk arvutusülesandeid koos vastustega.


Новый! Краткий курс химии для гимназии

Неэме Катт

Этот учебник задуман прежде всего для повторения курсов химии в гимназии, но может быть использован в качестве конспекта или сборника заданий во время их изучения. В учебнике кратко и систематизировано представлен весь материал школьной химии, за исключением тем об отдельных элементах и их соединениях. В конце каждой большой темы есть задания. Чтобы выполнить эти задания, нужно хорошо разобрать материал темы, понять его и уметь применять и комбинировать полученные знания.

Материал учебника покрывает обязательные курсы по химии «Основы химии», «Неорганические вещества» и «Органические вещества», а также курсы по выбору «Основы химии II» и «Органические вещества II» и важнейшие темы материала по химии для основной школы.


Новый! Органические вещества. Учебник для гимназии

Мартин Саар
Pehme köide, värviline, 220 x 240 mm, 104 lk, 2019, juurdetrükk 2020


Haridusasutustel palume tellimuse esitada tellimiskeskkonnas: tellimine.kirjastusmaurus.ee
Keemia materjalid leiate kategooriast Keemia.

Eraisik saab tellida kodulehelt: kirjastusmaurus.ee/oppeaine/keemia/gumnaasium-keemia/

Põhikooli keemia materjale saad vaadata siin: kirjastusmaurus.ee/keemia