Keemia gümnaasiumile

Allpool saad olemasolevaid pabermaterjale lehitseda.


Keemia alused õpik

Õpiku eesmärk on tutvustada keemia põhilisi seaduspärasusi ning aidata neid tehnoloogias ja igapäevaelus rakendada. Lahustes toimuvaid protsesse kirjeldav osa süvendab teadmisi anorgaanilistest ainetest ning annab tänapäevasema ettekujutuse hapetest ja alustest.

Õpik algab sissejuhatava osaga keemia kujunemisest teaduseks, uurimismeetoditest ja ülevaatega valdkondadest, millega keemia seotud on. Materjal jaguneb vastavalt ainekavale kolmeks osaks: ainete ehitus, keemilised reaktsioonid ja keemilised reaktsioonid lahustes.

 • Selgitab keemia õppimise põhjuseid.
 • Seostab keemiat igapäevaelu ja teiste teadusvaldkondadega.
 • Tänapäevane ettekujutus hapetest ja alustest, kaasaegsed näited.
 • Lisalugemine, katsed, ülesanded.
 • Põhimõistete ja terminite seletused. 
 • Keemiliste elementide perioodilisuse tabel ja metallide elektrokeemilise aktiivsuse rida.

Autorist

Lembi Tamm on viimaste aastakümnete üks olulisemaid koolikeemia arendajaid Eestis, kes on kirjutanud ligi 30 keemia õpikut ja töövihikut. Ta on Tartu ülikooli emeriitdotsent ning tegelenud nii riigieksamite kui ka TÜ sisseastumiseksamite koostamisega. Mauruses on ilmunud tema keemia gümnaasiumiõpikud “Keemia alused” ja “Anorgaaniline keemia”.

Keemia alused töövihik

Töövihik “Keemia alused” moodustab Lembi Tamme õpikuga komplekti ja käsitleb keemia üldisi aluseid. Töövihik aitab kujundada terviklikku loodusteaduslikku maailmapilti ning saada ettekujutuse põhilistest looduses valitsevatest seaduspärasustest.

 • Vastava teema reeglid ja näited iga peatüki alguses.
 • Kinnistavad kordamisülesanded.
 • Laboratoorsete katsete ja uurimuslike tööde põhjalikud juhised.
 • Õppekava läbivad teemad ja lõiming teiste ainetega.
 • Erineva raskusastmega ülesanded.
 • Õpitegevusi märkivad ikoonid.

Autorist

Martin Saar on tuntud ja tunnustatud noor õpetaja, meedias on teda nimetatud lausa imeõpetajaks, kes suudab oma kirglikkuse, pühendumise ja põhjalikkusega kõige passivsematki õpilast sütitada. Ta töötab Gustav Adolfi gümnaasiumis ja Tallinna reaalkoolis keemiaõpetajana ning on reaalkooli õppealajuhataja.


Anorgaanilised ained õpik

Autor Lembi Tamm

Õpiku esimene osa käsitleb metallide ja nende ühendite üldisi omadusi, toetudes metalliliste elementide aatomiehitusele ning metallide asukohale pingereas. Ühtlasi tutvustab peatükk metallide rakendusvõimalusi praktikas. Õpiku teine osa annab ülevaate mittemetallide ja nende ühendite tähtsamatest omadustest, lähtudes elementide asukohast perioodilisustabelis.

Ainekava võimaldab käsitleda vabal valikul mõne mittemetalli ja tema ühendite omadusi ning seostada seda looduses või tööstuses kulgevate protsessidega. Nii on ka selle õpiku abil võimalik valida sellist käsitlust erinevate mittemetallide puhul.

 • Metallide, mittemetallide ning nende ühendite põhiomadused.
 • Seosed igapäevaelu ja tehnoloogiaga. 
 • Ohtralt näiteid ja huvitavaid seoseid.
 • Välditud on faktide ülekuhjamist.
 • Ülesanded, lisalugemine, katsed.
 • Keemiliste elementide perioodilisuse tabel, metallide elektrokeemilise aktiivsuse rida, hüdroksiidide ja soolade lahustuvus vees.

Anorgaanilised ained töövihik

Autor Martin Saar

Töövihik käsitleb anorgaanilisi aineid, nende omadusi ja rakendusi. Esimeses osas vaadeldakse metalle ja metalliliste elementide ühendeid, teises osas metallidega seotud protsesse praktikas ning kolmandas osas mittemetalle ja mittemetalliliste elementide omadusi.

 • Põhimaterjali kinnistavad ülesanded.
 • Erineva raskusastmega ülesanded.
 • Laboratoorsete ja uurimuslike tööde juhendid.
 • Ülesanded iseseisvaks tööks ja infootsinguks.
 • Lisamaterjal keemiast sügavamalt huvitatud õpilastele.
 • Mitme teema juures on ka raudvara põhimaterjali meelde tuletamiseks.
 • Õpitegevusi märkivad ikoonid.

Orgaanilised ained õpik

Autor Martin Saar

Õpik „Orgaanilised ained“ järgib kehtivat gümnaasiumi riiklikku õppekava, mille kohaselt õpitakse orgaanilist keemiat gümnaasiumis ühe kursuse mahus. Õpik on kirjutatud eelkõige heaks abimeheks õpilasele iseseisval õppimisel. Eelistatud on konspektiivset esituslaadi ning silmas on peetud, et tekst oleks jõukohane, mõistetav ja selge ka neile, kes piirduvad gümnaasiumi kolme kohustusliku keemiakursusega. Samas on õpikusse lisatud täiendavat materjali, et kompenseerida valikkursuse „Keemiliste protsesside seaduspärasused“ õpiku puudumist.

Õpik käsitleb orgaaniliste ainete põhiklasse ning orgaaniliste ühendite nomenklatuuri, füüsikalisi ning keemilisi omadusi ning leidumist ja rakendusi. Keskendutakse nii ühendite struktuuri ja omaduste vahelistele seostele kui ka orgaaniliste ainete ning nende muundumiste tähtsusele tööstuses ja organismides.

Iga õppetükk sisaldab järgnevaid komponente:

 • ülevaade, miks vastava teema õppimine tarvilik on;
 • olulised mõisted ja seaduspärasused koos selgitustega;
 • illustreeriv lisamaterjal ja täiendavad selgitused;
 • kokkuvõte vastava teema tuuma kohta;
 • väljavõte vastavatest õpitulemustest ainekavas, et seada õppimisel selge fookus.

Orgaanilised ained töövihik

Autor Martin Saar

Töövihik käsitleb orgaaniliste ainete põhiklasse ning orgaaniliste ühendite nomenklatuuri, füüsikalisi ja keemilisi omadusi ning leidumist ja rakendusi. Keskendutakse nii ühendite struktuuri ja omaduste vahelistele seostele kui ka orgaaniliste ainete ning nende muundumiste tähtsusele tööstuses ja organismides.

Töövihikus esitatud orgaaniliste ühendite struktuurvalemid ei ole mõeldud pähe õppimiseks, vaid orgaanilise keemia kirjaoskuse omandamiseks. Võtmetähtsusega on funktsionaalrühmade tundmine ning molekuli ehituses oluliste tunnuste eristamine vähemtähtsatest.

 • Põhimaterjali kinnistavad ülesanded.
 • Erineva raskusastmega ülesanded.
 • Laboratoorsete ja uurimuslike tööde juhendid.
 • Ülesanded iseseisvaks tööks ja infootsinguks.
 • Lisamaterjal keemiast sügavamalt huvitatud õpilastele.
 • Mitme teema juures on ka raudvara põhimaterjali meelde tuletamiseks.
 • Õpitegevusi märkivad ikoonid. 
 • Baas valikkursusele “Elu keemia”.
 • Seosed looduslike protsesside ja tööstusega.

UUS! Keemia lühikursus gümnaasiumile

Pehme köide, kahevärviline, A4, 166 lk, ilmub 2021

Autor Neeme Katt

 • Sisaldab ka “vana õppekava” teemasid ja ülesandeid, st nii kolme kohustuslikku kursust kui ka valikkursuseid 
 • Konspektiivselt ja süsteemselt on esitatud kogu koolikeemia materjal, millele järgnevad ülesanded
 • Enamik ülesandeid nõuab materjalist sisulist arusaamist ja oskust teadmisi kasutada
 • Õppevahendi lõpus on arvutusülesannete lahendamise õpetus ja hulk arvutusülesandeid koos vastustega

Haridusasutustel palume tellimuse esitada tellimiskeskkonnas: tellimine.kirjastusmaurus.ee
Eraisik saab tellida kodulehelt: kirjastusmaurus.ee/oppeaine/keemia/gumnaasium-keemia/

Põhikooli keemia materjale saad vaadata siin: kirjastusmaurus.ee/keemia