Keemia põhikoolile

Allpool saad olemasolevaid pabermaterjale lehitseda. Kõik keemiaõpikud on TaskuTargas ka digiõpikuna. Lisaks teemapõhised õpiampsud nii eesti kui vene keeles, mida saab õpilane individuaalseks kasutamiseks soetada.


Keemia õpik 8. klassile

Martin Saar, Neeme Katt
Pehme köide, värviline, 220 x 240 mm, 144 lk, 2015, uuendatud kordustrükk 2018, juurdetrükk 2022

Õpik on koostatud nii, et see aitab õpilasel mõista keemiliste nähtuste olemust ning avab arusaadavalt ja selgelt looduslike protsesside keemilist tagapõhja. Ühtlasi aitab õpik mõista keemia rolli ühiskonna ajaloolises arengus, tehnoloogias ja igapäevaelus. 

Õpikul on selge struktuur, igas peatükis on välja toodud teema vajalikkus ja põhjus, miks seda õpitakse, mõisted, illustreeriv lisamaterjal, kokkuvõte ja õpitulemused.

Mauruse keemia komplekt on koolides kasutusel 2015. aastast ning on pälvinud õpetajatelt ja õpilastelt palju kiidusõnu.

 • Jõukohane, mõistetav ja selge tekst, lihtne struktuur.
 • Konspektiivses laadis materjal üleliigse infota.
 • Selgitab iga teema puhul, miks on oluline seda õppida.
 • Lõiming erinevate ainetega: matemaatika, bioloogia, geograafia, tööõpetus, muusika jt.
 • Keerulisemad teemad on esitatud etapiviisiliselt ja koos näidetega.
 • Õpilast kõnetav ja eakohane.
 • Palju Eesti-põhiseid ja praktilisi näiteid.

TaskuTargas:

 • Digiõpik.
 • Iga peatüki juures lisaülesanne.

Keemia töövihik 8. klassile

Martin Saar, Neeme Katt
Klamberköide, kahevärviline, A4, 104 lk, 2012, uuendatud kordustrükk 2014, juurdetrükk 2020

Töövihik on üles ehitatud selliselt, et iga alateema sisaldab eri tüüpi ja erineva eesmärgiga ülesandeid. Töövihikus käsitletakse aineid ja nendega toimuvaid muundumisi nii makro-, mikro- kui ka sümboltasandil. Ülesannetes on eelistatud argielulisi aineid ja nende muundumisi – seeläbi areneb kindlasti õpilaste silmaring.

 • Küsimused näitekatsete kohta.
 • IKT kasutamisele suunavad ülesanded.
 • Ülesanded, mis harjutavad põhikooli keemia lõpueksami ülesannete laadiga.
 • Ülesannetes on eelistatud argielulisi aineid ja nende muundumisi.


Keemia õpik 9. klassile

Martin Saar, Neeme Katt
Pehme köide, värviline, 220 x 240 mm, 168 lk, 2016, uuendatud kordustrükk 2018, juurdetrükk 2022

Õpiku eesmärk on anda õpilasele terviklik arusaam looduses ja tehiskeskkonnas kulgevatest ning inimtegevuses kasutatavatest keemilistest protsessidest. Õpik aitab lahendada igapäevaseid probleeme ja teha looduslikus ja sotsiaalses keskkonnas asjatundlikke otsuseid.

Iga õppetükk sisaldab selgitust, miks vastava teema õppimine on vajalik; küsimustega pealkirjastatud alapunkte; kokkuvõtet vastava teema kohta ning väljavõtet ainekavast teemale vastavatest õpitulemustest.

 • Jõukohane, mõistetav ja selge tekst.
 • Konspektiivses laadis materjal üleliigse infota.
 • Jätkab 8. klassi õpiku traditsioone.
 • Selgitab iga teema puhul, miks on oluline seda õppida.
 • Eesti koolides populaarne. 

TaskuTargas:

 • Digiõpik.
 • Iga peatüki juures lisaülesanne.

Keemia töövihik 9. klassile

Martin Saar, Neeme Katt
Klamberköide, kahevärviline, A4, 128 lk, 2012, uuendatud kordustrükk 2022

Õppevahend jätkab 8. klassi töövihikust juba tuttavaks saanud stiili. Esimeses peatükis korratakse ühes uue materjali omandamisega ka 8. klassi õppematerjali. Kuna 9. klassi keemiakursuse põhirõhk on argielu ja – loodusega seotud teemadel, siis sisaldab ka töövihik rohkem vastavaid ülesandeid. Süsinikuühendite teema juures on toodud mitmeid artikleid, mis suunavad õpilasi koguma ja analüüsima teavet igapäevastest publitsistlikest tekstidest ja tarbetekstidest. Paljud ülesanded arendavad üldpädevusi, arendavad funktsionaalse lugemise oskust ja erineval kujul esitatud info kasutamise oskust.

 • Küsimused näitekatsete kohta.
 • IKT kasutamisele suunavad ülesanded.
 • Ülesanded, mis harjutavad põhikooli keemia lõpueksami ülesannete laadiga.
 • Ülesannetes on eelistatud argielulisi aineid ja nende muundumisi.


Keemia lühikursus põhikoolile

Neeme Katt
Klamberköide, kahevärviline, A4, 84 lk, 2016, juurdetrükk 2018, 2021

Kogumikus on konspektiivselt esitatud põhikoolis läbi töötatud materjal. Iga teema lõpus on vastavad ülesanded samal leheküljel lahendamiseks. Kuna põhikooli keemiaeksami ülesanded lõimivad tavaliselt mitut teemat, on ka siin enamiku ülesannete lahendamisel vaja meenutada mitme teema materjali.

Teemad: sissejuhatus keemiasse; aatomi ehitus ja perioodilisussüsteem; anorgaaniliste ainete põhiklassid; lahused; redoksprotsessid; metallid; mittemetallid; orgaanilised ained; moolarvutused; varia.

 • Kordamiseks enne põhikooli lõpueksamit.
 • Varemõpitu meeldetuletuseks gümnaasiumi alguses.

ХИМИЯ. Учебник для 8 класса

Неэме Kaтт, Maртин Саар

Учебник составлен так, чтобы он помогал ученикам понять сущность химических явлений и сделал понятной и ясной химическую основу природных процессов. Вместе с тем учебник помогает понять роль химии в историческом развитии общества, в технологии и повседневной жизни.

У учебника понятная структура, в каждой главе приведены необходимость и обоснованность темы, почему ее изучают, понятия, иллюстративный материал, краткое изложение и результаты обучения.

Комплект химии Мауруз используется в школах с 2015 года и заслужил множество похвал от учителей и учеников.

 • Нацелен и соответствует возрасту учеников 8 класса.
 • Четко структурирован и легко понятен.
 • Внимание обращено на интегрирование.
 • Более сложные темы представлены поэтапно и с примерами.

ХИМИЯ. Pабочая тетрадь для 8 класса

Неэме Kaтт, Maртин Саар

Рабочая тетрадь построена таким образом, что каждая подтема содержит задачи различного типа и с разными целями. Новинкой в рабочей тетради приведены развивающие общую осведомленность задачи, которые тренируют по манере задач выпускного экзамена основной школы по химии. В рабочей тетради рассматриваются вещества и происходящие с ними изменения на уровнях макро, микро и символов. В заданиях отдается предпочтение веществам повседневной жизни и их изменениям – через что, безусловно, развивается кругозор учеников.

 • Упражнения для закрепления и повторения материала учебника.
 • Руководства по тестированию учеников.
 • Вопросы о показательных опытах.
 • Задачи, нацеленные на использование информационно-коммуникационных технологий.


ХИМИЯ. Учебник для 9 класса

Неэме Kaтт, Maртин Саар

Цель учебника – дать ученику полное представление о химических процессах, которые протекают в природе и в искусственной среде и используются в человеческой деятельности. Учебник помогает решать повседневные проблемы и принимать обоснованные решения в природной и социальной среде. Каждый урок содержит объяснение, почему изучение соответствующей темы необходимо; подпункты, озаглавленные вопросами; краткое изложение соответствующей темы и выдержки из результатов обучения, соответствующих теме учебного плана.

 • Доступный, доходчивый и понятный текст.
 • Золотой фонд материала в сжатом способе представления без излишних дополнений.
 • Продолжает традиции учебника 8 класса.
 • Объясняет по каждой теме, почему важно ее изучать.

ХИМИЯ. Pабочая тетрадь для 9 класса

Неэме Kaтт, Maртин Саар

Учебный материал продолжает стиль, уже знакомый по рабочей тетради 8 класса. В первой главе, наряду с получением нового материала, также повторяется учебный материал 8 класса. Поскольку основной упор курса химии 9-го класса сделан на темы, связанные с повседневной жизнью и природой, то рабочая тетрадь также содержит больше соответствующих задач. На тему углеродных соединений приведено несколько статей, которые направляют учеников на сбор и анализ информации из повседневных публицистических текстов и потребительских текстов. Многие задачи развивают общие навыки, способность функционального чтения и способность использовать информацию, представленную в различных формах.

 • Упражнения для закрепления и повторения материала учебника.
 • Руководства по тестированию учеников.
 • Вопросы о показательных опытах.
 • Задачи, нацеленные на использование информационно-коммуникационных технологий.
 • Вопросы к повторению химических занятий основной школы.


Autoritest

Martin Saar on tuntud ja tunnustatud noor õpetaja, meedias on teda nimetatud lausa imeõpetajaks, kes suudab oma kirglikkuse, pühendumise ja põhjalikkusega kõige passiivsematki õpilast sütitada. Ta töötab Gustav Adolfi gümnaasiumis ja Tallinna reaalkoolis keemiaõpetajana ning on reaalkooli õppealajuhataja.

Neeme Katt on legendaarne ja kõrgelt hinnatud keemia- ja informaatikaõpetaja Jõgevalt, kellel on õpetamiskogemust juba üle 30 aasta. Talle kuulub Aasta õpetaja 2013 tiitel ning tema õpilased meenutavad teda ka aastaid hiljem austuse ja sooja sõnaga. Ta on 8. ja 9. klassi keemia komplektide ning tööraamatu “Keemia lühikursus põhikoolile” autor.


Haridusasutustel palume tellimuse esitada tellimiskeskkonnas: tellimine.kirjastusmaurus.ee
Keemia materjalid leiate kategooriast Keemia.

Eraisik saab tellida kodulehelt: kirjastusmaurus.ee/oppeaine/keemia/pohikool/

Gümnaasiumi keemia materjale saad vaadata siit: kirjastusmaurus.ee/keemia-10-12/