Lotte õppekomplekt 1. klassile

Lotte õppekomplekti materjalide kaanepildid.

Mänguline ja fantaasiarikas Lotte maailm on õppekomplektina seotud tervikuks lapsele tuttavate tegelaste ja paikade kaudu. Materjal pakub palju loomingulisi ülesandeid ja loovat lähenemist ning sobib eriti hästi pisut nõudlikumatele õppuritele. Lotte materjalid väärtustavad traditsioone ja eesti kultuuri, pannes aluse ajalootunnetusele, luues samas eelarvamustevaba ja avatud keskkonna. Leiutajateküla tegelased julgustavad last küsima ja vastuseid otsima, enda lahendusi välja pakkuma ja neid põhjendama.

Tore on ka mängides õppida! Lotte matemaatika tööraamatu I osas on viit õppetundi läbiv loovtöö ja paljude peatükkide juures mängusoovitus (juhised tööraamatu lõpus). II osa lõpus on ülesandeid nuputamiseks ja praktiliseks tegutsemiseks. Loodusõpetuse tööraamatu lõpus on 18 mängu ja kuue koostöö juhised.

Lotte õppekomplekti kuuluvad aabits, aabitsa töövihik, lugemik, lugemiku töövihik, kirjatehnika vihik, loodusõpetuse tööraamat, matemaatika tööraamatu I ja II osa. TaskuTargas leidub Lotte õppekomplektile rohkelt lisaülesandeid ning muud lisamaterjali nii õpilasele kui ka õpetajale. Suur osa tööraamatute ülesannetest on TaskuTargas interaktiivsed. Kui kogu klassile on ostetud pabermaterjalide komplektid, on Lotte digimaterjalid koos õpetajaraamatuga TaskuTargas tasuta.

Allpool saad paberõppematerjale lehitseda ning nende kohta rohkem lugeda.


Aabits

Janno Põldma, Heiki Ernits, Heli Prii
Pehme köide, värviline, A4, 168 lk, 2015, uuendatud kordustrükk 2019

Aabits pakub algusest peale lugemisrõõmu ja põnevust kõigile: nii neile, kel lugemine kooli minnes juba selge, aga ka neile, kes esimesse klassi astudes veel kõiki tähti ei tunnegi. Paralleelselt leidub nii lihtsamaid kui ka keerukamaid tekste; kasutatud on nii suur- kui ka väiketähti. Peaaegu iga lehekülg pakub lisavõimalusi nutikatele ja loovatele lastele.

 • Erineva raskusastmega tekstid.
 • Suur- ja väiketähed.
 • Meeleolukad ja lastepärased illustratsioonid.

Aabitsa töövihik

Janno Põldma, Heiki Ernits, Heli Prii
Klamberköide, kahevärviline, A4, 104 lk, 2015, uuendatud kordustrükk 2019

Töövihiku harjutused lähtuvad 1. klassi lapse eakohasest loomulikust huvist mängu ja õppimise vastu. Õpitahet toetab soov samastuda tuttavate tegelastega. Näiteks on töövihiku tegelastel erinev lugemisoskus: Albert oskab lugeda, Lottel on tähed selged ja Brunol lähevad mõned tähed veel sassi. See aitab lastel mõista, et kõik need variandid on aktsepteeritavad, enamik lapsi saab end samastada Lotte või Albertiga või määratleda end kuskil nende kahe vahel.

 • Mängulised eri raskusastmega ülesanded.
 • Tuttavad tegelased.

Lugemik

Janno Põldma, Heiki Ernits, Loone Ots, Heli Prii
Pehme köide, värviline, A4, 144 lk, 2015, uuendatud kordustrükk 2018

Teise poolaasta eesti keele lugemikus on kasutatud eripalgelisi tekste eri aegadest: rahvaluulest ja ennemuistsetest juttudest naljakate Leiutajateküla lugude ja tänapäeva lastekirjanduse nüüdisklassikuteni (Andrus Kivirähk, Leelo Tungal, Ilmar Tomusk, Piret Raud jt). Ilukirjanduse kõrval leidub ka tarbetekste. Ilmekust ja rollimängu arendavad lisaks lühinäidendeile ka dialoogil põhinevad lugemispalad. Väga suures osas on lugemispalad seotud loodusega. Oluline teema on eesti kultuurilugu, rõhutatud on rahvaluulet: nii rahvalaule ja -jutte kui ka lühivorme.

 • Tekstid rahvaluulest kuni tänapäeva lastekirjanduseni.
 • Tarbetekstid.
 • Lühinäidendid, dialoogid.

 

Lugemiku töövihik

Heli Prii, Heiki Ernits, Janno Põldma, Eve Krais, Loone Ots
Klamberköide, kahevärviline, A4, 120 lk, 2015, uuendatud kordustrükk 2020

Lugemiku töövihik toetab kõigi keeleliste osaoskuste arengut. Lugemispaladega rööpselt arendatakse lapse sõnavara, sõnade tähenduste ja omaduste tundmist, sarnas- ja vastandsõnade omandamist ning asjade ja nähtuste seoseid. Muu hulgas omandatakse lühikese ja pika hääliku, mitmuse tunnuse, ainsuse ning mitmuse pöördetunnuste, koha- ja isikunimede esisuurtähtede õigekirja jm. Laps õpib täitma tabeleid ja koostama mõistekaarte, kirjutama kirja ja kutset.

 • Sõnavara arendamine. 
 • Grammatikaülesanded.
 • Tabelite ja mõistekaartide koostamine.
 • Kirja ja kutse kirjutamine.

TaskuTargas aabitsal ja lugemikul:

 • Digiaabits ja digilugemik.
 • Iga peatüki juures leidub soovitusi tunnitegevusteks või lisaküsimusi ja -teemasid arutlemiseks.
 • Interaktiivne ladumisaabits tähtede õppimiseks ja häälikuliseks analüüsiks.
 • Enamiku peatükkide juures interaktiivsed automaatkontrolliga lisaharjutused.
 • Abimaterjal lugemisraskustega õpilastele koos eripedagoogi soovitustega.
 • Anu Lambi loetud aabitsa ja lugemiku kuulamistekstid.
 • Õpetajale aabitsategelaste pildid printimiseks.
 • Iga peatüki juures saab vaadata ka paberõpiku ja töövihiku lehti.
 • Õpetajale vaatamiseks eeltäidetud töövihikud.

Kirjatehnika 1. klassile

Heli Prii, Mare Kabel, Loone Ots
Klamberköide, kahevärviline, 168 × 239 mm, 88 lk, 2015, uuendatud kordustrükk 2018

Kirjatehnika vihikus õpetatakse lapsi kirjutama traditsioonilisel viisil. See tähendab, et esmaseid kirjutamisega seotud oskusi õpetatakse jäljendamise ja kopeerimise meetodil: tähe kirjutamine üksikult ja sõna koosseisus. Kirjutamise harjutamiseks mõeldud tekstid on igati eakohased ning toetavad aabitsa ja selle töövihiku sisu.

 • Tähe kirjutamine üksikult ja sõna koosseisus.
 • Aabitsa ja töövihiku tekste toetavad harjutused.

Loodusõpetuse tööraamat

Maarika Männil, Mariann Joa, Janno Põldma, Heiki Ernits
Klamberköide, värviline, A4, 88 lk, 2015, uuendatud kordustrükk 2019

Loodusõpetuse tööraamat on mõeldud kasutamiseks terve õppeaasta vältel ja see katab kogu 1. klassi õppekava temaatika. Vastavalt õppekavale lähtub temaatika aastaaegadest ja inimese meeltest ning looduses toimuvatest muutustest. Tööraamatu eesmärk on õpetada last loodust armastama ja hoidma, luua tugev põhiteadmiste vundament ning tekitada huvi looduse objektide, nähtuste ja muutuste vastu. Tööraamat toetab õuesõpet, sest loodust ei saa õppida ainult asju ette kujutades ja pildi järgi – laps peab õpikus kujutatud asju ja nähtusi reaalselt kogema. 

 • Põhiteadmised loodusest.
 • Looduse objektid, nähtused ja looduses toimuvad muutused.
 • Kujutatud asjade ja nähtuste kogemine reaalsuses.

TaskuTargas:

 • Paljud tööraamatu ülesanded on veebis interaktiivsed.
 • Õpetajale iga peatüki juures soovitusi tunnitegevusteks ning lisaküsimusi ja -teemasid arutlemiseks.
 • Iga tunni juures 1–3 interaktiivset automaatkontrolliga lisaharjutust.
 • Tööraamatu leheküljed ekraanil vaatamiseks.
 • Lisamaterjal „Õpime mängides“ osa juurde: loodusõpetuse mängud.
 • Õpetajale vaatamiseks eeltäidetud tööraamat.

Matemaatika tööraamatu I ja II osa

Mare Kabel, Helju Kadakas, Janno Põldma, Heiki Ernits
I osa: klamberköide, värviline, A4, 112 lk, 2015, uuendatud kordustrükk 2019
II osa: pehme köide, värviline, A4, 140 lk, 2015, uuendatud kordustrükk 2020

Vastavalt õppekavale teeme matemaatika tööraamatutes tutvust arvude maailma, mõõtmisülesannete ning geomeetriliste kujunditega. Tööraamatute eesmärk on koolieluga kohanevat last mängulise õppematerjaliga toetada ning tekitada huvi matemaatika vastu. Õppida aitavad ja seda suunavad Lottemaalt juba tuttavad tegelased; rõhk on seoste loomisel igapäevaelu ja raamatutarkuse vahel, loovusel ning lõimingul teiste õppeainetega. Tähtis osa on peastarvutamisel ja loogilist mõtlemist ning probleemide lahendamist vajavatel ülesannetel. Oluline on ka koos tegutsemise kogemus: mängime, meisterdame, katsetame ja nuputame.

 • Seosed igapäevaeluga.
 • Peastarvutamine.
 • Loogika- ja probleemülesanded.
 • Mängimine, meisterdamine, katsetamine, nuputamine.

TaskuTargas:

 • Paljud tööraamatu ülesanded on veebis interaktiivsed.
 • Paljude peatükkide juures leidub soovitusi tunnitegevusteks ning lisaküsimusi ja -teemasid arutlemiseks.
 • Veebipõhine arvudega ladumisaabits.
 • Iga tunni juures 1–3 interaktiivset automaatkontrolliga lisaharjutust.
 • Prinditavad lisatöölehed.
 • Tööraamatu leheküljed ekraanil vaatamiseks.
 • Lisamaterjal „Õpime mängides“ osa juurde: mängude ja loovtööde juhised.
 • Õpetajale vaatamiseks eeltäidetud tööraamat.

Kogu klassile tellitud paberõppekomplektide juurde õpetajale TaskuTargas:

Lotte 1. klassi komplekti töökava

 • Abiks õpetajale Lotte 1. klassi komplekti kasutamisel.
 • Sisaldab eesti keele, loodusõpetuse, matemaatika lõimitud töökavasid ja lõimingut liiklusõpetusega.
 • Materjal on organiseeritud ainete, nädalate ja tundide kaupa ning nende vahel on lihtne liikuda.

Autoritest

Heiki Ernits töötab Joonisfilmis, on Lotte tegelaskuju ning filmide looja, lisaks tuntud ja tunnustatud illustraator. Heiki on pälvinud oma tööde eest palju tunnustusi, muuhulgas viiel korral laste valitava parima raamatuillustratsiooni preemia Nukits. Kogu 1. klassi õppekomplekti visuaalne osa valmis Heiki juhtimisel.

Janno Põldma töötab samuti Joonisfilmis ja on koos Heikiga armastatud animafilmitegelase Lotte looja. Ta on kirjutanud filmistsenaariume, lasteraamatuid ja -näidendeid. Koos Heiki Ernitsaga on ta saanud Lotte-teemaliste filmide eest mitmeid kõrgeid tunnustusi.

Heli Prii on Paide Hillar Hanssoo põhikooli kogenud klassiõpetaja. Ta on juhendanud auhinnatud õpilastöid ning olnud koolitaja laste lugemishuvi edendamise teemal. Ta on Eesti lugemisühingu juhatuse liige ja üleriigilise projekti „Väikesed kodu-uurijad“ algataja ja üks teostajatest. Heli on Järvamaa klassiõpetaja preemia ning linna hariduspreemia laureaat.

Loone Ots on didaktik, kultuuriloolane ja kirjanik. Ta on avaldanud ülesandekogusid eel- ja algkoolile. Loone on Lotte ja Jutulinna õppekomplektide materjalide autor ja toimetaja.

Maarika Männil on bioloog, kauaaegne loodusõpetuse, bioloogia, terviseõpetuse ja uurimistöö aluste õpetaja. Ta on juhendanud vabariigi teaduspreemiaga auhinnatud õpilastöid ja rahvusvaheliste olümpiaadide laureaate. 2011. aastal tunnustati Maarikat Järvamaa aasta õpetaja tiitliga. Praegu töötab ta keskkonnahariduse spetsialistina, et ise praktiseerides innustada õpetajaid õuesõpet kogemusõppena läbi viima.

Mare Kabel on Albu põhikooli klassiõpetaja ja Eesti klassiõpetajate liidu liige. Ta on osalenud aktiivselt Eesti lugemisühingu projektis Lugemispesa ja saanud parima lugemispesa mentori tiitli. Maret on tunnustatud Järvamaa aasta klassiõpetaja tiitliga ning 2015. aastal valiti Mare Järvamaa aasta õpetajaks.

Helju Kadakas on Pikavere lasteaed-algkooli direktor ning pikaaegne klassi- ja matemaatikaõpetaja.


Haridusasutustel palume tellimuse esitada tellimiskeskkonnas: tellimine.kirjastusmaurus.ee
Lotte komplekti ja ka selle eraldi õppematerjalid leiate kategooriast Lotte 1. klassile.

Eraisik saab tellida kodulehel: kirjastusmaurus.ee/oppeaine/algopetus/lotte/i-klassi-komplekt-lotte