“Tere, … !” sari I kooliastmele

„Tere, …!” õppekomplekti annab Maurus välja koostöös SA Innove Keelekümblusprogrammiga. 2022. aastal ilmus „Tere, kool!“ 1. osa uuendatud väljaanne.

Esimese kooliastme komplekt „Tere, …!“ on loodud keelekümblusprogrammile, aga seda kasutatakse ka klassides, kus õpilaste keeletase varieerub või õpilaste kodune keel erineb. Õppekomplekti saab lisamaterjalina kasutada ka tavaklassides.

Koostajate eesmärk on vastavalt riikliku õppekava ootustele lõimida aine- ja keeleõpet, toetades sealjuures erineva keeleoskusega õpilaste koostööd. Õppekomplektis pööratakse tähelepanu kõikidele esimese kooliastme õppeainetele, suurem rõhk on keeleõpetusel, loodusõpetusel ja inimeseõpetusel. Sari valmis õpetajate ja õpilaste koostöös.

Kõik õpikud on pehmekaanelised, värvilised ja A4-formaadis.

  • Materjal on läbi kolme aasta jagatud suuremateks teemadeks:
    • esimese kooliaasta teemad käsitlevad last ümbritsevat koolikeskkonda,
    • teisel kooliaastal lisandub kodukoha ja Eesti ainestik,
    • kolmandal kooliaastal avastatakse maailma: Euroopat ja kaugemaid maid.
  • Lihtsad tekstid, mis iseloomustavad meie igapäevaelu.
  • Iga teema lõpus on eneseanalüüsi ülesanded, mis arendavad suulist ja kirjalikku väljendusoskust.
  • Töövihikutes on õpitu kohta lisalehed iseseisvaks tööks.

Allpool saab pabermaterjale lehitseda.


Tere, kool! Õpik 1. klassile, I ja II osa

Tere, kool! Töövihik 1. klassile, I ja II osa


Tere, sõber! Õpik 2. klassile, I ja II osa

Tere, sõber! Töövihik 2. klassile, I ja II osa


Tere, maailm! Õpik 3. klassile, I ja II osa

Tere, maailm! Töövihik 3. klassile, I ja II osa


Haridusasutustel palume tellimuse esitada tellimiskeskkonnas: tellimine.kirjastusmaurus.ee
„Tere, …!“-sarja materjalid leiate kategooriatest Tere 1. klassile, Tere 2. klassile ja Tere 3. klassile.

Eraisik saab tellida kodulehel: kirjastusmaurus.ee/oppeaine/algopetus/tere-sari/