Eesti keel gümnaasiumile

Allpool saad olemasolevaid paberõppematerjale lehitseda. Õpikud on TaskuTargas saadaval ka digiteerituna.


Meedia ja mõjutamine

Eve Tisler, Lauri Tankler
Pehme köide, värviline, 170 x 240 mm, 112 lk, 2019, põhjalikult uuendatud kordustrükk 2024

Maailmas, kus info hulk on üüratu ning interneti kaudu kõigile ja kõikjal kättesaadav, oleme kõik meediatarbijad ja seetõttu eri meediakanalite kaudu mõjutatavad. Õpiku eesmärk on tõsta õpilase meediapädevust ja arendada kriitilist lugemisoskust.

 • Õpik aitab lugeda, mõista ja mõtestada sõnumeid, mida vahendavad meediaväljaanded, sotsiaalmeedia või reklaamid.
 • Lähtuvalt uuest õppekavast ja aktuaalsena püsimise eesmärgist on õpikut põhjalikult uuendatud.
 • Kõik peatükid käsitlevad mõnda kindlat aspekti, kuidas meedia võib mõjutada igapäevaelu.
 • Iga teema juurde on toodud kaasaegseid ja noortele mõistetavaid näiteid nii Eestist kui ka mujalt maailmast.
 • Ülesanded suunavad arutelule ja juhtumianalüüsile.
 • Huvilistele on antud rohkelt lisalugemise viiteid.

Autoritest

Lauri Tankler ja Eve Tisler on lõpetanud Tartu Ülikooli ajakirjanduse ja kommunikatsiooni osakonna (praegune Ühiskonnateaduste Instituut), töötanud ajakirjanikena eri valdkondades ja olnud gümnaasiumiastme meediaõpetajad.


Keel ja ühiskond

Anna Verschik, Anastassia Zabrodskaja, Reet Igav, Helin Kask, Andra Kütt
Kõva köide, värviline, 170 × 240 mm, 192 lk, 2017

Õpik selgitab keeleteaduse erinevaid tahke ja rõhutab ühtlasi üksikasjalikult eesti keele struktuuri võrreldes teiste keeltega. Õpik on teoreetilist laadi, kuid iga peatüki lõpus on ka ülesanded, mis aitavad omandatud materjali kinnistada ja teha materjaliga iseseisvat tööd. Samuti leidub rühmatöid, mille käigus saavad õpilased keeleteaduse teemade üle arutleda. Eri teemasid on kirjeldatud erinevate keelte ja kultuuride kaudu – tervet õpikut läbib maailma rahvaste keelte ja ühiskondade mitmekülgsus. Nii õpib õpilane ka teisi kultuure ja keeli tundma ning oskab nende vahel seoseid leida.

 • Uued teemad keeleteaduses (nt mitmekultuursus ja -keelsus).
 • Tänapäeval olulised teemad (blogid, netisuhtlus, keeleline etikett, mitmekeelsus jms)
 • Põnev lugemismaterjal ja tekstinäited ääretekstides.
 • Aineregister õpiku lõpus.
 • Digiõpet toetavad ülesanded.
 • Palju valikuvõimalusi teemakäsitlusel.
 • Toetavad tabelid ja skeemid.

Autoritest

Anna Verschik on keeleteadlane, Tallinna ülikooli üldkeeleteaduse professor. Anna on õppinud Tartu ülikoolis ja Oxfordi heebrea ja juudi uuringute keskuses.

Anastassia Zabrodskaja on Tallinna ülikooli eesti keele kui teise keele professor ning Tartu ülikooli sotsiolingvistika vanemteadur. Ta on Eesti terminoloogiaühingu, Eesti rakenduslingvistika ühingu, emakeele seltsi ja Eesti lugemisühingu liige.

Reet Igav (Varik) on eesti keele ja kirjanduse õpetaja Tallinna reaalkoolis. Reet on juhendanud paljusid õpilasi uurimistööde tegemisel. Reet on Emakeele seltsi liige.

Helin Kask on Tallinna ülikooli lingvistika doktorant. Ta töötab ka keeletoimetajana, toimetades peamiselt õigustekste.

Andra Kütt on Tallinna ülikooli lingvistika doktorant. Ta on Keeleilu erahuvikooli asutaja ja direktor.


Korras keel, sobiv stiil, selge sõnum

Katrin Kern, Ilona Võik
Pehme köide, värviline, 170 × 240 mm, 132 lk, 2014, uuendatud kordustrükk 2021, juurdetrükk 2022

Õpiku on kirjutanud oma valdkonna üks tuntumaid praktikuid. Õpik katab ära ainekava põhilised punktid: keel suhtlemise vahendina, stiili elemendid ja funktsionaalstiilid, teadlik kirjutamine ja teadustekst. See on mõeldud kasutamiseks gümnaasiumikursusele, kuid peaks sobima igale keelekasutajale, kes soovib uurida elegantse ja arusaadava kirjutamise põhitõdesid ning nende rakendamist. Õpikust leiab huvitavaid ja ilmekaid näiteid suhtlussituatsiooni eripärast ja sellest, milliseid keelelisi valikuid nendest sõltuvalt teha. Teoreetilist osa toetab rikkalik valik harjutusi ja loovülesandeid.

 • Ainus gümnaasiumi stilistikaõpik.
 • Sisukas ja hea stiilitunnetusega tekst.
 • Palju ilmekaid tekstinäiteid.
 • Metoodiliselt mitmekesised ülesanded.
 • Põhjalik mõistesõnastik.

Autoritest

Katrin Kern on Tartu ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituudi õppejõud, keeletoimetaja ning koolitaja. Katrin kuulub emakeele seltsi keeletoimkonda ja on Eesti keeletoimetajate liidu asutajaliige.

Ilona Võik on Lähte ühisgümnaasiumi eesti keele ja kirjanduse õpetaja ning Tartu ülikooli õpetajate seminaris eesti keele õpetaja.


Keelemeel. Eesti keele käsiraamat keeleõppijale

Krista Mägi, Piibe Leiger, Tiiu Puik, Ivika Hein
Kõva köide, mustvalge, 148 × 210 mm, 240 lk, 2012, uuendatud kordustrükk 2023

„Keelemeel“ on käsiraamat igale keelekasutajale, kellel on vaja õigesti kõnelda, kirjutada ja tekste koostada. See koosneb neljast suuremast teemavaldkonnast: sõna, lause, tekst ja keeleabi, teemad jagunevad omakorda alapeatükkideks. Raamat on lihtne ja selge, aitab õppida ning õpitut meelde tuletada. „Keelemeel“ on oluline õppevahend nii põhikooli- kui ka gümnaasiumiõpilasele, samuti saavad sellest raamatust abi eesti keele kursustel osalevad õppijad.

 • Põhjalik eesti keele käsiraamat.
 • Hea ja lihtne liigendust.
 • Mõeldud mistahes keelekasutajale.
 • Ülesanded iseseisvaks harjutamiseks.
 • Raamatu lõpus aineregister.

Autoritest

Ivika Hein on Miina Härma gümnaasiumi eesti keele ja kirjanduse õpetaja. Ivika on Eesti emakeeleõpetajate seltsi liige.

Krista Mägi on Rapla Vesiroosi gümnaasiumi eesti keele ja kirjanduse õpetaja ning Eesti emakeeleõpetajate seltsi auliige.

Piibe Leiger on Tartu Tamme gümnaasiumi tunnustatud eesti keele ja kirjanduse õpetaja. Piibe on olnud ka aktiivne Eesti emakeeleõpetajate seltsi liige.

Tiiu Puik on logopeed. Ta on koostanud arvukalt õppematerjale ja eesti keele harjutusvara.


Praktiline eesti keel (digimaterjal Taskutargas)

Karin Kaljumägi (I ja III kursuse põhiautor); Tiina Alekõrs, Liina Lepsalu, Maria Murumaa-Mengel, Lauri Tankler, Eve Tisler, Maarja Valk, Maike-Liis Piirits, Külli Park, Kristin Parts, Andra Siibak, Inger Pürjema, Triinu Palo, Helis Oidekivi, Tiia Vainula, Triinu Laar

 • Täielikult digiformaadis, põhjalikult uuendatud õpik.
 • Võimaldab hõlpsasti otsida ja leida vajalikku materjali, seda on mugav ja lihtne kasutada ka iseõppijal.
 • Hõlmab kõiki kolme praktilise eesti keele kursust, seega on kasutatav kogu gümnaasiumiastmes.
 • Materjal on struktureeritud nii kursuse- kui ka osaoskusepõhiselt.
 • Põhjalikud metoodilised juhendid õpetajale.
 • Õpitut saab kinnistada interaktiivsete testide abil, töölehti on võimalik ka välja printida.
 • Kasutatav nii nutiseadmes kui ka arvutis.

UUS! Eesti keele harjutuste kogumik gümnaasiumile. I kursus

Triinu Laar, Helis Oidekivi, Tiia Vainula
Klamberköide, A4, 2024

 • Hõlmab praktilise eesti keele I kursuse teemade materjali.
 • Teooria on antud lühidalt ja selgelt, rõhk on praktilisel harjutamisel.
 • TaskuTargas ka digikogumikuna.

Valmistu eesti keele riigieksamiks 2024

Klamberköide, mustvalge, A4, 96 lk, 2023

 • Sobib nii eesti keele tundidesse kui ka iseseisvaks harjutamiseks ja kordamiseks enne riigieksamit.
 • Katab kõiki tähtsamaid eesti keele valdkondi: ortograafia, stiil ja levinumad stiilivead, teksti mõistmine ja kirjalik eneseväljendusoskus.
 • Selge ülevaade peamistest keelereeglitest, kogumiku lõpus ortograafiaülesannete vastused.
 • Sisaldab valikut eelmiste aastate eksamivariantidest.

Autorist

Maarja Valk on töötanud keeletoimetajana, Mauruse eesti keele ja kirjanduse toimetajana, koolis eesti keele ja kirjanduse õpetajana ning töötab hetkel Tartu Kutsehariduskeskuses eesti keele õpetajana. Maarja on Eesti keeletoimetajate liidu liige.


Valmistu eksamiks. Eesti keel teise keelena. Riigieksam ja B2-taseme eksam

Helis Oidekivi

Klamberköide, mustvalge, A4, 96 lk, 2022

 • Sobib harjutamiseks ja kordamiseks nii enne riigieksamit kui ka enne B2-taseme eksamit.
 • Koondab lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisülesandeid, mis lähtuvad igapäevaelust.
 • Annab selge ülevaate peamistest keelereeglitest.
 • Katab kõiki tähtsamaid eesti keele valdkondi, kus eesti keelt teise keelena kasutajad võivad libastuda.
 • Sisaldab valikut eelmiste aastate eksamivariantidest.

Müügil ka digikogumikuna. Samuti on eraldi õpiampsudena veebis lahendatavad ülesanded B2-taseme õppijale. Vaata lisaks kõiki eesti keel teise keelena digimaterjale: taskutark.ee/topic/eesti-keel-teise-keelena

 


Haridusasutustel palume tellimuse esitada tellimiskeskkonnas: tellimine.kirjastusmaurus.ee
Eesti keele materjalid leiate kategooriast Eesti keel.

Eraisik saab tellida kodulehelt: kirjastusmaurus.ee/oppeaine/emakeel/gumnaasium-emakeel/