Kirjandus gümnaasiumile

Allpool saad olemasolevaid paberõppematerjale lehitseda. Gümnaasiumi kirjanduse kohustuslike kursuste õpikud TaskuTargas ka digiõpikuna.


Maailmakirjandus

Rein Raud
Poolkõva köide, värviline, 170 × 240 mm, 208 lk, 2017, kordustrükk 2021

Õpik sisaldab gümnaasiumi kohustusliku kursuse „Kirjandus antiigist 19. sajandini“ materjali ja lisaks tutvustab ka idamaade kultuurilugu. Õpikus tutvustatakse kirjandusvoolude ajastuomaseid eripärasid ja kirjanduslooliselt tähtsaid ühiskondlikke muutusi. Eesmärk on selgitada õpilasele kirjandusliku mõtte kujunemist ja ärgitada mõtlema, kuidas 21. sajandil hinnata kirjanduslikku pärandit. Õpik toetub riiklikule õppekavale, kuid selles on ka õppekavaväliseid teemasid, mis laiendavad õpetaja valikuid ja pakuvad õpilasele võimalusi uurimistöö materjaliks või lisalugemiseks.

 • Uued teemad keeleteaduses (nt mitmekultuursus ja -keelsus).
 • Euroopa ja Aasia kirjanduse ülevaade.
 • Ülevaade olulisemast kirjanduspärandist.
 • Võimalus teha valikuid.
 • Ilmekad näited aja- ja kirjandusloost.
 • Viited lisamaterjalidele.
 • Olemas ajajoon ja mõisteregister.

Autorist

Rein Raud on Tallinna ülikooli kultuuriteooria professor ning Helsingi ülikooli jaapani keele ja kultuuri professor. Ta on olnud Tallinna ülikooli ja Eesti humanitaarinstituudi rektor. Rein Raud on kirjutanud romaane ja esseistikat.


20. sajandi kirjandus

Jan Kaus
Pehme köide, värviline, 170 × 240 mm, 176 lk, 2015

Õpik annab ladusas jutustavas stiilis valikulise ülevaate 20. sajandit mõjutanud ja kujundanud kirjanikest, tutvustades neid ja nende ajastut mõne kindla teose kaudu. Õpik loob põnevaid ja inspireerivaid seoseid tuntud kirjandusteoste vahele, valgustades maailmakirjanduse paremikku uue ja huvitava nurga alt. Õpik annab ka häid lugemissoovitusi – peatükkides on esile tõstetud maailmakirjanduse kuldvaramusse kuuluvaid teoseid.

 • Tuntud ja tunnustatud autor.
 • Kompaktsed, hõlpsasti haaratavad peatükid.
 • Praktiku koostatud ülesanded.
 • Võimalus teemade vahel valida.
 • Palju viiteid lisamaterjalidele.
 • Põhjalik ajajoon ja mõisteregister.

Autorist

Jan Kaus on kirjanik, toimetaja ja tõlkija. Oma loomingu eest on ta pälvinud arvukalt kirjandusauhindu. Ta on Eesti kirjanike liidu juhatuse liige ja Tallinna rahvusvahelise kirjandusfestivali HeadRead üks eestvedajaid. Samuti järgmiste õpikute autor: “Uuem kirjandus”, “Kirjandus ja ühiskond”


Uuem kirjandus

Jan Kaus
Pehme köide, värviline, 170 × 240 mm, 192 lk, 2015

Õpik annab ladusas jutustavas stiilis valikulise ülevaate 20. sajandit mõjutanud ja kujundanud kirjanikest, tutvustades neid ja nende ajastut mõne kindla teose kaudu. Õpik loob põnevaid ja inspireerivaid seoseid tuntud kirjandusteoste vahele, valgustades maailmakirjanduse paremikku uue ja huvitava nurga alt. Õpik annab ka häid lugemissoovitusi – peatükkides on esile tõstetud maailmakirjanduse kuldvaramusse kuuluvaid teoseid.

 • Tuntud ja tunnustatud autor.
 • Kompaktsed, hõlpsasti haaratavad peatükid.
 • Praktiku koostatud ülesanded.
 • Võimalus teemade vahel valida.
 • Palju viiteid lisamaterjalidele.
 • Põhjalik ajajoon ja mõisteregister.


Kirjandus ja selle liigid

Märt Väljataga
Poolkõva köide, värviline, 170 × 240 mm, 164 lk, 2014, uuendatud kordustrükk 2016

„Kirjandus ja selle liigid“ on kohustusliku gümnaasiumikursuse „Kirjanduse põhiliigid ja -žanrid“ õpik. Materjali eesmärk on tutvustada erinevaid kirjandusžanre ja muid liigitusi, näidata, kuidas žanr mõjutab autori loometegevust ja seda, milliste ootustega lugeja teosele läheneb.

 • Tunnustatud autor.
 • Terviklik ülevaade kirjandusliikidest..
 • Ilmekad ja huvitavad tekstinäited.
 • Põnevad ülesanded.
 • Põhjalikud servatekstid.
 • Mõisteregister õpiku lõpus.

Autorist

Märt Väljataga on tuntud kirjanduskriitik, esseist, tõlkija ja luuletaja. Ta on ajakirja Vikerkaar peatoimetaja ja Eesti humanitaarinstituudi lektor. 2019. aastal pälvis ta Kultuurkapitali peapreemia kirjanduse valdkonnas.


Maailm veetilgas

Eva Lepik, Edward Kess
Pehme köide, värviline, 170 × 240 mm, 152 lk, 2014, teine täiendatud trükk 2022

„Maailm veetilgas“ on kohustusliku gümnaasiumikursuse „Kirjandusteose analüüs ja tõlgendamine“ õpik. Õpik aitab tajuda lugemist loomingulise tegevusena ja teadvustada lugeja rolli teksti kaasloojana. Õpiku autorite lähenemine on uudne – kirjandusteadust uuriva semiootikuna läheneb Eva Lepik kirjandusele värske pilguga, Edward Kessi kogemus nii õppematerjalide koostajana kui ka õpetajana väljaspool Eestit annab tekstile lisaväärtuse.

 • Olulisemate kirjandusterminite ja -žanrite selgitused.
 • Uudne kirjandusteoreetiline lähenemine.
 • Avar vaade kirjanduslukku.
 • Palju lugemistekste.
 • Ilmekad tekstinäited.
 • Rohkelt illustratiivset materjali.

Autoritest

Eva Lepik on semiootik ja kirjandusteadlane, kes on avaldanud käsitlusi eesti kirjandusest, teatrist, ajakirjandusest, keeleuuendusest ja poliitikast. Ta on Tartu ülikooli filosoofia ja semiootika instituudi nõukogu ja MTÜ Wikimedia Eesti juhatuse liige.

Edward Kess on Brüsseli Euroopa kooli õpetaja, kes edendab huvi eesti keele ja kirjanduse vastu aktiivselt ka väljaspool ainetunde. Edward on Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi liige.


Kirjandus ja ühiskond

Jan Kaus
Poolkõva köide, värviline, 170 × 240 mm, 96 lk, 2017

Õpiku autor Jan Kaus on kirjanik ja tõlkija, endine õpetaja ning aktiivne kaasamõtleja haridus- ja kirjanduselus. Õpiku eesmärk on mõtestada kirjanduse rolli ühiskonnas ja ühiskondlike suhte kajastumist kirjanduses ning vaadelda erinevate ühiskonnavormide seoseid kirjasõnaga. Õpikus on 25 peatükki. Iga peatükk avab ühe arutlusteema, kutsudes lugejat kaasa mõtlema ja nägema kirjandust kogu tema mitmekesisuses.

Käsitletakse ühiskondlikke teemasid, ärgitades oma seisukohti ja väärtushinnanguid kujundama.

 • Lühikesed, kompaktsed peatükid
 • Palju arutlusülesandeid.
 • Palju viiteid lisamaterjalidele.
 • Lõiming teiste õppeainetega.


Draama ja teater

Anu Tonts
Poolkõva köide, värviline, 170 × 240 mm, 192 lk, 2016

Gümnaasiumi valikkursuse õpik „Draama ja teater“ tutvustab noortele teatrimaailma erinevaid tahke ning õpetab nägema erinevate kunstiliikide koostööd lavastuse sünni juures. Õpikus käsitletakse nii klassikalisi kui ka uudseid teatriga seonduvaid mõisteid (klassikaline teater, postdramaatiline teater, performance jms).

 • Ainus omataoline õppematerjal Eestis.
 • Analüüsitakse teatrielu kõiki tahke.
 • Põhjalik ülevaade teatri ajaloost ja teatriga seonduvatest ametitest.
 • Eesti suurimate teatrite ja tuntumate lavastajate tutvustus.
 • Valik kirjanditeemasid ja teatrietenduse analüüsi näiteid õpiku lõpus.
 • Arvukas fotomaterjal Eesti lavastustest.

Autorist

Anu Tonts on lõpetanud Tartu ülikooli teatriteaduse eriala ning töötab Vanemuises kirjandusala juhatajana.


Müüt ja kirjandus

Peeter Espak, Loone Ots
Poolkõva köide, värviline, 170 × 240 mm, 182 lk, 2015

Gümnaasiumi valikkursuse õpiku eesmärk on esitada lihtne müüdikäsitlus, toetada õpetajat müüdi ajaloo õpetamisel ja õpetada lugejat suhtuma kriitiliselt meid ümbritseva elu mütologiseerimisse. Õpiku põhiautor on noor ja värske mõtlemisega oma valdkonna ekspert, kes annab hea ülevaate nii ajaloolisest kui ka tänapäevasest materjalist.

 • Näited ilukirjandusest, ajaloost ja kunstiajaloost.
 • Müüditeooria mitmetahuline analüüs.
 • Head illustratsioonid ja tekstinäited.
 • Suurepärane visuaalne teostus.

Autoritest

Peeter Espak on teoloogiadoktor ja Tartu ülikooli orientalistikakeskuse vanemteadur. Peeter on Akadeemia artikliauhinna laureaat ja Eesti Noorte Teaduste Akadeemia liige.

Loone Ots on kirjandusteadlane, kultuuriloolane ja dramaturg ning metoodiliste materjalide autor. Doktoriväitekirja on ta kaitsnud eesti kirjanduse õpetamise didaktikast mitmekultuurilises õpikeskkonnas. Loone on õpetanud Tartu ja Tallinna Ülikoolis eesti kirjandust, rahvaluulet ja kultuurilugu. Loone on Eesti Lugemisühingu liige ja Eesti Lastekaitseliidu liige.


Draamaraamat

Ivika Hein
Pehme köide, värviline, 170 × 240 mm, 168 lk, 2014

Draamaõpetuse käsiraamat, mis sisaldab praktilisi nõuandeid alustavate draamagruppide töö kavandamiseks ja korraldamiseks ning rikkalikult abimaterjali, sh draamaharjutusi ja -mänge. Õpiku on kirjutanud oma valdkonna üks tuntumaid praktikuid, kes on olnud palju aastaid koolis näiteringi juhendaja.

 • Esimene eestikeelne draamaõpetuse käsiraamat. 
 • Põhjalik ülevaade draamaõpetuse olemusest.
 • Palju juhendmaterjali draamatunni tegemiseks (ülesanded, rollimängud jm).
 • Õpiku autor on tuntumaid kooli draamaringi juhendajaid.

Autorist

Ivika Hein on Miina Härma Gümnaasiumi eesti keele ja kirjanduse õpetaja ning draamaõpetuse õpetaja, samuti Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi liige.


Kirjandus ja film (e-õpik, 1-aastane kasutusõigus, ava hinnakiri)

Autor Greta Varts

Gümnaasiumi kirjanduse valikkursuse e-õpik „Kirjandus ja film“ annab põhiteadmised filmi olemusest ja filmitegemise etappidest, sisaldades erinevaid teemasid, nagu kaader, montaaž, kompositsioon, helikujundus jm. Filmist räägitakse nii tegijate kui ka vaatajate kontekstis, avardades õpilaste arusaama sellest, mis on film. Kursusel on praktiline väljund: selle käigus on igal õpilasel võimalik luua ka päris oma lühifilm. E-õpiku materjal on valminud koostöös Tallinna ülikooli Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituudiga.

 • E-õpiku tarbeks toodetud originaalmaterjal.
 • Interaktiivsed, mitmekesised ülesanded.
 • Lihtsalt kasutatav platvorm.
 • Hea õppevahend algajale filmitegijale.
 • Põhjalik filmiterminite register.

Autorist

Greta Varts on stsenarist, filmikriitik ja režissööri assistent. 2008. aastast on ta töötanud ajaloo, inglise keele ning filmikunsti õpetajana Rocca al Mare kooli gümnaasiumis. Greta on lõpetanud Londoni ülikooli kultuuriajaloo ning Balti Filmi- ja Meediakooli stsenaristika ning filmiteooria alal.


Haridusasutustel palume tellimuse esitada tellimiskeskkonnas: tellimine.kirjastusmaurus.ee
Kirjanduse materjalid leiate kategooriast Kirjandus.

Eraisik saab tellida kodulehelt: kirjastusmaurus.ee/oppeaine/kirjandus/gumnaasium-kirjandus/