Haridusasutustel palume tellimiseks siseneda tellimiskeskkonda.

Pehme köide, värviline, 175 x 250 mm, 152 lk, 2013, uuendatud kordustrükk 2019

Elektromagnetilise vastastikmõju seaduspärasuste tundmine aitab mõista väga paljude loodusnähtuste tekkimist. Nendel seaduspärasustel põhineb ka elektriliste ja optiliste seadmete töö, mida igapäevaelus pidevalt kasutatakse.

Elektromagnetismi õpikusse on vastavalt riiklikule ainekavale koondatud elektri ja magnetismi ning optika materjal, võimaldades neid kaht omavahel väga tihedalt seotud füüsika valdkonda integreeritult käsitleda. Õpik jaguneb neljaks suuremaks teemaks: elektriväli ja magnetväli; elektromagnetväli; elektromagnetlained; valguse ja aine vastastikmõju.

Õpik on tehtud visuaalselt haarav ja teksti erinevad osad on märgistatud erineval viisil:

  • Õpiku põhitekst on mustas kirjas.
  • Täiendtekst on antud sinises kirjas.
  • Esmakordselt esinevad olulised mõisted on rasvases trükis.
  • Tähtsamad laused põhitekstis on punases kirjas.
  • Küsimuste-ülesannete plokk asub alajaotuste lõpus.
  • STOPP! tähistab teema lühikokkuvõtet.

 

 

AUTORITEST

Kalev Tarkpea on Tartu ülikooli füüsikaõppejõud, paljude füüsika õppematerjalide autor ing füüsika gümnaasiumi ainekava töörühma juht. Kalev arvab, et füüsikaõpe peaks algama füüsika kui terviku mõtte ja võimaluste selgitamisest ja alles siis tuleks asuda üksiknähtustega tegelema.

Henn Voolaid on Tartu ülikooli füüsika õppejõud ning olnud ka kateedrijuhataja, prodekaan ja dekaan. Ta on paljude füüsikaõpikute, ülesannete kogumike ja õppematerjalide autor või kaasautor. Henn on retsenseerinud enamiku Eesti üldhariduskoolide füüsika õppekirjandusest.