Ajalugu II ja III kooliastmele

TaskuTargast on võimalik leida Mauruse õpikute digiversioonid ning paljudel materjalidel on TaskuTargas hulgaliselt lisaülesandeid. Kõik teise kooliastme ajalooõpikud on varustatud digitaalsete lisaülesannetega ja neid lisandub lähiajal veelgi. Lisaülesanded ei dubleeri töövihikut, vaid pakuvad õpetajale suuremat valikut tunni planeerimisel.

Digiülesannete hulgast leiate lisatöölehti, kinnistavaid interaktiivseid ülesandeid ja slaidiesitlusi. Kogu sisu on põimitud ümber õpetaja töökava, mille õpetaja saab võtta õppetöö planeerimisel aluseks ja vastavalt enda klassile kohandada.

5. ja 6. klassi ajaloos pakume diferentseeritud lisaülesandeid. See aitab tunde vajadusel jõukohastada ja sobivamaks muuta. Ülesanded on mõeldud just kaasavas klassiruumis kasutamiseks, et erinevaid õpilasi tõhusamalt õppimisse haarata. Nii saab igale lapsele pakkuda rohkem õpirõõmu!

Õpetajat toetavate materjalide kasutamiseks TaskuTargas tuleb koolil soetada ÕPI platvormi sisaldav digimaterjal klassile või ÕPI litsents üheks õppeaastaks.

Allpool saad olemasolevaid paberõppematerjale lehitseda. 


Eesti ajaloo õpik 5. klassile. Pääsukese lend läbi ajaloo

Karolina Antons, Terje Hallik
Kõva köide, värviline, 185 x 235 mm, 120 lk, 2015, juurdetrükk 2021

5. klassi õpiku autorid leiavad, et ainekavas nimetatud teemasid tuleks käsitleda eelkõige Eesti ajaloo näitel. Eesti ajaloo teemade valikul ja avamisel soovivad autorid aidata õpilastel ehitada silda mineviku ja tänapäeva vahele – näidata, kuidas kauged minevikusündmused mõjutavad tänapäeva inimese igapäevaelu, kombeid, arusaamu ja valikuid. Õpik on kujundatud ja illustreeritud lähtuvalt Karolina ja Terje enda välja mõeldud ideest. Nii algab iga peatükk põneva fotoga, mis sobib hästi teema avamiseks – õpetajal on nende abil hea luua eelhäälestavaid ja arutlevaid küsimusi. Õpik on oma ülesehituselt lihtne, sarnanedes rohkem lugemikuga. Õpiku lõpust leiab ülevaatliku Eesti ajaloo ajajoone.

 • Ainuke 5. kl ajalooõpik, mis käsitleb vaid Eesti ajalugu.
 • 5. klassi õpilast kõnetav ja eakohane.
 • Peatükid koosnevad ühest terviktekstist.
 • Humoorikad illustratsioonid. 
 • Eesti koolides populaarne.

TaskuTargas:

 • Digiõpik.
 • Töökava.
 • Iga peatüki juures vähemalt kolm eri raskusastmega lisaülesannet.
 • Lisaülesanded on nii interaktiivsed kui ka prinditavad.
 • Peatükke kokku võtvad slaidiesitlused.
 • Hindamisvahendid.

Ajaloo töövihik 5. klassile. Pääsukese lend läbi ajaloo

Karolina Antons, Terje Hallik
Pehme köide, kahevärviline, A4, 120 lk, 2015, juurdetrükk 2021

Viienda klassi ajaloo töövihik moodustab koos õpikuga ühtse terviku. Töövihik on samamoodi kronoloogilis-temaatiline nagu õpikki, milles on aluseks võetud tähtsamad Eesti ajaloo sündmused. Töövihiku abil õpib laps täitma kontuurkaarti, töötama erinevate ajalooallikatega ning arutlema minevikusündmuste üle. Töövihiku ülesanded sisaldavad silmaringi laiendavat lisainfot ning aitavad õpilasel teema tagamaid sügavamalt mõista. Õpetaja saab erinevate küsimuste ja ülesannete vahel valida ja seeläbi hõlpsasti õppetööd diferentseerida.

 • Õpilane töötab erinevate ajalooallikatega.
 • Tähelepanu on pööratud kodukoha ajaloo uurimisele.
 • Rohkesti erinevaid ülesandetüüpe.
 • Ülesanded suunavad õpilasi arutlema.

Autoritest

Karolina Antons ja Terje Hallik on koos nii mõndagi mõelnud ja teinud. Nende „esimeseks pääsukeseks“ õppematerjalide vallas on haarav lapsekeelne ja -meelne 5. klassi Eesti ajaloo õpik ja selle töövihik. Karolina on Tartu Mart Reiniku Kooli ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja ning Terje töötab Miina Härma Gümnaasiumi õppejuhina.


Полет ласточки сквозь века. Учебник по истории Эстонии для 5 класса

Kаролина Aнтонс, Tерье Xаллик


Ajaloo õpik 6. klassile. Kiviajast vanaajani. I ja II osa

Sirje Pallo
I osa: pehme köide, värviline, 188 x 235 mm, 152 lk, 2015, juurdetrükk 2021
II osa: pehme köide, värviline, 188 x 235 mm, 160 lk, 2015, juurdetrükk 2022

Kuuenda klassi kaheosalise ajalooõpiku autori arvates tuleks ajalugu lastele õpetada nii, et seda oleks võimalik ka erinevate meeltega tunnetada. Nii leiab õpikust näiteks (õuna) muumia valmistamise õpetuse ja kiilkirjas matemaatikaülesande. Kuuenda klassi õpilased ei oska veel abstraheerida, seepärast tuleb olla konkreetne ja kirjeldada protsesse võimalikult täpselt. Kuuenda klassi õpilane peab õppima ka oma arvamust avaldama, seepärast on õpikus palju küsimusi püstitatud teemal „Mida arvad sina?“. Sellised küsimused võimaldavad õpetajal ja õpilasel harjutada dialoogi – kumbki ei pea kartma eksimist, sest siin ei ole õigeid ja valesid vastuseid.

 • Põhikooli ajaloo-olümpiaadi kirjandus (vanad idamaad).
 • Fotod ja joonised originaalesemetest.
 • Mänguline.
 • Ajalooprotsesside täpne kirjeldus.
 • Lõiming erinevate ainetega.
 • Palju illustreerivat materjali.

TaskuTargas:

 • Digiõpik.
 • Töökava.
 • Iga peatüki juures vähemalt kolm eri raskusastmega lisaülesannet.
 • Lisaülesanded on nii interaktiivsed kui ka prinditavad.
 • Peatükke kokku võtvad slaidiesitlused.
 • Hindamisvahendid.

Autorist

Sirje Pallo on diplomeeritud ajaloolane, ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja ning etnograaf. Sirje on töötanud pikalt Eesti Ajaloomuuseumis, praegu töötab ta taas ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetajana.


Ajaloo töövihik 6. klassile. Kiviajast vanaajani. I ja II osa

Katrin Martsik
I osa: pehme köide, kahevärviline, A4, 72 lk, 2015, juurdetrükk 2021
II osa: pehme köide, kahevärviline, A4, 80 lk, 2015, juurdetrükk 2022

Töövihikuid koostades oli eesmärgiks luua materjal, mis võimaldab diferentseeritud õpet. Materjale ja ülesandeid on rohkem ning õpetaja saab nende seast valida. On oluline, et 6. klassis arendataks õpilaste arutlusoskust ning neil tekiks huvi kaasa mõelda – et õpilased oskaksid luua silda minevikusündmuste ja tänapäeva vahele. Õpikus käsitletavad teemad ja kesksed mõisted kinnistatakse töövihikus konkreetsete ülesannete abil. Näiteks on heaks visuaalseks ülesandetüübiks faktikastid „Pean meeles!“, kuhu õpilased kirjutavad tähtsamad märksõnad ja aastaarvud. Töövihikus on väga olulisel kohal ka info leidmise ja selles orienteerumise oskuse kujundamine.

 • Õpilane töötab erinevate ajalooallikatega.
 • Lõiming geograafia ja loodusõpetusega.
 • Ülesanded, kus õpilane saab arendada käelist tegevust.
 • Loovust arendavad ülesanded.
 • Õpitut kinnistab faktikast „Pean meeles!“

Autorist

Katrin Saareleht (Martsik) on Tartu ülikooli lõpetanud ajaloolane. Praegu töötab Katrin Rocca al Mare kooli ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetajana nii kesk- kui ka gümnaasiumiastmes.


Ajaloo õpik 7. klassile. Keskaeg. I ja II osa

Kerttu Palginõmm, Madis Maasing
I osa: pehme köide, värviline, 188 x 235 mm, 192 lk, 2017
II osa: pehme köide, värviline, 188 x 235 mm, 176 lk, 2017

Keskaja õpik on kaheosaline. Esimene keskendub peamiselt Euroopa keskaja üldteemadele, teine osa võtab erilise tähelepanu alla Eesti ajaloo. Õpiku eripäraks on lähenemine keskaja maailmale Eesti materiaalse kultuuri ning kunsti kaudu. Näiteks nii Tartu, Pärnu, Viljandi kui ka Tallinna õpilased leiavad õpikust viiteid oma kodukohaga seotud keskaegsetele mälestistele ja esemetele. Kohaliku kultuuri kaudu on võimalik teha suuremaid üldistusi toonase maailma ja kommete kohta. Läbivalt on kasutatud Eestis säilinud keskaegseid kunstiteoseid ja ehitisi, mis teevad õpikust omanäolise ja visuaalselt atraktiivse materjali. Samavõrra on peetud silmas empaatiavõime, tolerantsuse jt sotsiaalsete oskuste arendamist, tuues keskaja inimese mured ja rõõmud õpilastele lähemale.

 • Lisaks Euroopa ajaloole tutvustab põhjalikult keskaega Eestis.
 • Suur rõhk on Eesti materiaalsel kultuuril. 
 • Kodukoha ajalugu.
 • Põhjalik käsitlus Eesti keskaja kunstist.
 • Arendab empaatiavõimet ja tolerantsust.
 • Keskmisest rohkem on tähelepanu pööratud sotsiaalajaloole.

TaskuTargas:

 • Digiõpik.
 • UUS! Töökava.
 • UUS! Diferentseeritud lisaülesanded.
 • UUS! Peatükke kokku võtvad slaidiesitlused.

Ajaloo töövihik 7. klassile. Keskaeg. I ja II osa

Piret Tänav, Triin Hirvlaan
I osa: klamberköide, kahevärviline, A4, 96 lk, 2017, uuendatud kordustrükk 2020, juurdetrükk 2022
II osa: klamberköide, kahevärviline, A4, 72 lk, 2017, uuendatud kordustrükk 2020

Töövihikuid koostades oli eesmärgiks luua materjal, mis võimaldab diferentseeritud õpet. Materjale ja ülesandeid on palju ning nende seast saab teha valikuid. Seitsmenda klassi ajaloo töövihikute kontseptsiooni keskpunktis on loovkirjutamine, mis aitab laste fantaasial areneda. Ülesandeid lahendades lähevad lapsed ajastu sisse, võrdlevad, fantaseerivad, samastuvad ja leiavad erinevusi.

 • Põhirõhk on loovkirjutamisel.
 • Väga suur valik eri tüüpi ülesandeid:
  • töö ajalooallikatega,
  • loomingulised ja fantaasiat arendavad ülesanded,
  • arutelud,
  • IKT kasutamist toetavad ülesanded.
 • I osa lõpus on lauamäng, mis aitab õpitut korrata ja kinnistada.

Autoritest

Kerttu Palginõmm on lõpetanud Tartu Ülikooli kunstiajaloolasena ja jätkab õpinguid ajaloo doktorantuuris. Ta töötab Tartu Ülikooli Kunstimuuseumis ning on andnud loenguid nii Tartu kui ka Dortmundi Ülikoolis.

Madis Maasing on ajaloodoktor, kelle uurimistöö on keskendunud keskajale ja varauusajale.

Piret Tänav on ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja Miina Härma Gümnaasiumis. Ta on õpetanud ajalugu ja ühiskonnaõpetust nii põhikoolis, gümnaasiumis kui ka rahvusvahelises õppes ning on koostanud õppematerjale riigieksamiteks valmistujatele ja retsenseerinud nii õpikuid kui ka töövihikuid.

Triin Hirvlaan (Pukk) on Tartu Ülikooli magister, kelle põhierialaks on kunstiajalugu ja lisaerialaks üldajalugu. Ta on tegelenud õppematerjalide toimetamise ja koostamisega üle seitsme aasta.


Ajaloo õpik 8. klassile. Uusaeg. I ja II osa

Lauri Kann, Anu Raudsepp, Vivian Siirman
I osa: poolkõva köide, värviline, 188 x 235 mm, 192 lk, 2019, juurdetrükk 2022
II osa: pehme köide, värviline, 188 x 235 mm, 200 lk, 2019, juurdetrükk 2022

8. klassi ajalooõpiku esimene osa käsitleb maailma uusajal aastail 1600–1815, teine osa kajastab aastaid 1815–1918. Peatähelepanu on pööratud Euroopas toimunud sündmustele ja protsessidele, kuid selle kõrval ei ole jäänud tähelepanuta ka Aasia, Aafrika ja Ameerika. Eraldi peatükkides käsitletakse Eesti ajalugu, mis on lõimitud laiemate Euroopas aset leidnud protsessidega. Õpikutes on olulisel kohal sotsiaalajalugu. Näiteks on eraldi peatükk pühendatud nii tervisele ja toitumisele kui ka rõivastusele ja moele. Samuti saab õpikust teadmisi Eesti talupoja eluolu ja tema elupaiga ehk rehielamu kohta.

 • Lisaks poliitilisele ajaloole on olulisel kohal sotsiaalajalugu.
 • Käsitletakse õpilasele tuttavaid argiteemasid: tervis, toitumine, mood, linna- ja maaelu jne.
 • Eraldi peatükid ka Ameerika, Aafrika ja Aasia ajaloost.

TaskuTargas:

 • Digiõpik
 • 2024/2025. õppeaastaks lisanduvad töökava, diferentseeritud lisaülesanded ja peatükke kokku võtvad slaidiesitlused.

Ajaloo töövihik 8. klassile. Uusaeg. I ja II osa

Lauri Kann, Ilje Piir, Marten Pirts, Anu Raudsepp
I osa: pehme köide, kahevärviline, A4, 114 lk, 2020
II osa: pehme köide, kahevärviline, A4, 112 lk, 2021

Töövihikud moodustavad 8. klassi õpikuga ühtse terviku, mis võimaldab õpilasel uusajal toimunud murrangulisi protsesse tundma õppida ja enda jaoks lahti mõtestada. Mitmekesiste ülesannete eesmärk on pakkuda ajaloolistele protsessidele erinevaid vaatenurki. Õpiku jutustavat laadi peatükke toetavad töövihiku arutlusoskust nõudvad ülesanded. Sügavama sissevaate ajalooperioodi võimaldavad töövihiku harjutused allikatekstidega. Õpikust saadud teadmisi kinnistavad harjutused kontuurkaartide ja skeemidega. Töövihiku keskmes on uusaja kõige olulisemad sündmused ja protsessid Euroopas, kuid tähelepanu on pööratud ka kaugemate maade ajaloole.

 • Mitmekesised ülesanded:
  • töö allikatekstidega,
  • kirjutamis- ja arutlemisoskust arendavad ülesanded,
  • kontuurkaardid, karikatuurid ja tabelid.
 • Põhirõhk Euroopa ja Eesti ajalool, kuid ülesandeid ka Aasia, Aafrika ja Ameerika ajaloo kohta.

Autoritest

Anu Raudsepp on Tartu Ülikooli ajaloo didaktika dotsent, kes on töötanud ka ajalooõpetajana. Ühtlasi on ta korraldanud ajalooõpetajatele erinevaid praktiliste materjalidega täiendkoolitusi. Tema teadusliku uurimistöö põhivaldkond on Eesti 20. sajandi ajalugu.

Lauri Kann on Tartu Ülikooli ajaloodoktorant, kes on omandanud magistrikraadi ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja erialal. Ta on aastaid töötanud Tartu Herbert Masingu Koolis ajalooõpetajana. Samuti on ta mitmete ajalooalaste kirjutiste autor.

Vivian Siirman on ajaloolane, kes on õppinud nii Tartu Ülikoolis kui ka Saksamaal ja Hollandis. Ta on töötanud Eesti Vabaõhumuuseumis ja kultuuriloo toimetajana ajakirjas Keel ja Kirjandus.

Ilje Piir on õpetaja ja ajaloolase kutse omandanud Tartu Ülikoolis. Praegu töötab ta Tartu Herbert Masingu Koolis. Ta on osalenud ajaloo õpetajate koolitamisel ning olnud nii riigieksameid kui ka põhikooli lõpueksameid ettevalmistava komisjoni ja tööde hindamiskomisjoni liige.

Marten Pirts on omandanud Tartu Ülikoolis magistrikraadi põhikooli mitme aine õpetaja erialal. Ta on aastaid töötanud Tartu Herbert Masingu Koolis ajaloo ja inglise keele õpetajana.


Ajaloo õpik 9. klassile. Seotud, kuid killustatud maailm. I ja II osa

Kaarel Piirimäe, Linda Kaljundi
I osa: pehme köide, värviline, 190 x 235 mm, 116 lk, 2021
II osa: pehme köide, värviline, 190 x 235 mm, 116 lk, 2022

 • Käsitleb perioodi Esimese maailmasõja lõpust kuni 21. sajandi alguseni
 • Eraldi peatükid on 20. sajandi, peamiselt selle teise poole arengute kohta Ida-Aasias, Lähis-Idas, Aafrikas ja Ladina-Ameerikas.
 • Õpikus on olulisel kohal:
  • globaalse kliimamuutuse mõju ajaloosündmustele,
  • poliitiliste ja majanduslike ideede ajalugu,
  • rahvastiku kasv ja selle sotsiaalne mõju,
  • religiooni ja poliitika seosed,
  • majanduslik ebavõrdsus maailmas.
 • Eesti ajaloo sündmused on seostatud maailma ajalooga.
 • Õpikute juurde koostatakse ka töövihikud (ilmuvad 2023).

UUS! Ajaloo töövihik 9. klassile. I ja II osa

Katrin Saareleht
I osa: pehme köide, kahevärviline, A4, 76 lk, 2024
II osa: pehme köide, kahevärviline, A4, ilmub 2024

 • Sisaldab ülesandeid, mis võimaldavad 20. sajandil toimunud protsesse paremini tundma õppida ja analüüsida, nt arutlusoskust nõudvad ülesanded.
 • Ajastu olulistesse sündmustesse ja protsessidesse süvenemist toetavad alliktekstidele tuginevad ülesanded.
 • Olulisel kohal on erinevate ajalooallikate analüüsimise ja tõlgendamise õppimine, samuti info leidmise, selles orienteerumise oskuse ja kriitilise hindamise oskuse kujundamine.
 • Töövihiku ülesannete koostamisel on silmas peetud õpioskuste süsteemset arendamist (nt meenutamise kui õppimise võtte kasutamine).

I osa näidislehed:


Haridusasutustel palume tellimuse esitada tellimiskeskkonnas: tellimine.kirjastusmaurus.ee
Ajaloo materjalid leiate kategooriast Ajalugu.

Eraisik saab tellida kodulehelt: kirjastusmaurus.ee/oppeaine/ajalugu

Vaata gümnaasiumi ajaloo õppematerjale siit: kirjastusmaurus.ee/ajalugu-10-12