Ajalugu gümnaasiumile

Ajalugu ei vaja pidevat põhjalikku ümbertegemist. Kuid meie teadmised siiski täienevad ja täpsustuvad ning sama peavad tegema ka ajalooalased raamatud, kaasa arvatud õpikud. Eesti ajaloo õpik ning üldajaloo õpik ongi värskenduskuuri läbi teinud versioonid möödunud kümnendil ilmunud õpperaamatutest.

Lauri Vahtre

Allpool saad olemasolevaid paberõppematerjale lehitseda. Paljud õpikud on TaskuTargas saadaval ka digiteerituna.


Eesti ajalugu gümnaasiumile, I ja II osa

Lauri Vahtre, Mart Laar
I osa: pehme köide, värviline, 170 x 250 mm, 208 lk, 2013, uuendatud kordustrükk 2022
II osa: pehme köide, värviline, 170 x 250 mm, 216 lk, 2014, uuendatud kordustrükk 2022 

Tegemist on uuendatud uustrükiga kogenud õpikuautorite Mart Laari ja Lauri Vahtre kirjutatud kaheosalisest gümnaasiumiõpikust. Õpik viib õppija ja õpetaja, aga miks mitte ka juba koolitee läbinu selges keeles Eesti ajaloo radadele esiajast lähiajalooni. Autorid käsitlevad Eesti ajalugu jutustusena, loobudes ülemäärasest faktikesksusest ning rõhutades ajaloosündmusi tinginud mõjutegureid. Seejuures tehakse kõrvalepõikeid ka Eestist välja.

 • Sisaldab ülesandeid, mis suunavad õppijat iseseisvale uurimistööle.
 • Kujundatud ja illustreeritud ajakohaselt ning õpitulemuste saavutamist toetavalt.
 • Sisaldab rohkelt temaatilisi viited aime- ja ilukirjandusele, filmidele ja raadiosaadetele.
 • Peatükid algavad eelhäälestavate küsimustega, mis aitavad luua seoseid varem kogutud teadmistega.
 • Õpiku lõpus nimeindeks ja mõistesõnastik.

Taskutargas:

 • Digiõpik.
 • 2023/2024. õppeaastal lisandub digiõpikule palju lisamaterjali, mida paberõpikus pole:
  • temaatilised lingid, videod ja raadiosaated,
  • kaardid,
  • kordamisküsimused.

Autoritest

Mart Laar on ajaloolane, kogenud õpikuautor ja poliitik, kes on valitud kuuel korral riigikogu liikmeks ning nimetatud kahel korral peaministriks. Mart Laari peamised uurimisvaldkonnad ajaloolasena on Eesti 19. sajandi rahvuslik liikumine ja Teine maailmasõda.

Lauri Vahtre on ajaloolane, poliitik ja kogenud õpikuautor. Sealjuures on ta silmapaistvalt tegutsenud ajaloo populariseerijana. Lauri sulest on ilmunud ka mitu luulekogu, ta on kogenud tõlkija ning mitme filmi stsenarist.


Lähiajalugu gümnaasiumile, I, II ja III osa

I osa: Toomas Hiio, Karin Lippus
Poolkõva köide, värviline, 170 x 250 mm, 272 lk, 2016, uuendatud kordustrükk 2024
II osa: Toomas Hiio, Karin Lippus
Poolkõva köide, värviline, 170 x 250 mm, 288 lk, 2018, uuendatud kordustrükk 2023
III osa: Lauri Vahtre, Mart Nutt
Pehme köide, värviline, 170 x 250 mm, 216 lk, 2014, uuendatud kordustrükk 2019

Ajaloo periodiseerimine on alati veidi meelevaldne ning seetõttu on see pelgalt abivahend, et mõista ajaloo kulgemist. Gümnaasiumi lähiajaloo kursustest esimesele vastav õpik piiritleb maailma ajaloo etappe läbi sõdade ja neid lõpetanud rahukonverentside – viimastel fikseeritakse teatavasti sõja tulemusel tekkinud uued piirid ja määratletakse riikidevahelised suhted. Lähiajaloo esimese osa õpikus käsitletakse mõlemat maailmasõda.

Tunnustatud ajaloolase ja kogenud õpetaja koostöös sündinud õpik on äärmiselt põhjalik ja kaasahaarav, kus lisaks faktiteadmistele esitatakse sissevaateid eri ajastute inimeste maailma, nende ellu ja olustikku.

 • Palju kaarte.
 • Arendab analüüsivõimet.
 • Käsitleb maailma ajalugu.
 • Käsitleb Eesti ajalugu.
 • Palju huvitavat lisamaterjali.
 • Suunab iseseisvale uurimistööle.
 • Avardab silmaringi.

Lähiajaloo õpiku II osa käsitleb Eesti ja maailma sündmusi 20. sajandil. See on üles ehitatud kronoloogilis-temaatilisel printsiibil ning läheb edasi 20. sajandi teise poolega. Näiteks suunatakse õpilasi analüüsima ja hindama külma sõja tekkimise põhjusi ja kujunemist. Ka selles õpikus on palju ülesandeid kaartide ja allikate kohta ning asjakohaseid viiteid kirjandusele ja (dokumentaal)filmidele.

Gümnaasiumi lähiajaloo kursustest viimasele vastav õpik annab ladusalt esitatud ülevaate 20. sajandi tähtsamatest arengutest ning murrangutest, eeskätt kultuurivaldkonnas. Õpikus käsitletakse muutusi eluolus, ideede ja ideoloogiate arengut, sõja ja rahu problemaatikat, inimõigusi ja inimsusevastaseid kuritegusid jpm. Õpikukirjutajate lai silmaring tuleb siinses õpikus kenasti välja, sest ajalugu on esitatud põnevate seoste kaudu ja avardab nõnda õppijagi silmaringi.

 • Vastab uuenenud õppekavale.
 • Kaasahaaravalt kirjutatud.
 • Lisaks muudele teemadele käsitleb ka eluolu.
 • Selgitab ideoloogilist tausta.
 • Olulisel kohal inimõigusete teema.
 • Viited filmidele, aime- ja ilukirjandusele.
 • Suunab iseseisvale uurimistööle.

Autoritest

Toomas Hiio on ajaloolane, kelle peamised uurimissuunad on Eesti, Tartu Ülikooli ja üliõpilaskonna ajalugu 19. sajandi algusest kuni 20. sajandi lõpuni ning Eesti 20. sajandi sõjaajalugu. Ta on Eesti Mäluinstituudi uurimisjuht, Eesti Sõjamuuseumi – kindral Laidoneri muuseumi direktori asetäitja uurimistöö alal ning Euroopa Mälu ja Süüme Koostöökogu (PEMC) juhatuse liige.

Karin Lippus on lõpetanud Tartu Ülikooli ajaloo osakonna. Alates 1995. aastast on ta töötanud Tallinna Prantsuse Lütseumis, kus on praegu gümnaasiumiastme ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja.

Lauri Vahtre on ajaloolane, poliitik ja kogenud õpikuautor. Sealjuures on ta silmapaistvalt tegutsenud ajaloo populariseerijana. Lauri sulest on ilmunud ka mitu luulekogu, ta on kogenud tõlkija ning mitme filmi stsenarist.

Mart Nutt on Riigikogu koosseisude liige alates 1992. aastast. Ta on olnud korduvalt rassismi ja sallimatuse vastase komisjoni raportöör ning osalenud valimiste vaatlejana paljudes riikides. Ta on avaldanud artiklite kogumiku nüüdis-Eestist ja poliitilistest süsteemidest ning kirjutanud artikleid ka Eesti Entsüklopeediale ja TEA Entsüklopeediale.


Üldajaloo lugemik

Lauri Vahtre, Mart Laar, Ardi Siilaberg
Pehme köide, mustvalge, 210 × 250 mm, 232 lk, 2014

Mauruse üldajaloo lugemikus pööratakse esmajärjekorras tähelepanu Euroopast väljapoole jäävale maailmale ja kultuuriloolisele arengule. Valitud tekstid kajastavad maailma ajaloo tähtsamaid käänukohti ning suuremate muudatuste ilminguid.

 • Kogenud ja tunnustatud autorid.
 • Sisaldab kroonikakatkeid, päevikumärkmeid, uurimusi ja ilukirjandust.
 • Aitab täiendada üldajaloo teadmisi.
 • Tähelepanu on pööratud ka Euroopast väljapoole jäävale maailmale.
 • Kajastab kultuuriloolist arengut.

Autoritest

Mart Laar on ajaloolane, kogenud õpikuautor ja poliitik, kes on valitud kuuel korral riigikogu liikmeks ning nimetatud kahel korral peaministriks. Mart Laari peamised uurimisvaldkonnad ajaloolasena on Eesti 19. sajandi rahvuslik liikumine ja Teine maailmasõda.

Lauri Vahtre on ajaloolane, poliitik ja kogenud õpikuautor. Sealjuures on ta silmapaistvalt tegutsenud ajaloo populariseerijana. Lauri sulest on ilmunud ka mitu luulekogu, ta on kogenud tõlkija ning mitme filmi stsenarist.

Ardi Siilaberg on Tartu Ülikooli ajaloo ja arheoloogia instituudi doktorant. Tema teadustöö põhisuunaks on lähiajalugu, täpsemalt Nõukogude võimu naasmine pärast Teist maailmasõda ja Eesti sovetiseerimine.


Üldajalugu gümnaasiumile

Lauri Vahtre, Mart Laar
Pehme köide, värviline, 170 x 240 mm, 264 lk, 2013, uuendatud kordustrükk 2023

 • Autorite poolt põhjalikult uuendatud.
 • Maailma ajalugu esiajast kuni 20. sajandi alguseni.
 • Kaasahaarav käsitlus, mis lisaks faktiteadmistele pakub sissevaateid eri ajastute inimeste vaimumaailma.
 • Toob esile seoseid ajalooliste protsesside ja sündmuste vahel.
 • Sisaldab rohkelt ülesandeid ja viited, mis suunavad iseseisvale uurimistööle ning avardavad silmaringi.

UUS! Uurimistöö ajaloos

Anu Raudsepp
Pehme köide, A4, 72 lk, 2023

 • Raamat sobib ka üliõpilastele, kes alustavad teaduslikku uurimistööd ajaloos.

Riikliku õppekava valikaine „Uurimistöö alused“ jaoks on lisaks üldistele uurimistöö põhimõtetele vajalikud ka juhendmaterjalid, mis lähtuvad erinevate ainete, sh eriti ajaloo spetsiifikast.

„Uurimistöö ajaloos“ aitab oluliselt kaasa sellele, et saavutada ajaloohariduse põhieesmärki: kujundada ajalooteadvust. Uurimistöö raames tuleb tegeleda erinevate meetodite ja suundadega, mis arendavad ajaloolist mõtlemist: näiteks tõlgendada allikaid, hinnata usaldusväärsust, tegeleda multiperspektiivsusega jms.

See omakorda aitab luua erinevaid oskusi ja pädevusi: väärtuspädevust arendab tutvumine eri aegadel kehtinud väärtushoiakutega, õpipädevust arendab teabe hankimine, suhtluspädevust allikatest teabe lugemine ja mõistmine jne.

Autorist

Tartu ülikooli ajaloo didaktika kaasprofessor Anu Raudsepp omab pikaajalist kogemust ajalooalaste uurimistööde vallas. Ta on olnud üle 20 aasta vabariikliku ajalooalaste õpilastööde võistluse žüriis, lugenud üle 10 aasta ajaloo ja ühiskonnaõpetuse magistriõppe üliõpilastele kursust „Uurimistöö ajalootunnis“ ning juhendanud erinevaid, sh õpilaste uurimistöid. Samuti on ta viljakas Eesti ajaloo uurija.


Haridusasutustel palume tellimuse esitada tellimiskeskkonnas: tellimine.kirjastusmaurus.ee
Ajaloo materjalid leiate kategooriast Ajalugu.

Eraisik saab tellida kodulehelt: kirjastusmaurus.ee/oppeaine/ajalugu/gumnaasium-ajalugu/

Vaata põhikooli ajaloo õppematerjale siit: kirjastusmaurus.ee/ajalugu