Füüsika gümnaasiumile

Maurus annab füüsika materjale välja koostöös Eesti Füüsika Seltsiga. Kõik digiõpikud, v.a füüsika töövihikud gümnaasiumile leiab veebilehelt opik.fyysika.ee.

Allpool saad olemasolevaid pabermaterjale lehitseda.


Sissejuhatus füüsikasse. Kulgliikumise kinemaatika

Indrek Peil, Kalev Tarkpea
Pehme köide, värviline, 160 lk, 2017, juurdetrükk 2020

Gümnaasiumi uuendatud ainekava esimesele kursusele vastav õpik on jagatud neljaks põhiteemaks: sissejuhatus füüsikasse; füüsika uurimismeetod; füüsika üldmudelid ja printsiibid; kinemaatika.

Füüsika gümnaasiumi esimene kursus on olnud õpetajatele väljakutseks, kuna selle materjal on teistest füüsika kursustest abstraktsem ning pakub vähem võimalusi praktiliste tööde, arvutusülesannete või näitlike katsete tegemiseks. Õpiku autor lähtus õpiku koostamisel oma praktilisest kogemusest selle kursuse õpetamisel. Välditud on õpilastele üle jõu käivaid või materjali liiga mahukaks paisutavaid teemasid. Füüsikat kui teadust sissejuhatavate peatükkide järel alustatakse mehaanikaga.

 • Õpilastele jõukohased eri tüüpi ülesanded.
 • Teemat avavad näited loodusest ja igapäevaelust.
 • Praktiliste tööde soovitused.
 • Teemade lõpus kokkuvõte ja kontrollküsimused.
 • Indeks, arvutusülesannete vastused ja valemiteleht õpiku lõpus.

Autorist

Indrek Peil on Saaremaa Ühisgümnaasiumi õpetaja-metoodik ning tunnustatud füüsika õppematerjalide autor. Tema loodud õppematerjalide hulgast leiab erinevaid füüsikanähtusi kirjeldavaid videoid, laboratoorsete tööde juhendeid ja materjale täiendavaid slaidiprogramme. Indrek on osalenud õppekavade arendamises ja õpilasi olümpiaadidel osalemiseks ette valmistanud .


Mehaanika

Indrek Peil
Pehme köide, värviline, 100 lk, 2017, juurdetrükk 2021

Ümbertöötatud mehaanika õpik arvestab gümnaasiumi uuendatud ainekava õppesisu, eesmärke ja õpitulemusi ning on loogiliseks järjeks gümnaasiumi esimese kursuse õpikule „Sissejuhatus füüsikasse. Kulgliikumise kinemaatika“. Õpik on jagatud kolmeks põhiosaks: dünaamika; töö ja energia; perioodilised liikumised.

Õpetajatel on mehaanika õpetamiseks välja kujunenud oma metoodika ja nipid, mida aastast aastasse kasutatakse. Teaduse ja tehnoloogia areng nõuavad siiski oma ja 20. sajandi näidetega on 21. sajandi õpilasi keeruline kaasa haarata. Lainete levimist saab ka praegu illustreerida kivi vette viskamisel tekkivate lainetega. Kui jätta aga sinna juurde rääkimata näiteks gravitatsioonilainetest, siis võibki õpilastele tunduda, et mehaanika on pärit kusagilt kiviajast.

Oleme õpiku koostamisel esile tõstnud füüsikateadmiste rakendamist kaasaegse teaduse ja tehnoloogia saavutuste mõistmiseks, tuues gümnasistidele jõukohaseid ja arusaadavaid näiteid. Tähtsaks oleme pidanud ka füüsika lõimimist igapäevaelu ja teiste loodusainetega. Küsime näiteks, kuidas teatakse, mis on Maa või Kuu sees, st räägime maavärinatest, nii looduslikest kui ka tehislikest.

 • Füüsikateadmiste rakendamine kaasaegse teaduse ja tehnoloogia saavutuste mõistmiseks.
 • Jõukohased, arusaadavad ja kaasaegsed näited.
 • Füüsika lõimimine igapäevaelu ja teiste loodusainetega.


Elektromagnetism

Kalev Tarkpea, Henn Voolaid
Pehme köide, värviline, 152 lk, 175 x 250 mm, 2013, uuendatud kordustrükk 2019

Elektromagnetilise vastastikmõju seaduspärasuste tundmine aitab mõista väga paljude loodusnähtuste tekkimist. Nendel seaduspärasustel põhineb ka elektriliste ja optiliste seadmete töö, mida igapäevaelus pidevalt kasutatakse.

Elektromagnetismi õpikusse on vastavalt riiklikule ainekavale koondatud elektri ja magnetismi ning optika materjal, võimaldades neid kaht omavahel väga tihedalt seotud füüsika valdkonda integreeritult käsitleda. Õpik jaguneb neljaks suuremaks teemaks: elektriväli ja magnetväli; elektromagnetväli; elektromagnetlained; valguse ja aine vastastikmõju.

 • Visuaalselt haarav.
 • Kindel struktuur.
 • Elektri ja magnetismi ning optika materjali integreeritud käsitlus.

Autoritest

Kalev Tarkpea on Tartu Ülikooli füüsikaõppejõud, paljude füüsika õppematerjalide autor ing füüsika gümnaasiumi ainekava töörühma juht. Kalev arvab, et füüsikaõpe peaks algama füüsika kui terviku mõtte ja võimaluste selgitamisest ja alles siis tuleks asuda üksiknähtustega tegelema.

Henn Voolaid on Tartu Ülikooli füüsika õppejõud ning olnud ka kateedrijuhataja, prodekaan ja dekaan. Ta on paljude füüsikaõpikute, ülesannete kogumike ja õppematerjalide autor või kaasautor. Henn on retsenseerinud enamiku Eesti üldhariduskoolide füüsika õppekirjandusest.


Energia

Madis Reemann
Pehme köide, värviline, 175 x 250 mm, 104 lk, 2014, juurdetrükk 2015, 2022

Õpikus käsitletakse energiat ja selle muundamise põhilisi valdkondi. Materjal on jagatud viieks suuremaks teemaks: alalisvool; elektrivool keskkondades; vahelduvvool; soojusliikumine; termodünaamika.

 • Põhitekst on jagatud 25 õppetükiks.
 • Iga õppetükk paarisleheküljel.
 • Eraldi välja toodud lisamaterjal.
 • Teemade ajalooline taust.
 • Keerukamate probleemide käsitlemine.
 • Kokkuvõte iga õppetüki lõpus.
 • Raudvara õpiku lõpus.

Autorist

Madis Reemann on Hugo Treffneri gümnaasiumi õpetaja-metoodik. Lisaks on ta füüsika õppematerjalide autor ja retsensent, koostanud riigieksamite ülesandeid ja osalenud füüsika ainenõukogu töös. Madis on süvaõppega klasside füüsika ainekava üks autoritest. Tema õpilased on edukad olnud nii kohalikel kui ka välisolümpiaadidel.


Mikro- ja megamaailma füüsika

Jaan Paaver
Pehme köide, värviline, 175 x 250 mm, 150 lk, 2014, juurdetrükk 2015

Gümnaasiumi viimase füüsikakursuse sisu katab õpik „Mikro- ja megamaailma füüsika“, mis jaguneb kolmeks suuremaks osaks: aine ehituse alused; aineosakeste ehitusele ja selle uurimisele pühendatud „Mikromaailma füüsika“; maailmaruumile keskenduv „Megamaailma füüsika“.

 • Teoreetiline osa on täiendatud näidetega loodusest ja tehnikast.
 • Teadmisi kinnistavad küsimused, harjutused ja ülesanded.
 • Soovitused praktilisteks töödeks.
 • Kokkuvõtted teemade lõpus.

Autorist

Jaan Paaver on Hugo Treffneri gümnaasiumi füüsikaõpetaja.


Elektromagnetism. Füüsika õpik gümnaasiumile

Riina Murulaid
Pehme köide, värviline, 175 x 250 mm, 2021

Elektromagnetismi õpikusse on vastavalt riiklikule ainekavale koondatud elektri ja magnetismi ning optika materjal. Õpikut koostades on silmas peetud tavaklasside vajadusi – kõrvale on jäetud kõik, mis ei ole õpitava aine põhiolemuse mõistmiseks hädavajalik.

Kogu materjal on õpikus jaotatud nii, et ühe alajaotuse materjal on läbitav ühe koolitunni jooksul. Iga teema juures on üks või kaks lahendusega näidisülesannet ning paljudel juhtudel ka lühike praktiline töö, mida võib läbi teha või uurida videost.

Õpikus on ka valik värvikoodiga eristatud lisamaterjale, mis lubavad heita pilgu nüüdisaegse teaduse radadele ning luua seoseid teiste õppeainetega. Näiteks lugeda gravitatsioonilainetest või elektrikitarri helipea tööpõhimõttest.

 • Koostatud tavaklassidele mõeldes.
 • Tekst on loetav ja kergesti mõistetav.
 • Kasutatav ka iseseisvalt.
 • Täiendatud lahenduste ja lisamaterjalidega.

UUS! Füüsika töövihikud gümnaasiumile (I ja II osa)

Anton Leppik
1. osa: „Kinemaatika, dünaamika, energia“
Pehme köide, värviline, A4, 2024
2. osa: „Elektromagnetism, mikro- ja megamaailma füüsika“
Pehme köide, värviline, A4, 2024

 • Gümnaasiumi füüsika õppekavale vastava ülesehitusega peatükid.
 • 1. osa sisaldab I, II ja IV kursuse materjale; 2. osa sisaldab III ja V kursuse materjale.
 • Seoste loomist soodustavad erineva raskusastmega mõtlemisülesanded ja arvutusülesanded.
 • Ülesandeid nii iseseisvaks lahendamiseks kui tunnis kasutamiseks.

Электромагнетизм. Учебник для гимназии

Рийна Мурулайд
Pehme köide, värviline,175 x 250 mm,166 lk, 2021

Перевод на русский язык Алексей Гаврилов


Новый! Введение в физику. Кинематика поступательного движения

Индрек Пейль, Калев Таркпеа


Haridusasutustel palume tellimuse esitada tellimiskeskkonnas: tellimine.kirjastusmaurus.ee
Füüsika materjalid leiate kategooriast Füüsika.

Eraisik saab tellida kodulehelt: kirjastusmaurus.ee/oppeaine/fuusika/04-gumnaasium/

Põhikooli füüsika materjale saad vaadata siin: kirjastusmaurus.ee/fuusika