Füüsika gümnaasiumile

Allpool saad olemasolevaid pabermaterjale lehitseda.


Sissejuhatus füüsikasse. Kulgliikumise kinemaatika

Gümnaasiumi uuendatud ainekava esimesele kursusele vastav õpik on jagatud neljaks põhiteemaks: sissejuhatus füüsikasse; füüsika uurimismeetod; füüsika üldmudelid ja printsiibid; kinemaatika.

Füüsika gümnaasiumi esimene kursus on olnud õpetajatele väljakutseks, kuna selle materjal on teistest füüsika kursustest abstraktsem ning pakub vähem võimalusi praktiliste tööde, arvutusülesannete või näitlike katsete tegemiseks. Õpiku autor lähtus õpiku koostamisel oma praktilisest kogemusest selle kursuse õpetamisel. Välditud on õpilastele üle jõu käivaid või materjali liiga mahukaks paisutavaid teemasid. Füüsikat kui teadust sissejuhatavate peatükkide järel alustatakse mehaanikaga.

 • Teemat avavad näited loodusest ja igapäevaelust.
 • Eri tüüpi ülesanded.
 • Praktiliste tööde soovitused. 
 • Kokkuvõte ja kontrollküsimused teemade lõpus. 
 • Kasutajaindeks, arvutusülesannete vastused ja valemiteleht õpiku lõpus.

Autorist

Indrek Peil on Saaremaa Ühisgümnaasiumi õpetaja-metoodik ning tunnustatud füüsika õppematerjalide autor. Tema loodud õppematerjalide hulgast leiab erinevaid füüsikanähtusi kirjeldavaid videoid, laboratoorsete tööde juhendeid ja materjale täiendavaid slaidiprogramme. Indrek on osalenud õppekavade arendamises ja õpilasi olümpiaadidel osalemiseks ette valmistanud .


Mehaanika

Autor Indrek Peil

Ümbertöötatud mehaanika õpik arvestab gümnaasiumi uuendatud ainekava õppesisu, eesmärke ja õpitulemusi ning on loogiliseks järjeks gümnaasiumi esimese kursuse õpikule „Sissejuhatus füüsikasse. Kulgliikumise kinemaatika“. Õpik on jagatud kolmeks põhiosaks: dünaamika; töö ja energia; perioodilised liikumised.

Õpetajatel on mehaanika õpetamiseks välja kujunenud oma metoodika ja nipid, mida aastast aastasse kasutatakse. Teaduse ja tehnoloogia areng nõuavad siiski oma ja 20. sajandi näidetega on 21. sajandi õpilasi keeruline kaasa haarata. Lainete levimist saab ka praegu illustreerida kivi vette viskamisel tekkivate lainetega. Kui jätta aga sinna juurde rääkimata näiteks gravitatsioonilainetest, siis võibki õpilastele tunduda, et mehaanika on pärit kusagilt kiviajast.

Oleme õpiku koostamisel esile tõstnud füüsikateadmiste rakendamist kaasaegse teaduse ja tehnoloogia saavutuste mõistmiseks, tuues gümnasistidele jõukohaseid ja arusaadavaid näiteid. Tähtsaks oleme pidanud ka füüsika lõimimist igapäevaelu ja teiste loodusainetega. Küsime näiteks, kuidas teatakse, mis on Maa või Kuu sees, st räägime maavärinatest, nii looduslikest kui ka tehislikest.


Elektromagnetism

Elektromagnetilise vastastikmõju seaduspärasuste tundmine aitab mõista väga paljude loodusnähtuste tekkimist. Nendel seaduspärasustel põhineb ka elektriliste ja optiliste seadmete töö, mida igapäevaelus pidevalt kasutatakse.

Elektromagnetismi õpikusse on vastavalt riiklikule ainekavale koondatud elektri ja magnetismi ning optika materjal, võimaldades neid kaht omavahel väga tihedalt seotud füüsika valdkonda integreeritult käsitleda. Õpik jaguneb neljaks suuremaks teemaks: elektriväli ja magnetväli; elektromagnetväli; elektromagnetlained; valguse ja aine vastastikmõju.

Õpik on tehtud visuaalselt haarav ja teksti erinevad osad on märgistatud erineval viisil:

 • Õpiku põhitekst on mustas kirjas.
 • Täiendtekst on antud sinises kirjas.
 • Esmakordselt esinevad olulised mõisted on rasvases trükis.
 • Tähtsamad laused põhitekstis on punases kirjas.
 • Küsimuste-ülesannete plokk asub alajaotuste lõpus.
 • STOPP! tähistab teema lühikokkuvõtet.

Autoritest

Kalev Tarkpea on Tartu Ülikooli füüsikaõppejõud, paljude füüsika õppematerjalide autor ing füüsika gümnaasiumi ainekava töörühma juht. Kalev arvab, et füüsikaõpe peaks algama füüsika kui terviku mõtte ja võimaluste selgitamisest ja alles siis tuleks asuda üksiknähtustega tegelema.

Henn Voolaid on Tartu Ülikooli füüsika õppejõud ning olnud ka kateedrijuhataja, prodekaan ja dekaan. Ta on paljude füüsikaõpikute, ülesannete kogumike ja õppematerjalide autor või kaasautor. Henn on retsenseerinud enamiku Eesti üldhariduskoolide füüsika õppekirjandusest.


Energia

Õpikus käsitletakse energiat ja selle muundamise põhilisi valdkondi. Materjal on jagatud viieks suuremaks teemaks: alalisvool; elektrivool keskkondades; vahelduvvool; soojusliikumine; termodünaamika.

 • Põhitekst on jagatud 25 õppetükiks.
 • Iga õppetükk paarisleheküljel.
 • Eraldi välja toodud lisamaterjal.
 • Teemade ajalooline taust.
 • Keerukamate probleemide käsitlemine.
 • Kokkuvõte iga õppetüki lõpus.
 • Raudvara õpiku lõpus.

Autorist

Madis Reemann on Hugo Treffneri gümnaasiumi õpetaja-metoodik. Lisaks on ta füüsika õppematerjalide autor ja retsensent, koostanud riigieksamite ülesandeid ja osalenud füüsika ainenõukogu töös. Madis on süvaõppega klasside füüsika ainekava üks autoritest. Tema õpilased on edukad olnud nii kohalikel kui ka välisolümpiaadidel.


Mikro- ja megamaailma füüsika

Autor Jaan Paaver on Hugo Treffneri gümnaasiumi füüsikaõpetaja.

Gümnaasiumi viimase füüsikakursuse sisu katab õpik „Mikro- ja megamaailma füüsika“, mis jaguneb kolmeks suuremaks osaks: aine ehituse alused; aineosakeste ehitusele ja selle uurimisele pühendatud „Mikromaailma füüsika“; maailmaruumile keskenduv „Megamaailma füüsika“.

 • Teoreetiline osa on täiendatud näidetega loodusest ja tehnikast.
 • Teadmisi kinnistavad küsimused, harjutused ja ülesanded.
 • Soovitused praktilisteks töödeks.
 • Kokkuvõtted teemade lõpus.

UUS! Elektromagnetism. Füüsika õpik gümnaasiumile

Pehme köide, värviline, 175 x 250 mm, ilmub 2021

Autor Riina Murulaid 

Elektromagnetismi õpikusse on vastavalt riiklikule ainekavale koondatud elektri ja magnetismi ning optika materjal. Õpikut koostades on silmas peetud tavaklasside vajadusi – kõrvale on jäetud kõik, mis ei ole õpitava aine põhiolemuse mõistmiseks hädavajalik.

Kogu materjal on õpikus jaotatud nii, et ühe alajaotuse materjal on läbitav ühe koolitunni jooksul. Õpiku juurde kuulub ka elektrooniline õpetajaraamat, kust leiab soovitusi ja näpunäiteid tundide läbiviimiseks, sealhulgas kõikide ülesannete kommenteeritud lahendused. Iga teema juures on üks või kaks lahendusega näidisülesannet ning paljudel juhtudel ka lühike praktiline töö, mida võib läbi teha või uurida videost.

Õpikus on ka valik värvikoodiga eristatud lisamaterjale, mis lubavad heita pilgu nüüdisaegse teaduse radadele ning luua seoseid teiste õppeainetega. Näiteks lugeda gravitatsioonilainetest või elektrikitarri helipea tööpõhimõttest.

 • Koostatud tavaklassidele mõeldes.
 • Tekst on loetav ja kergesti mõistetav.
 • Kasutatav ka iseseisva ja e-õppena.
 • Täiendatud lahenduste ja lisamaterjalidega.

Haridusasutustel palume tellimuse esitada tellimiskeskkonnas: tellimine.kirjastusmaurus.ee
Eraisik saab tellida kodulehelt: kirjastusmaurus.ee/oppeaine/fuusika/04-gumnaasium/

Põhikooli füüsika materjale saad vaadata siin: kirjastusmaurus.ee/fuusika