Jutulinna õppekomplekt 2. klassile

Jutulinna 2. klassi komplekti kuuluvad lugemiku I ja II osa, lugemiku töövihiku I ja II osa, loodusõpetuse tööraamat, inimeseõpetuse tööraamat ning matemaatika tööraamatu I ja II osa. TaskuTargas digiteeritud materjalide juures on õpetajale töökava, lisaideid teemade käsitlemiseks ja aruteluks, viiteid lisamaterjalidele ning õpilastele interaktiivseid automaatkontrolliga lisaülesandeid. Digimaterjalide kasutamiseks tuleb koolil soetada paberkomplektid kogu klassile.

Allpool saab pabermaterjale lehitseda ning nende kohta rohkem lugeda.


Lugemik. Eesti keele õpik 2. klassile, I ja II osa

Kätlin Vainola, Elina Sildre
I osa: pehme köide, värviline, A4, 112 lk, 2016, uuendatud kordustrükk 2018, juurdetrükk 2021
II osa: pehme köide, värviline, A4, 144 lk, 2016, juurdetrükk 2019

 • Mitmekesised tekstid, nii eesti kui ka välismaised autorid.
 • Lugemistekstide lõpus olevad ülesanded suunavad arutlema, fantaseerima, analüüsima ja edasi uurima.
 • Palju erinevaid tekstiliike: jutud, luuletused, valmid, näidendid, meedia-, teabe- ja tarbetekstid.
 • Suur rõhk eneseväljendusel ja loovusel.
 • Lõbusad pildid toetavad õppesisu mõistmist ja arendavad jutustamisoskust.

TaskuTargas:

 • Kuulamisülesanded interaktiivsete harjutustega.
 • Diferentseeritud interaktiivsed lisaülesanded iga tunni juures. UUS!
 • HEV-töölehed printimiseks. UUS!
 • Iga tunni juures lehitsetavad töövihiku leheküljed.
 • Paljud töövihiku harjutused on muudetud interaktiivseks.
 • Iga keeleteema lõpetuseks lühike tunnikontroll. UUS!
 • Iga kuu lõpus iseseisev töö: A- ja B- ning lihtsam variant. UUS!
 • Õpetajale vaatamiseks eeltäidetud töövihik.
 • Lühendatud ja lihtsustatud ümberjutustused õpiku tekstidest. UUS!

 

Eesti keele töövihik 2. klassile, I ja II osa

Kaja Kivisikk, Kätlin Vainola, Elina Sildre
I osa: klamberköide, kahevärviline, A4, 112 lk, 2016, uuendatud kordustrükk 2022
II osa: klamberköide, kahevärviline, A4, 120 lk, 2016, uuendatud kordustrükk 2022

Eesti keele töövihikud on tihedalt seotud õpikutega – järje hoidmise hõlbustamiseks on kasutatud lugemikuga samasuguseid pealkirju. Keelereeglite õppimine on püütud teha lastele mänguliseks ning huvitavaks.

 • Mitmekülgne ülesannetevalik:
  • harjutused kõigi õpiku lugemispalade kohta,
  • kuulamisülesanded (helifail TaskuTargas, digiõpiku vastava peatüki juures),
  • kirjatehnika harjutusülesanded,
  • mängulised grammatikaharjutused.
 • Igaks tunniks üks lehekülg.
 • Värvitavad illustratsioonid.

Lisaks

UUS! Eesti keele HEV-töölehed 2. klassile

Reesi Sirvi

 • Asuvad TaskuTargas lugemiku õpetajavaates.
 • Lihtsamad harjutused tunni teemadel.
 • Funktsionaalse lugemise harjutused.

Loodusõpetuse tööraamat 2. klassile

Liivia Kivit, Elina Sildre
Klamberköide, värviline, A4, 100 lk, 2016, uuendatud kordustrükk 2018, juurdetrükk 2021

Tööraamatu ülesehitus järgib looduse aastaringi. Rõhk on kogemusõppel ja selleks pakub tööraamat rohkelt erinevaid teemasid ja ülesandeid, mis on lõimitud üksteise ja igapäevaeluga. Tööraamatus on palju praktilisi tegevusi nii klassis kui ka looduses läbi viimiseks. Mitme teemade juurde on lisatud kodune töö (vaatlus, uurimus, midagi järgmiseks tunniks kaasa võtta, teha fotosid jm). Tööraamatus on läbivalt kasutatud ikoone.

 • Palju katseid, uurimustöid ja vaatlusi
 • Mitmekesised ülesanded:
  • Räägi joonise põhjal!
  • Vaatle ja kirjelda!
  • Võrdle ja rühmita!
  • Jälgi toimuvaid muutusi!
  • Tee kokkuvõte!
  • Küsitle ja arutle!
  • Vaata internetist!
  • Täienda tabelit!
  • Täienda mõistekaarti!

 

TaskuTargas:

 • Tööraamatu ülesanded on veebis interaktiivsed.
 • Iga tunni juurde on loodud interaktiivsed lisaülesanded.
 • Kuulamispalad ja neid toetavad ülesanded.
 • Lingid lisamaterjalile internetist.
 • Iseseisvad tööd.
 • Õpetajale eeltäidetud tööraamat. UUS!

Inimeseõpetuse tööraamat 2. klassile

Evelin Sulaoja, Tiina Stamm, Kätlin Vainola, Elina Sildre
Klamberköide, värviline, A4, 96 lk, 2016, uuendatud kordustrükk 2018, juurdetrükk 2022

Tööraamatu eesmärk on lastele tutvustada lähiümbrust ja sellega seotud tegevusi ja probleeme ning nende lahendamist. Materjal pakub erinevaid tegevusi alates individuaalsest ülesannete lahendamisest kuni ühiste aruteludeni klassis. Tööraamatus käsitletakse kõiki õppekavakohaseid teemasid ning iga suurem teema lõpeb kokkuvõttega. Tööraamatu lõpus on lisaülesanded, mis eeldavad iga lapse individuaalset tööd ja eneseanalüüsi.

 • Toetub kiusamisvastasele programmile KiVa ja projektile „Kiusamisest vaba lasteaed ja kool“.
 • Aitab klassis luua sõbralikumat õhkkonda ning õpetab lapsi üksteisega arvestama.
 • Võimalus kaasata lähikonda: pere, kooli töötajad, sõbrad jt.
 • Mitmekesised ülesanded: individuaalsed ülesanded, arutelu klassiga, loov lähenemine jm.
 • Loovtegevuse leheküljed.

 

TaskuTargas:

 • Osad tööraamatu ülesanded on veebis interaktiivsed.
 • Iga tunni juurde on loodud interaktiivsed lisaülesanded.
 • Prinditavad töölehed.
 • Teemakaardid.

Matemaatika tööraamat 2. klassile, I ja II osa

Sirje Piht, Merily Piht, Elina Sildre
I osa: klamberköide, värviline, A4, 122 lk, 2016, juurdetrükk 2019, 2021
II osa: klamberköide, värviline, A4, 120 lk, 2016, juurdetrükk 2019, 2021

Teise klassi matemaatika tööraamatutes jätkame arvutamise ja suuruste õppimise ning geomeetria teemadega. Suurt rõhku on pandud seoste loomisele igapäevaeluga, ülesanded on seotud ka läbiva teema Jutulinnaga. Tööraamat annab võimaluse koos paarilisega tegutseda, probleemi üle suunavad põhjalikumalt mõtlema aruteluküsimused. Tööraamatus on nii pildilisi kui ka kuulamisülesandeid, olulised on ka probleemolukordade lahendamist nõudvad ülesanded. Matemaatika tööraamatud sobivad hästi aktiivsele õppijale, kes on valmis ise uurima ja katsetama.

 • Igale õppetunnile kuulub keskmiselt kaks lehekülge.
 • Tööraamatu lõpus on kordamisteemad.
 • Kuulamisülesannete töölehed (kuulamisülesanded asuvad TaskuTargas, digiteeritud tööraamatute peatükkide juures).

TaskuTargas:

 • Tööraamatu ülesanded on veebis interaktiivsed.
 • Iga tunni juures on diferentseeritud interaktiivsed lisaülesanded. UUS!
 • Kuulamispalad ja toetavad ülesanded.
 • Iga teema lõpetuseks lühike tunnikontroll. UUS!
 • Iga kuu lõpus iseseisev töö: A- ja B- ning lihtsam variant. UUS!
 • Õpetajale eeltäidetud tööraamat.

Jutulinna sarjast 

Jutulinna 1. klassi, 2. klassi ja 3. klassi õppekomplekte ühendab Jutulinna keskkond ja tegelased, mis on justkui pärismaailma mudel, kus tegutsevad sõbralikud ja ettevõtlikud inimesed. Jutulinnas on kool, raamatukogu, muuseum, kohvik, kauplus, vabrik, ajalehetoimetus jm. Jutulinna õppekomplekti peategelased on Kaisa ja Madis ning õpetaja Villem, kes armastab väga loodust ja mälumänge. Kaisa ja Madise argipäevatoimetused ja seiklused ühendavad erinevate ainete õppimise omavahel lõimitud tervikuks. Samas on kõigi ainete õppematerjale võimalik kasutada ka eraldi.


Autoritest

Kätlin Vainola on lastekirjanik ja ajakirja Hea Laps peatoimetaja. Ta on töötanud emakeele ja kirjanduse õpetajana, viinud läbi loovkirjutamise õpitubasid, valmistanud õppematerjale ning töötanud kirjastuses Maurus algklasside toimetajana. Kätlin on Jutulinna õppekomplekti idee algataja ja üks autoritest.

Elina Sildre on vabakutseline illustraator ja koomiksikunstnik. Ta on teinud illustratsioone enam kui kolmekümnele raamatule ja perioodilisele lasteväljaandele. Elina illustreerib kõiki Mauruse materjale, kus tegutsevad vahvad Jutulinna tegelased.

Kaja Kivisikk töötab Tartu Descartes’i koolis klassiõpetajana 1984. aastast. 2003. aastal tunnustati Kajat Tartu linna aasta õpetaja tiitliga. Kaja on olnud Lugemispesa projektijuht ning viinud läbi hulgaliselt lugemisalaseid koolitusi nii õpetajatele kui ka lastevanematele. Kaja on 2004. aastast Tartu linna Lugemispesade kokkutulekute korraldaja ning ühtlasi raamatu „Mängud lugemispessa“ (Koolibri) autor.

Sirje Piht on Tallinna ülikooli haridusteaduste instituudi õppejõud, mitme metoodilise õppematerjali, sh õppemängude ja õpikute autor ning SA Innove matemaatika e-hindamise peaspetsialist.

Merily Piht on klassiõpetaja ja mitme õppemängu autor. 2010. aasta Ajujahi konkursil saavutas ta koostatud õppemängudega kolmanda koha. Alates 2018. aasta sügisest on Merily Tabasalu ühisgümnaasiumi klassiõpetaja.

Liivia Kivit on Tallinna ühisgümnaasiumi pedagoog-metoodik. 2008. ja 2017. aastal tunnustati Liiviat Tallinna aasta õpetaja tiitliga ning ta on tunnustussüsteemi „Eestimaa õpib ja tänab“ 2017. aasta klassiõpetaja finalist. Ta on olnud aastatel 2015 ja 2017–2018 õppekavaarenduse loodusõpetuse töörühma liige.

Tiina Stamm on kauaaegne algklasside õpetaja. Ta töötab Tallinna Lilleküla gümnaasiumis ning on olnud üks 4. klassi loodusõpetuse õpiku autoritest (Avita). 2012. aastal tunnustati Tiinat Tallinna aasta õpetaja tiitliga.

Evelin Sulaoja on klassiõpetaja. Ta on praktiseerinud oma töös edukalt kiusamisvastast programmi „Kiusamisest vaba lasteaed ja kool“ ning jaganud MTÜ Lastekaitse Liidu koolitustel head praktikat ka teistele õpetajatele.


Haridusasutustel palume tellimuse esitada tellimiskeskkonnas: tellimine.kirjastusmaurus.ee
Jutulinna komplekti ja sellesse kuuluvad õppematerjalid leiate kategooriast Jutulinn 2. klassile.

Eraisik saab tellida kodulehel: kirjastusmaurus.ee/oppeaine/algopetus/jutulinn/ii-klassi-komplekt-jutulinn/