Jutulinna õppekomplekt 3. klassile

Jutulinna 3. klassi komplekti kuuluvad eesti keele õpiku I ja II osa, eesti keele töövihiku I ja II osa, loodusõpetuse tööraamat, inimeseõpetuse tööraamat ning matemaatika tööraamatu I, II ja III osa. TaskuTargas digiteeritud materjalide juures on õpetajale töökava, lisaideid teemade käsitlemiseks ja aruteluks ning õpilastele interaktiivseid automaatkontrolliga lisaülesandeid. Digimaterjalide kasutamiseks tuleb koolil soetada paberkomplektid kogu klassile.

Allpool saab pabermaterjale lehitseda ning nende kohta rohkem lugeda.


Eesti keele õpik 3. klassile, I ja II osa

Kätlin Vainola, Heli Prii, Kaja Kivisikk, Elina Sildre
I osa: pehme köide, värviline, A4, 128 lk, 2017, uuendatud kordustrükk 2019
II osa: pehme köide, värviline, A4, 124 lk, 2017, uuendatud kordustrükk 2019

Kolmanda klassi komplekt jätkab Jutulinna tegelastega. Õpikud on jagatud aastaringi ja rahvakalendri tähtpäevi järgivateks teemadeks, milles tutvutakse ka eri ametite ja elukutsetega.

 • Iga teema alguses on lugu Jutulinnast, iga teema lõpus on paarislehekülg Jutulinna raamatuklubist.
 • Lugemispalad ja tekstid nii eesti kui ka välismaa autoritelt:
  • luuletused,
  • näidendid,
  • lühijutud,
  • meedia- ja teatmetekstid.
 • Pildileheküljed aitavad arendada visuaalse teksti analüüsioskust: joonistused, tugisõnad, pildiseeriad, märksõnaskeemid.
 • Kavad, mille abil õpitakse jutustama, kirjutama ja kirjeldama.
 • Tutvutakse teabeotsingu võimalustega.
 • Loovtööde projektid kogu klassile.

TaskuTargas:

 • Kuulamisülesanded interaktiivsete harjutustega.
 • Iga tunni juures lehitsetavad pabertöövihiku leheküljed.
 • Iga keeleõppe teema lõpetuseks lühike tunnikontroll.
 • Iga kuu lõpus iseseisev töö: A- ja B- ning veidi lihtsam C-variant.
 • Õpetajale vaatamiseks eeltäidetud töövihikud.
 • UUS! Lühendatud ja lihtsustatud ümberjutustused õpiku tekstidest.
 • UUS! Lihtsustatud töövhiku harjutused.

Eesti keele töövihik 3. klassile, I ja II osa

Kaja Kivisikk, Heli Prii, Kätlin Vainola, Elina Sildre
I osa: klamberköide, kahevärviline, A4, 92 lk, 2017, juurdetrükk 2019, 2021, 2022
II osa: klamberköide, kahevärviline, A4, 104 lk, 2017, juurdetrükk 2019, 2021, 2022

Töövihik on kaheosaline ja tihedalt õpikuga seotud.

 • Mitmekesised ülesanded:
  • harjutus iga õpiku lugemispala kohta,
  • keeleõppeteemad,
  • loovharjutused,
  • paaris- ja rühmatööd,
  • sõnavara laiendamise ülesanded.
 • Värvitavad illustratsioonid.


Loodusõpetuse tööraamat 3. klassile

Maarika Männil, Kristina Reineller, Elina Sildre
Klamberköide, värviline, A4, 120 lk, 2018, uuendatud kordustrükk 2023

Loodusõpetuse tööraamat on õpilasele aktiivse töötegemise vahend, õppida aitavad joonised ja tekstid, mis saavad lõpliku kuju ülesandeid lahendava õpilase käe all. Õppeaasta esimeses pooles tutvutakse põhimõistete ja -meetoditega, teisel poolaastal on suurem rõhk õpitu rakendamisel. Tööraamat järgib riikliku õppekava põhiteemasid. Nendega on lõimitud säästva arengu ehk jätkusuutliku elu põhimõtted, et anda esimese kooliastme õpilasele aimu looduse üldisest toimimisest, lihtsamatest seostest erinevate elusolendite ning elus- ja eluta looduse vahel.

2023. aastal ilmuvas kordustrükis on paljusid ülesandeid, selgitusi ja juhiseid muudetud lihtsamaks.

 • Palju erinevaid ülesandetüüpe.
 • Materjal aitab kujundada süsteemset mõtlemist.
 • Olulisel kohal on säästva arengu ja jätkusuutliku elu põhimõtted.
 

TaskuTargas:

 • Soovitused tundide läbiviimiseks.
 • Paljud tööraamatu ülesanded on veebis interaktiivsed.
 • Prinditavad töölehed.
 • Interaktiivsed lisaülesanded iga tunni juures.
 • Veebilingid lisamaterjalile.

Inimeseõpetuse tööraamat 3. klassile

Riina Meidla, Ülle Säälik
Klamberköide, värviline, A4, 104 lk, 2017, juurdetrükk 2019, 2021

Õppematerjal hõlmab kogu vajalikku inimeseõpetuse ainekava ja riikliku õppekava läbivaid teemasid, sobitudes hästi kooli- ja kalendriaasta rütmiga. Nii näiteks on enda ja teiste erinevus ning sallivus seostatud sügiseste erinevate tähtpäevadega. Jõulude ja aastavahetuse teema juures käsitletakse ka tuleohutust. Kooliaasta lõpus, mil toimuvad matkad ja ekskursioonid, uuritakse kodukohta, õpitakse reisi marsruuti planeerima ja ka taskuraha kulutamist arvestama.

 • Välditud on negatiivseid näiteid, pakutakse sobivaid ja oodatud hea käitumise viise.
 • Õppesisu avavad lood, mis on seotud laste igapäevaeluga.
 • Tööraamatut läbivad eneseanalüüsi leheküljed.

TaskuTargas:

 • Osad tööraamatu ülesanded on veebis interaktiivsed.
 • Interaktiivsed lisaülesanded iga tunni juures.
 • Prinditavad töölehed.

Matemaatika tööraamat 3. klassile, I, II ja III osa

Regina Reinup, Elina Sildre
I osa: klamberköide, värviline, A4, 112 lk, 2017, uuendatud kordustrükk 2020
II osa: klamberköide, värviline, A4, 96 lk, 2017, uuendatud kordustrükk 2020
III osa: klamberköide, värviline, A4, 120 lk, 2018, juurdetrükk 2019, 2021

Matemaatika tööraamatud on koostatud lähtuvalt riiklikust õppekavast, samas on püütud üldpädevusi tuua õpilastele tuttavasse keskkonda. Autori eesmärk on säilitada ja ergutada laste loomulikku uudishimu kõige neid ümbritseva, sealhulgas matemaatika vastu. Ka rutiinne arvutamisoskuse treenimine on põimitud Jutulinna ja igapäevaelu lugudega.

 • Tööraamatu koostamisel on arvestatud kalendri ja tähtpäevadega.
 • Materjali ülesehitus:
  • tööraamat jaguneb kolme ossa: sügis, talv, kevad,
  • igas osas leidub kolm üldpeatükki,
  • kokku on 140 õppetundi,
  • iga tunni materjal mahub paarislehele,
  • iga teema lõpeb kordamisega,
  • igale õppetunnile vastab kindel kodune ülesanne tööraamatu lõpus olevas eraldi osas.

TaskuTargas:

 • Tööraamatu ülesanded on veebis interaktiivsed.
 • Diferentseeritud interaktiivsed lisaülesanded iga tunni juures.
 • Iga teema lõpetuseks lühike tunnikontroll.
 • Iga kuu lõpus iseseisev töö: A- ja B- ning veidi lihtsam C-variant.
 • Õpetajale vaatamiseks eeltäidetud tööraamat.

UUS! Meediaõpetuse tööraamat I kooliastmele

Pille Pendonen
Klamberköide, värviline, A4, 2024

 • Meedia mõiste
 • Uudis
 • Küsitlus, intervjuu
 • Sotsiaalmeedia
 • Artikkel, arvamus ja fakt
 • Meedia kui meelelahutus
 • Ajakirjanduseetika
 • Meediaga seotud elukutsed
 • Reklaam
 • Omalooming

Jutulinna sarjast 

Jutulinna 1. klassi2. klassi ja 3. klassi õppekomplekte ühendab Jutulinna keskkond ja tegelased, mis on justkui pärismaailma mudel, kus tegutsevad sõbralikud ja ettevõtlikud inimesed. Jutulinnas on kool, raamatukogu, muuseum, kohvik, kauplus, vabrik, ajalehetoimetus jm. Jutulinna õppekomplekti peategelased on Kaisa ja Madis ning õpetaja Villem, kes armastab väga loodust ja mälumänge. Kaisa ja Madise argipäevatoimetused ja seiklused ühendavad erinevate ainete õppimise omavahel lõimitud tervikuks. Samas on kõigi ainete õppematerjale võimalik kasutada ka eraldi.


Autoritest

Kätlin Vainola on lastekirjanik ja ajakirja Hea Laps peatoimetaja. Ta on töötanud emakeele ja kirjanduse õpetajana, viinud läbi loovkirjutamise õpitubasid, valmistanud õppematerjale ning töötanud kirjastuses Maurus algklasside toimetajana. Kätlin on Jutulinna õppekomplekti idee algataja ja üks autoritest.

Kaja Kivisikk töötab Tartu Descartes’i koolis klassiõpetajana 1984. aastast. 2003. aastal tunnustati Kajat Tartu linna aasta õpetaja tiitliga. Kaja on olnud Lugemispesa projektijuht ning viinud läbi hulgaliselt lugemisalaseid koolitusi nii õpetajatele kui ka lastevanematele. Kaja on 2004. aastast Tartu linna Lugemispesade kokkutulekute korraldaja ning ühtlasi raamatu „Mängud lugemispessa“ (Koolibri) autor.

Heli Prii on Paide Hillar Hanssoo põhikooli kogenud klassiõpetaja. Ta on juhendanud auhinnatud õpilastöid ning olnud koolitaja laste lugemishuvi edendamise teemal. Ta on Eesti lugemisühingu juhatuse liige ja üleriigilise projekti „Väikesed kodu-uurijad“ algataja ja üks teostajatest. Heli on Järvamaa klassiõpetaja preemia ning linna hariduspreemia laureaat.

Elina Sildre on vabakutseline illustraator ja koomiksikunstnik. Ta on teinud illustratsioone enam kui kolmekümnele raamatule ja perioodilisele lasteväljaandele. Elina illustreerib kõiki Mauruse materjale, kus tegutsevad vahvad Jutulinna tegelased.

Regina Reinup on kogenud matemaatikaõpetaja, kelle õpingud Tallinna ülikooli doktorantuuris on keskendunud matemaatika didaktikale. Regina on kirjastuse Maurus matemaatika õppematerjalide toimetaja.

Maarika Männil on bioloog, kauaaegne loodusõpetuse, bioloogia, terviseõpetuse ja uurimistöö aluste õpetaja. Ta on juhendanud vabariigi teaduspreemiaga auhinnatud õpilastöid ja rahvusvaheliste olümpiaadide laureaate. 2011. aastal tunnustati Maarikat Järvamaa aasta õpetaja tiitliga. Praegu töötab ta keskkonnahariduse spetsialistina, et ise praktiseerides innustada õpetajaid õuesõpet kogemusõppena läbi viima.

Anneli Laasi on üle 20 aasta õpetanud nii lastele kui ka täiskasvanutele maalimist, ühtlasi kirjutanud ja illustreerinud kolm käsiraamatut algklasside õpetajatele. Praegu on ta vabakutseline lektor, kes õpetab akvarellmaalitehnikaid ja botaanilist maali. Anneli ja kirjastuse Maurus koostöös on valminud 3. klassi loodusõpetuse tööraamat.

Riina Meidla on Märjamaa gümnaasiumi inimeseõpetuse ja võõrkeelte õpetaja ning Punase Risti
esmaabiõpetaja. Ta on inimeseõpetuse vabariikliku olümpiaadi ülesannete koostaja ja õppevara retsensent.

Ülle Säälik on haridusteaduste doktor, Tartu ülikooli Narva kolledži psühholoogia ja pedagoogika lektor. Ta on töötanud 14 aastat C. R. Jakobsoni nimelises Torma põhikoolis inimeseõpetuse ja inglise keele õpetajana. Ülle on olnud maakondlike ning ülevabariigiliste inimeseõpetuse olümpiaadi tööde koostaja.


Haridusasutustel palume tellimuse esitada tellimiskeskkonnas: tellimine.kirjastusmaurus.ee
Jutulinna komplekti ja sellesse kuuluvad õppematerjalid leiate kategooriast Jutulinn 3. klassile.

Eraisik saab tellida kodulehel: kirjastusmaurus.ee/oppeaine/algopetus/jutulinn/iii-klassi-komplekt-jutulinn/