Haridusasutustel palume tellimiseks kasutada tellimiskeskkonda.

Ilmub kaheosalisena, I osa 2023

9. kl ühiskonnaõpetuse TV toetab tööd õpikuga, pakkudes võimalust õpikus vaadeldud teemadega lähemalt tegeleda. Iga peatüki juures on märgitud vastav õpiku peatükk (või peatükid), mille läbitöötamine annab aluse ülesande püstituse mõistmiseks. Ülesannete sooritamine eeldab erinevate valdkonnateadmiste sünteesimise oskust.

Ülesanded toetavad eritüübiliste allikmaterjalide lugemise ja mõistmise oskuse arendamist, sh allikakriitilist ja kontekstuaalset lähenemist. Mitmed harjutused pööravad tähelepanu ka lõimingule teiste õppeainetega (ajalugu, matemaatika, geograafia, inimeseõpetus, eesti keel, multimeedia) ning toetavad üldpädevuste kujundamist. Suurt tähelepanu pöörame tekstiloomise ning visuaalse kirjaosuse kujundamise toetamisele. Töövihkust leiab tööriistakasti, mis toetab uurimusliku õppe läbiviimist ning pakub ideid rühmatöödeks.