Keelekümbluse TERE sari on täies mahus taas saadaval!

14.06.02 - Tere sari, final

Sari „Tere, kool, sõber ja maailm!“
Lõimitud aine- ja keeleõpet toetava õppekomplekti sihtrühmaks on kõik eesti keeles õppivad 1.-3. klassi õpilased, sealhulgas klassid, kus õpib teise kodukeele ja/või kultuuritaustaga lapsi.
Õpikud:
•    vastavad riiklikule õppekavale
•    on teemakesksed ja integreeritud;
•    on suunatud õppimiskesksusele ja aktiivõppele
•    hoiduvad stereotüüpidest
Õppekomplekt aitab õpilasel leida õpikutegelastega samastumise võimalusi, kujundada sallivust, harjutada seadma eesmärke, olema aktiivne õppija ja andma hinnanguid oma tööle ning tööprotsessile.
Õpetaja tööd toetavad õpikus toodud ideed ja näited õppetöö korraldamiseks, mille märksõnadeks on: turvaline õpikeskkond, ainete integratsioon, õpilaste huvide ja kogemuste arvestamine, positiivne enesehinnang ja iseseisvus, loovuse arendamine, tunnustav tagasiside, rühmatöö, õppe seos igapäevaeluga, uurimuslik lähenemine, nähtuste mõistmine jt.
Õppekomlekti loomisel on silmas peetud riiklikus õppekavas toodud ootusi õpipädevuse kujunemisele: lugemistekstide ja ülesannete kaudu kujundatakse õpilase suutlikkust a) organiseerida õpikeskkonda ja hankida õppimiseks vajaminevat teavet; b) planeerida õppimist ning seda plaani järgida; c) kasutada õpitut, sealhulgas õpioskusi ja -strateegiaid, erinevates kontekstides ning probleeme lahendades; d) analüüsida enda teadmisi ja oskusi, tugevusi ja nõrkusi ning selle põhjal edasiõppimise vajadust.
Õppekomplekti  sarja „Tere, kool!“, „Tere, sõber!“ ja „Tere, maailm!“ on välja andnud Keelekümbluskeskus Kanada Rahvusvahelise Arengu Agentuur (CIDA) toetusel. Väljaandmisel on silmas peetud õppekirjanduse koostamise kriteeriumeid http://www.kke.ee/index.php?lang=est&pages_ID=64&menus_ID=7&active_link_ID=45&mark=0