Kuidas säilitada koolitarkust?

„Keelemeel“ on käsiraamat igale keelekasutajale, kellel on vaja õigesti kõnelda, kirjutada ja tekste koostada. Raamat on lihtne ja selge, aitab õppida ning õpitut meelde tuletada. Raamat sisaldab põhjaliku ülevaadet eesti keele põhireeglitest, tekstide koostamisest ja keeleallikatest. VAATA LISA! 

Keel ja ühiskond selgitab keeleteaduse erinevaid tahke ja rõhutab ühtlasi üksikasjalikult eesti keele struktuuri võrreldes teiste keeltega. Raamatus on arvestatud 21. sajandile omast mitmekultuursust ja -keelsust ning see on suurepäraseks ettevalmistuseks sügavamale keele- ja ühiskonnateaduslikule mõtlemisele, millega puututakse kokku kõrgkoolides. VAATA LISA!

Maailmakirjandus tutvustab kirjanduse arengut antiigist 19. sajandini, kaasates lisaks Euroopa kirjandusele ka idamaade kultuuriloo. Autor Rein Raud on Tallinna Ülikooli kirjandusprofessor, kultuuriteoreetik, kirjanik ja esseist, kes seostab kirjandusvoolude ajastuomased eripärad tähtsate ühiskondlike muutustega. Raamat on silmaringi avardav lugemiskogemus igale kultuurihuvilisele. VAATA LISA!

Raamatu „Kirjandus ja ühiskond“ eesmärk on mõtestada kirjanduse rolli ühiskonnas ja ühiskonna rolli kirjanduses ning vaadelda erinevate ühiskonnavormide seoseid kirjasõnaga. Autor Jan Kaus on tuntud kirjanik, endine õpetaja ning aktiivne kaasamõtleja haridus- ja kirjanduselus, kelle ladusas keeles kirjutatud tekste on mõnus lugeda. Raamat pakub erinevaid vaatepunkte ühiskonnale ja kirjandusele, õpetades seoseid looma ja nii kirjanduses kui ka ühiskondlikes protsessides paremini orienteeruma. VAATA LISA!

Väike protsendiraamat on kompaktne ja eluline ülevaade protsentarvutuse teooriast ja rakendustest. Raamat on heaks käsiraamatuks kõigile, kes vajavad kergesti kättesaadavat ja lihtsalt loetavat lühikursust protsentarvutusest või kellel tekib eluline vajadus protsentarvutuste teemat meelde tuletada. VAATA LISA!

Väike funktsiooniraamat võtab lihtsalt ja kompaktselt kokku funktsioonide teema matemaatikas, käsitledes lineaarsõltuvust, pöördvõrdelist sõltuvust, ruutsõltuvust ning kõigi funktsioonide graafikuid. Raamat on praktiline kiirkursus funktsioonidest, mis pakub võimalust varem õpitut meelde tuletada ja kiiresti oma küsimustele vastused leida. VAATA LISA!

Väike algebraraamat tutvustab algebrat elulistest küsimustest lähtuvalt, kuna tegelikult kasutame me algebrat igapäevaelus pidevalt, ise sellele mõtlemata. Raamat selgitab lihtsalt ja loetavalt algebra olemust, tuues samas näiteid igapäevaelust ning sisaldades ka algebra põhivalemeid. VAATA LISA!